14956 HL: opinnäytetyö

Opinnäytetyö hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnossa

Syventävien opintojen opinnäyte ja sitä koskevat määräykset

Terveystieteiden tiedekunnan dekaani on vahvistanut päätöksellään (3.6.2014) tiedekunnan suositukset koskien ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyön ohjausprosessia ja ohjeita. Suositukset koskevat seuraavia kokonaisuuksia:

 • opinnäytetyön prosessikaavio
 • pro gradu –tutkielman ja syventävien opintojen opinnäytetyön ohje
 • opinnäytetyön ohjaus- ja etenemissuunnitelma -lomake

Hammaslääketiede ja lääketiede noudattavat terveystieteiden tiedekunnan yleisiä opinnäytetyöohjeita. Kussakin koulutusohjelmassa tai pääaineessa kirjoitettavan opinnäytetyön muodoista säännellään tarkemmin niiden opetussuunnitelmissa tai erillisissä ohjeissa.
Hammaslääketieteen ja lääketieteen opinnäytetyön ohjeet on saatavilla sähköisessä opinto-oppaassa sekä opintoyhteisössä (UEF / Kamu).

Opinnäytetyön laajuus on pääsääntöisesti 20 op. Tieteellisestä artikkelista opiskelija saa rekisteriinsä 25 op:n merkinnän. Erillistä suomenkielistä raporttia ei 25 op:n suoritukseen tarvita. Lääketieteen ja hammaslääketieteen opinnäytetyöt arvioidaan asteikolla 1-5 (1 = välttävä, 2 =tyydyttävä, 3 = hyvä, 4 =kiitettävä ja 5 =erinomainen). Ennen tarkastusprosessin käynnistämistä opinnäytteelle on tehtävä Turnitin –plagiaatintunnistus. Oppiaineen vastuuhenkilö hyväksyy ohjaajat. Tarkastajat sekä lopullisen työn hyväksyy lääketieteen laitoksen johtajan delegointipää-töksen mukaisesti yksikön johtaja tai varajohtaja.

Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäyte

Ylempään korkeakoulututkintoon kuuluu yliopistojen tutkinnoista annetun VN:n asetuksen (2004/794) 15 §:n mukaan tutkinnon pää-aineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden taikka koulutusohjelman syventäviin opintoihin sisältyy vähintään 20 ja enintään 40 opintopisteen laajuinen opinnäyte. Pro gradu –tutkielmat ja syventävien opintojen tutkielmat/kirjalliset työt ovat julkisia opinnäytteitä.

Tutkinnon syventäviin opintoihin kuuluvan opinnäytetyön tavoitteena on osoittaa valmiutta tieteelliseen ajatteluun, tutkimusmenetelmien hallintaa, perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä kykyä tieteelliseen viestintään. Hammaslääketieteen ja lääketieteen syventävien opintojen opinnäytetyön laajuus on 20 tai 25 opintopistettä. Opinnäytetyön laajuus on pääsääntöisesti 20 op. Tieteellisestä artikkelista opiskelija saa rekisteriinsä 25 op:n merkinnän. Erillistä suomenkielistä raporttia ei 25 op:n suoritukseen tarvita.

Tutkielmaan voi sisältyä kirjallisuuteen perustuvan tutkimuksen lisäksi kokeellinen osa. Kokeellisen osan voi suorittaa osana tutkimusprojektia, jossa opiskelijalla on selvästi osoitettava ja arvioitava itsenäinen osuus. Kirjallisen tutkielman opiskelija tekee itsenäisesti. (Terveystieteiden tiedekunnan tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset 7 §)
Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia mm. itsenäiseen tiedonhankintaan, tiedon analysointiin ja kriittiseen arviointiin, tutkimustyön suunnitteluun ja toteuttamiseen, tieteellisten menetelmien käyttöön sekä tiedon tuottamiseen ja soveltamiseen. Tavoitteena on, että opiskelija kykenee laatimaan tieteelliset kriteerit täyttävän opinnäytetyön.

Opinnäytetyön muodot

Opinnäytetyön voi tehdä jollakin seuraavista tavoista:

 1. Kokeellisen, kliinisen tai muun empiirisen tutkimus- tai kehittämistyön tekeminen ja raportin kirjoittaminen tutkimus-työstä. Tutkimusraportti noudattaa tieteellisen kirjoittamisen periaatteita.
 2. Referee-käytännön mukaisessa tieteellisessä julkaisusarjassa julkaistava alkuperäisartikkeli. Artikkelin tulee sisältää tut-kimuksen keskeisimmät asiat (mm. tavoitteet, tausta, tutkimusmenetelmät, kohdejoukko, teoriapohja, tulokset sekä luet-telo artikkelissa käytetyistä lähteistä). Opiskelija kirjoittaa tutkimusaiheestaan suomenkielistä tekstiä Opinnäytetyösemi-naarien 1 ja 2 yhteydessä. Artikkelimuotoisen opinnäytteen kirjoittajan tulee osoittaa, että hän hallitsee tutkimusprosessin. Opinnäytteen tekijän tulee pääsääntöisesti olla artikkelin 1. kirjoittaja (TT tiedekunnan linjaus). Mikäli opiskelija on 2. tai 3. kirjoittaja, tulee asiasta laatia yhdessä pääohjaajan kanssa selvitys, joka toimitetaan työn hyväksymisprosessiin liittyen muiden asiakirjojen ohessa laitosjohtajalle tiedoksi ja arvioitavaksi.
  Jos tutkimuksesta on suunnitteilla artikkeli myöhemmin tai artikkelia ei jostain syystä vielä haluta lähettää lehteen, opin-näytetyö tulee kirjoittaa ensimmäisen vaihtoehdon mukaiseen raporttimuotoon. Kertaalleen rekisteriin kirjattua suoritusta ei voi myöhemmin avata ja laajuutta muuttaa.
 3. Laaja, systemaattinen, review-tyyppinen kirjallisuuskatsaus.

Äidinkieleltään ruotsinkielinen opiskelija voi kirjoittaa opinnäytetyönsä ruotsiksi. Erityistapauksissa opinnäytetyön voi kirjoittaa myös vieraalla kielellä. Näin voidaan tehdä esimerkiksi silloin, jos työn ohjaaja on englanninkielinen.

Opinnäytetyön laajuus

Opinnäytetyöhön käytettävän ajan mitoituksen lähtökohdaksi suositellaan seuraavia kokonaistuntimääriä: 1 opintopiste on 27 tuntia ja 20 opintopistettä vastaa 540 tuntia (n. 70 työpäivän työmäärä) ja esim. 30 opintopistettä vastaa n. 800 tuntia (yksi lukukausi täysipäiväistä työtä).
Opinnäytetyön suorittamiseen voi kuulua lisäksi opetussuunnitelmassa määriteltyjä tai ohjaajan kanssa sovittavia metodologisia opintoja.
TT tiedekunnan opinnäytetöiden ohjeellinen laajuus

 • 20 opintopistettä – n. 30 - 45 sivua
 • 30 opintopistettä – n. 50 - 80 sivua
 • 40 opintopistettä – n. 60 - 90 sivua

Opinnäytetyön ohjaus ja vastuut

Opinnäytetyölle esitetään pääsääntöisesti 2 ohjaajaa, joita oppiaineen vastuuhenkilö puoltaa. Työllä voi myös erityistapauksissa olla 1 tai kolme ohjaajaa. Lääketieteen ja hammaslääketieteen ohjaajien nimeämisen hyväksyy oppiaineen vastuuhenkilö.

Ohjaajina ja tarkastajina toimivat ensisijaisesti professorit, dosentit, kliiniset opettajat, lehtorit ja muut yliopiston opettajat ja tutki-jat. Muiden, esimerkiksi yliopiston ulkopuolisten ohjaajien ja tarkastajien sopivuus tehtävään tulee ensin hyväksyttää oppiaineen vastuuhenkilöllä.

Opiskelija sopii ohjaajiensa kanssa työn ohjausprosessista. Opiskelija ja ohjaajat täyttävät yhdessä ohjaussopimuslomakkeen, jossa on määritelty tarkemmin sekä opiskelijan että ohjaajan vastuut ja velvollisuudet opinnäyteprosessin aikana.

Opinnäytetyön ohjaajia voidaan vaihtaa oppiaineen kanssa neuvotellen, esim.:

 • kun ohjaaja ei ole enää käytettävissä (siirtynyt muihin tehtäviin, eläkkeelle ym.)
 • opinnäytetyö ei etene
 • ristiriitatilanteissa

Opinnäytetyön tehtävänä on osoittaa opiskelijan kypsyyttä itsenäiseen tutkimustyöskentelyyn sekä -osaamiseen. Vastuu opinnäyte-työn tekemisestä ja tuloksista on opiskelijalla. Ohjaajat tukevat opiskelijaa opinnäytetyön tavoitteiden saavuttamisessa ja varmista-vat, että opinnäyte vastaa tiedekunnan ohjeita. Opiskelija saa ohjausta opinnäytetyöhön liittyvissä erityiskysymyksissä ohjaajan kanssa sovituissa tapaamisissa.

Opinnäytteen aloittamiseen liittyvät ohjeet ja lomakkeet löytyvät opintoyhteisöstä.

Opinnäytetyön tarkastaminen

Itä-Suomen yliopistossa on otettu käyttöön 1.9.2018 alkaen kaikissa tiedekunnissa pro gradu tutkielmien ja syventävien opintojen opinnäytetöiden osalta sähköinen tarkastus ja hyväksymisprosessi.
Ennen tarkastusprosessiin käynnistämistä opinnäytetyölle on tehtävä Turnitin –plagiaatintunnistus (Rehtorin päätös 18.12.2014 ja Akateemisen rehtorin päätös 22.12.2015). Tämä on opiskelijan vastuulla. Opiskelija jättää opinnäytetyön virallisesti tarkastukseen sähköisessä asiointipalvelussa ja liittää mukaan plagi-raportin.

Pääohjaaja esittää opinnäytetyölle kahta tarkastajaa, joista ensimmäinen tarkastaja on yksi työn ohjaajista ja toinen kyseisen tie-teenalan edustaja. Yksikön johtaja / varajohtaja määrää pääohjaajan esityksestä tarkastajat. Tarkastajat nimetään siinä vaiheessa kun opinnäyte on jätetty tarkastettavaksi.

Tarkastajat saavat opinnäytetyön tarkastettavaksi sähköisessä prosessissa. Opinnäytetyö arvioidaan ja täytetään arviointilomake. Jos tarkastajat täyttävät erilliset arviointilomakkeet lähetetään ne sähköposti-osoitteeseen LLopinnayte@uef.fi (lääketiede) tai elisa.miettinen@uef.fi (hammaslääketiede), josta virkailija vie arvioinnit järjestelmään. Jos tarkastajat laativat yhteisen arvioinnin, voi tarkastajat viedä arvioinnin sähköiseen järjestelmään itse.

Terveystieteiden tiedekunnassa on käytössä yhteiset tutkielmien arviointiperusteet. Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännön 36 pykälän mukaan ”…tarkastajien on annettava kirjallinen lausuntonsa opinnäytteestä ja pro gradu -tutkielman osalta myös ehdotus arvosanaksi kuukauden kuluessa siitä, kun tarkastaja on määrätty”.

Tarkastajat arvioivat opinnäytetyöt arvosana-asteikolla 1 – 5 (välttävä, tyydyttävä, hyvä, kiitettävä, erinomainen). Ennen opinnäyte-työn hyväksymisestä päättämistä opiskelijan on ilmoitettava, hyväksyykö hän arvioinnin vai haluaako hän keskeyttää arviointiprosessin. Opintojohtosäännön 38 pykälän mukaan opiskelijan ”..on mahdollista keskeyttää opinnäytteen arvosteluprosessi. Keskeyttäminen tehdään kirjallisesti. Arviointiprosessi voidaan keskeyttää vain kerran”. Opiskelijan käynnistäessä arviointiprosessin uudelleen, on hänen täytynyt kirjoittaa opinnäyte ainakin osin uudelleen tai tehdä siihen laajoja korjauksia.

Opinnäytetyön arvostelua koskevaan päätökseen tyytymätön opiskelija saa hakea Itä-Suomen yliopiston muutoksenhakulautakunnalta kirjallisesti oikaisua neljäntoista päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Itä-Suomen yliopiston Opintojohtosääntö

36 § Syventävien opintojen opinnäytteen tarkastaminen ja arviointi
Syventävien opintojen opinnäytteen voi suorittaa itsenäisesti, parityönä tai osallistumalla laajempaan tutkimusprojektiin. Työn muodosta päättää opinnäytteen pääohjaaja opetussuunnitelman määrittämissä rajoissa. Kahden tai useamman opiskelijan yhteisessä työssä tai tutkimusprojektissa on pystyttävä osoittamaan kunkin opiskelijan työn osuus, niin että se on arvioitavissa.

Yksikön johtaja hyväksyy opinnäytetyön.

Opinnäytetyötä tai kypsyysnäytettä ei voi korvata aiemmilla opinnoilla.
Opintosuoritusta koskevasta muutoksenhausta säädetään Itä-Suomen yliopiston opintojohtosäännössä (50 §). Oikaisupyyntö tehdään yliopiston muutoksenhakulautakunnalle.

Opinnäytetyön julkaiseminen

Opinnäytetyöt julkaistaan sähköisesti ja ne ovat luettavissa kirjaston e-julkaisut –sivulla. Jos opinnäytteellä ei ole e-julkaisulupaa (esim. tieteellinen artikkeli), se on saatavissa vain kampuskirjastoissa sähköisessä muodossa (ei lainattavissa eikä hakukoneiden saavutettavissa) (Akateemisen rehtorin päätös UEF dnro 1671/12.02.01.02/2011).

Opinnäytetyön opintoneuvonta ja ohjeet

Ohjausta opinnäytetyön tekemiseen

 • Oppiaineiden vastuuhenkilöt ja opettajat ohjaavat opinnäytteen aiheen löytämisessä ja työstämisessä
 • Opetuskoordinaattori ja koulutussunnittelija ohjaavat opinnäyteprosessin käytännön asioissa, esim. tarvittavien dokumenttien täyttämisessä jne.
 • Kielikeskuksen äidinkielen ja kirjallisen viestinnän opettajat: (Lääketieteen alojen opiskelijoille on laadittu omat kirjoitusohjeet, joihin liittyy kaksi mallitutkielmaa)
 • Kirjasto antaa ohjausta ja neuvontaa tiedonhaussa

Opinnäytetyön ohjeet

Tarkemmat opinnäytetyön ohjeet löytyvät prosessikaaviosta Hammaslääketieteen opintoyhteisöstä.