10976 HL: opinnäytetyö

Opinnäytetyö hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnossa

 

Yleiset ohjeet

TTtdk:n tiedekuntaneuvosto 24.4.2013.)  Syventävien opintojen opinnäyte ja sitä koskevat määräykset 1.8.2014 alkaen, (Alkuperäinen ohje hyväksytty TTtdk:n tiedekuntaneuvostossa 24.4.2013.)
Itä-Suomen yliopistossa on käytössä Pro gradu tutkielmien ja syventävien opintojen opinnäytetöiden osalta sähköinen tarkastus ja hyväksymisprosessi.

Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on vahvistanut päätöksellään (3.6.2014) tiedekunnan suositukset koskien ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyön ohjausprosessia ja ohjeita. Suositukset koskevat seuraavia kokonaisuuksia:
opinnäytetyön prosessikaavio,  pro gradu –tutkielman ja syventävien opintojen opinnäytetyön ohje,  opinnäytetyön ohjaussuunnitelma (-lomake) ja opinnäytetyön hops (-lomake). Suositukset tulivat voimaan 1.8.2014.

Lääketieteen ja hammaslääketieteen opinnäytetyöstä annetaan tiedekunnan muiden opinnäytetöiden mukaisesti arvosana (1-5 –asteikolla). Opinnäytetöissä käytetään Turnitin –plagiaatintunnistusohjelmaa. Opinnäytetyön laajuus on pääsääntöisesti 20 op. Tieteellisestä artikkelista opiskelija saa rekisteriinsä 25 op:n merkinnän. Erillistä suomenkielistä raporttia ei 25 op:n suoritukseen tarvita.

Oppiaineen vastuuhenkilö hyväksyy ohjaajat. Tarkastajat sekä lopullisen työn hyväksyy laitoksen /yksikön johtaja.

Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäyte:

Ylempään korkeakoulututkintoon kuuluu yliopistojen tutkinnoista annetun VN:n asetuksen (2004/794) 15 §:n mukaan tutkinnon pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden taikka koulutusohjelman syventäviin opintoihin sisältyy vähintään 20 ja enintään 40 opintopisteen laajuinen opinnäyte. Pro gradu –tutkielmat ja syventävien opintojen tutkielmat/kirjalliset työt ovat julkisia opinnäytteitä.

Tutkinnon syventäviin opintoihin kuuluu opinnäytetyö, joka osoittaa valmiutta tieteelliseen ajatteluun, tutkimusmenetelmien hallintaa, perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä kykyä tieteelliseen viestintään. Hammaslääketieteen ja lääketieteen syventävien opintojen opinnäytetyön laajuus on 20 tai 25 opintopistettä. Tutkielmaan voi sisältyä kirjallisuuteen perustuvan tutkimuksen lisäksi kokeellinen osa. Kokeellisen osan voi suorittaa osana tutkimusprojektia, jossa opiskelijalla on selvästi osoitettava ja arvioitava itsenäinen osuus. Kirjallisen tutkielman opiskelija tekee itsenäisesti. (Terveystieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset 7 §)

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia mm. itsenäiseen tiedonhankintaan, tiedon analysointiin ja kriittiseen arviointiin, tutkimustyön suunnitteluun ja toteuttamiseen, tieteellisten menetelmien käyttöön sekä tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen. Tavoitteena on, että opiskelija kykenee laatimaan tieteelliset kriteerit täyttävän opinnäytetyön.

Opinnäytetyön muodot

Opinnäytetyön voi tehdä jollakin seuraavista tavoista:

 1. Kokeellisen, kliinisen tai muun empiirisen tutkimustyön tekeminen ja raportin kirjoittaminen tutkimustyöstä. Tutkimusraportti noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita. (Katso ohjeet verkossa.)
 2. Referee-käytännön mukaisessa tieteellisessä julkaisusarjassa julkaistava alkuperäisartikkeli,.Artikkelin tulee sisältää tutkimuksen keskeisimmät asiat (mm. tavoitteet, tausta, tutkimusmenetelmät, kohdejoukko, teoriapohja, tulokset sekä luettelo artikkelissa käytetyistä lähteistä). Opiskelija kirjoittaa tutkimusaiheestaan suomenkielistä tekstiä Opinnäytetyöseminaarien 1 ja 2 yhteydessä. Artikkelimuotoisen opinnäytteen kirjoittajan tulee osoittaa, että hän hallitsee tutkimusprosessin. Opinnäytteen tekijän tulee pääsääntöisesti olla artikkelin 1. kirjoittaja (TT tiedekunnan linjaus). Mikäli opiskelija on 2. tai 3. kirjoittaja, tulee asiasta laatia yhdessä pääohjaajan kanssa selvitys, joka toimitetaan työn hyväksymisprosessiin liittyen muiden asiakirjojen ohessa laitosjohtajalle tiedoksi ja arvioitavaksi.
  Jos tutkimuksesta on suunnitteilla artikkeli myöhemmin tai artikkelia ei jostain syystä vielä haluta lähettää lehteen, opinnäytetyö tulee kirjoittaa ensimmäisen vaihtoehdon mukaiseen raporttimuotoon. Kertaalleen rekisteriin kirjattua suoritusta ei voi myöhemmin avata ja laajuutta muuttaa.
 3. Laaja, systemaattinen, review-tyyppinen kirjallisuuskatsaus.

Opinnäytetyön kieli

Äidinkieleltään ruotsinkielinen opiskelija voi kirjoittaa opinnäytetyönsä ruotsiksi. Erityistapauksissa opinnäytetyön voi kirjoittaa myös vieraalla kielellä. Näin voidaan tehdä esimerkiksi silloin, jos työn ohjaaja on englanninkielinen.

TT tiedekunnan opinnäytetöiden ohjeellinen laajuus

 • 20 opintopistettä – n. 30 - 45 sivua
 • 30 opintopistettä – n. 50 - 80 sivua
 • 40 opintopistettä – n. 60 - 90 sivua

Laajuus voi vaihdella tieteenaloittain ja opinnäytetyön aiheen mukaan. Mikäli opinnäytetyön laajuus on kuitenkin tiedekunnan ohjeellista sivumäärää pienempi, tulee opiskelijan jättää selvitys työhön käytetystä ajasta lääketieteen laitoksen johtajalle samalla kun opiskelija jättää työnsä hyväksyttäväksi. (Lääketieteen laitoksen johtoryhmän päätös k. 2016)

Opinnäytetyöhön käytettävän ajan mitoituksen lähtökohdaksi suositellaan seuraavia kokonaistuntimääriä: 1 opintopiste on 27 tuntia ja 20 opintopistettä vastaa 540 tuntia (n. 70 työpäivän työmäärä) ja esim. 30 opintopistettä vastaa n. 800 tuntia (yksi lukukausi täysipäiväistä työtä). Opinnäytetyön suorittamiseen voi kuulua lisäksi opetussuunnitelmassa määriteltyjä tai ohjaajan kanssa sovittavia metodologisia opintoja.

Opinnäytetyön ohjaus ja vastuut

Opinnäytetyölle esitetään (Esitys/päätös ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyön ohjaajiksi –lomakkeella) pääsääntöisesti 2 ohjaajaa (TT tiedekunnan linjaus), joita oppiaineen vastuuhenkilö puoltaa. Työllä voi myös erityistapauksissa olla 1 tai kolme ohjaajaa. Esitys toimitetaan laitoksen johtajan hyväksyttäväksi.

Ohjaajina ja tarkastajina toimivat ensisijaisesti professorit, dosentit, kliiniset opettajat, lehtorit ja muut yliopiston opettajat ja tutkijat. Muiden, esimerkiksi yliopiston ulkopuolisten ohjaajien ja tarkastajien sopivuus tehtävään tulee ensin hyväksyttää oppiaineen vastuuhenkilöllä.

Opiskelija sopii ohjaajiensa kanssa työn ohjausprosessista. Opiskelija ja ohjaajat täyttävät yhdessä ohjaussopimuslomakkeen.

Opinnäytetyön ohjaajia voidaan vaihtaa oppiaineen kanssa neuvotellen, esim.:

 • kun ohjaaja ei ole enää käytettävissä (siirtynyt muihin tehtäviin, eläkkeelle ym.)
 • opinnäytetyö ei etene
 • ristiriitatilanteissa

Opinnäytetyön tehtävänä on osoittaa opiskelijan kypsyyttä itsenäiseen tutkimustyöskentelyyn sekä -osaamiseen. Vastuu opinnäytetyön tekemisestä ja tuloksista on opiskelijalla. Ohjaajat tukevat opiskelijaa opinnäytetyön tavoitteiden saavuttamisessa. Opiskelija saa ohjausta opinnäytetyöhön liittyvissä erityiskysymyksissä ohjaajan kanssa sovituissa tapaamisissa.

Opinnäytetyön tarkastaminen

Opinnäytetyölle tulee tehdä Turnitin –plagiaatintunnistus (Rehtorin päätös 18.12.2014 ja Akateemisen rehtorin päätös 22.12.2015). Opiskelija jättää opinnäytetyön virallisesti tarkastukseen Asiointipalvelussa ja liittää mukaan plagi-raportin (tarkemmin menettelyohjeet Opintoyhteisössä). Laitoksen johtaja määrää pääohjaajan esityksestä opinnäytetyölle kaksi tarkastajaa, joista ensimmäinen tarkastaja on yksi työn ohjaajista ja toinen kyseisen tieteenalan edustaja siinä vaiheessa, kun opinnäyte jätetään tarkastettavaksi. Tarkastajat saavat opinnäytetyön tarkastettavaksi sähköisessä prosessissa. Opinnäytetyö arvioidaan ja täytetään arviointilomake, joka toimitetaan ohjeen mukaan oppiaineeseen. Terveystieteiden tiedekunnassa on käytössä yhteiset tutkielmien arviointiperusteet.

Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön 35 pykälän mukaan ”…tarkastajien on annettava kirjallinen lausunto tutkielmasta, gradujen osalta myös ehdotus arvosanaksi tiedekunnalle kuukauden kuluessa siitä, kun tarkastaja on määrätty”.

Tarkastajat arvioivat opinnäytetyöt arvosana-asteikolla 1 – 5 (välttävä, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä, erinomainen). Opiskelija voi sähköisessä prosessissa antaa vastauksen arvioinnista ennen opinnäytetyön hyväksymisestä päättämistä. Laitoksen johtaja hyväksyy opinnäytetyön.

Opiskelija ilmoittaa, hyväksyykö hän arvioinnin vai haluaako hän keskeyttää arviointiprosessin. Tutkintosäännön 35 pykälän mukaan ”opiskelija voi pyytää opinnäytetyön arvostelun keskeyttämistä. Arviointiprosessi voidaan keskeyttää vain kerran”. Opiskelijan käynnistäessä arviointiprosessin uudelleen, on hänen täytynyt kirjoittaa opinnäyte ainakin osin uudelleen tai tehdä siihen laajoja korjauksia.

Opinnäytetyön arvostelua koskevaan päätökseen tyytymätön opiskelija saa hakea Itä-Suomen yliopiston muutoksenhakulautakunnalta kirjallisesti oikaisua neljäntoista päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Opinnäytetyön julkaiseminen

Opinnäytetyöt on julkaistu 1.1.2012 alkaen sähköisesti ja ne ovat luettavissa kirjaston e-julkaisut –sivulla. Jos opinnäytteellä ei ole e-julkaisulupaa (tieteellinen artikkeli), se on saatavissa vain kampuskirjastoissa sähköisessä muodossa (ei lainattavissa eikä hakukoneiden saavutettavissa) (Akateemisen rehtorin päätös UEF dnro 1671/12.02.01.02/2011).

Itä-Suomen yliopiston tutkintosääntö (1.8.2014)
35 § Tutkielman tarkastaminen ja arviointi
Pro gradu -tutkielman ja syventävien opintojen kirjallisen työn voi suorittaa itsenäisesti, parityönä tai osallistumalla laajempaan tutkimusprojektiin. Kahden opiskelijan yhteisessä työssä tai tutkimusprojektissa on pystyttävä osoittamaan kunkin opiskelijan työn osuus, niin että se on arvioitavissa. Pro gradu -tutkielma ja muut syventävien opintojen tutkielmat/kirjalliset työt ovat julkisia opinnäytteitä.
Pro gradu -tutkielmalle ja syventävien opintojen kirjalliselle työlle määrätään kaksi tarkastajaa, joista toisen tulee olla ohjaaja.

 • Pro gradu -tutkielman ja syventävien opintojen kirjallisen työn tarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa tutkielmasta tai - työstä ja pro gradu -tutkielman osalta myös ehdotus sen arvosanaksi tiedekunnalle kuukauden kuluessa siitä, kun tarkastaja on määrätty.
 • Tarkastaja tulee määrätä mahdollisimman pian sen jälkeen, kun opiskelija on jättänyt tutkielman tai kirjallisen työn lopullisen version tarkastukseen tiedekunnan määräämällä tavalla.
 • Opiskelijalle on varattava tilaisuus vastineen antamiseen arvioinnista ennen opinnäytetyön hyväksymisestä päättämistä. Tutkielman arvioinnista lähetetään opiskelijalle kirjallinen päätös.
 • Opiskelija vastaa opinnäytteensä alkuperäisyydestä.
 • Itä-Suomen yliopistossa valmistuville alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteille voidaan tehdä alkuperäisyyden tarkastus käyttäen yliopiston valitsemaa sähköistä plagiaatintunnistusjärjestelmää.
 • Opinnäytetyötä tai kypsyysnäytettä ei voi korvata aiemmilla opinnoilla.

Opintosuoritusta koskevasta muutoksenhausta säädetään Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännössä (50§). Oikaisupyyntö tehdään yliopiston muutoksenhakulautakunnalle.

Opinnäytetyön opintoneuvonta

Syventävien opintojen opinnäytetyön ohjeet: Hammaslääketieteen opintoyhteisö

 • Hammaslääketieteen yksikön henkilökunta, oppiaineiden vastuuhenkilöt, opettajat
 • Kielikeskus: äidinkielen ja kirjallisen viestinnän opettajat. Lääketieteen alojen opiskelijoille on laadittu omat kirjoitusohjeet, joihin liittyy kaksi mallitutkielmaa (avautuu uuteen välilehteen)
 • Kirjasto

Ohjeet sähköisestä tarkastusprosessista löytyvät henkilökunnalle HEIMOsta (avautuu uuteen välilehteen, vaatii kirjautumisen) ja opiskelijalle KAMUsta

Ohjeet PDF/A-tiedoston luomiseksi (avautuu uuteen välilehteen)

Tiedosto nimetään opiskelijan nimen ja vuosiluvun mukaan (Sukunimi Etunimi20XX).

Lomakkeet, kirjoitusohjeet, sähköisen tarkastamisen ohjeistus, kypsyysnäyte ym. löytyvät Hammaslääketieteen Opintoyhteisöstä (avautuu uuteen välilehteen, vaatii kirjautumisen)