Tarkenna hakuasi

32361 Opiskelijan häiriökäyttäytymisen seuraamukset

Mitä on häiriökäyttäytyminen

Itä-Suomen yliopiston opiskelijoilla on oikeus turvalliseen ja viihtyisään opiskeluympäristöön (yliopistolaki 41 §). Asiallinen käyttäytyminen edellyttää kaikilta muun muassa:

 • muiden ihmisten arvostamista ja huomioonottamista
 • moninaisuuden hyväksymistä
 • asiallista kielenkäyttöä
 • yhteisestä oppimisympäristöstä huolehtimista
 • yhteisten sopimusten ja sääntöjen noudattamista

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten toimitaan tilanteissa, jotka liittyvät häiritsevään, väkivaltaiseen tai uhkaavasti käyttäytyvään opiskelijaan.

Opetustilanteella tarkoitetaan erilaissa oppimisympäristöissä tapahtuvaa toimintaa, myös etäopetustilanteita sekä harjoittelua. Poistaminen etäopetuksesta voidaan toteuttaa rajoittamalla opiskelijan käyttöoikeuksia ja estämällä pääsy digitaaliseen ympäristöön. Opetukseen liittyvät myös tilanteet, joissa opiskelija lähettää epäasiallisia teksti- tai sähköpostiviestejä tai kommentoi epäasiallisesti opetukseen välittömästi liittyviä asioita ylipiston sosiaalisessa mediassa.

Häiritsevä käyttäytyminen on esimerkiksi

 • epäasiallista kielenkäyttöä (ml. kirjoittelu) kohdistuen mm. ihmisten vakaumukseen, sukupuoleen, ikään, alkuperään tai muuhun henkilöön liittyvään syyhyn,
 • harjoitteluun osallistuminen päihtyneenä, muu häiritsevä päihteiden käyttö opetustilanteessa
 • kiusaaminen opetustilanteessa,
 • muiden opiskelijoiden ja opettajan keskeyttäminen, päälle puhuminen, naureskelu, huutaminen tai muu sanallinen tai ei-sanallinen asiaton käyttäytyminen luennolla tai opetusryhmässä
 • opetustilanteen luvaton tallentaminen (Katso tarkemmin Yliopisto-opetuksen julkisuuden periaatteita etäopetuksessa) ja tallenteen luvaton edelleen jakaminen.
Opiskelijan poistumaan määrääminen

Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistumaan tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka yliopiston järjestämästä tilaisuudesta. Rehtori ja opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluva sekä harjoittelun ohjaaja voivat edellä mainituissa tilanteissa toimia yhdessä tai erikseen. Toimenpiteet tulee kirjata. (Yliopistolain 45 §).

Jos opiskelija häiritsee opetustilannetta, tulee tilanne ottaa heti puheeksi (ks. Toimintamalli varhaiseen välittämiseen ja huolen puheeksi ottamiseen, Opetuksen tuki -sivusto, vaatii kirjautumisen). Opettaja (ml. normaalikoulun harjoittelun ohjaaja) voi määrätä opetusta häiritsevän, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvän tai toisen henkeä tai terveyttä vaarantavan opiskelijan poistumaan tilasta. Jos ko. opiskelija ei suostu poistumaan tilasta, opettajalla ei ole oikeutta ryhtyä fyysisesti poistamaan henkilöä paikalta. Opettaja voi tilanteen niin vaatiessa soittaa poliisille ja pyytää virka-apua. Myös akuutissa uhkaavassa tilanteessa tulee soittaa 112. Opettajan tulee poistua paikalta, jos väkivallan uhka on ilmeinen.

Opettaja tekee ilmoituksen poistumismääräyksen antamisesta sähköpostitse ao. tiedekunnan koulutuspalvelupäällikölle. Ilmoitus säilytetään KOPA arkisto -Teamsissa 6 kuukauden ajan. Ilmoituksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat:

 • Ilmoittaja (nimi ja yhteystiedot)
 • Opintojakso, jolta opiskelija on määrätty poistumaan
 • Opiskelijan nimi ja pääaine
 • Päivämäärä, jolloin opiskelija on määrätty poistumaan
 • Konkreettinen (lyhyt) kuvaus siitä, miten opiskelija häiritsi opetusta tai käyttäytyi väkivaltaisesti tai uhkaavasti taikka toisen henkeä tai terveyttä vaarantavasti

Opiskelijan poistumismääräyksessä ei ole kyse yliopiston hallintoasiassa antamasta päätöksestä eikä poistumismääräykseen liity muutoksenhakuoikeutta.

Tiedekunnassa tai yksikössä voidaan järjestää häiriökäyttäytymisen liittyvä puheeksi ottokeskustelu. Ks. (ks. Toimintamalli varhaiseen välittämiseen ja huolen puheeksi ottamiseen, Opetuksen tuki -sivusto, vaatii kirjautumisen).

Opiskeluun osallistumisen epääminen

Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai yliopistossa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi. Rehtori ja opetus- ja tutkimushenkilöstöön kuuluva sekä harjoittelun ohjaaja voivat edellä mainituissa tilanteissa toimia yhdessä tai erikseen. Toimenpiteet tulee kirjata. (Yliopistolaki 45 §).

Epäämisen ratkaisee rehtori tai sen tiedekunnan dekaani, minkä pääaineopiskelijasta on kysymys. Dekaani ratkaisee epäämisen myös avoimen yliopiston opiskelijoiden kohdalla. Dekaani voi delegoida opiskeluun osallistumisen epäämisen opetuksesta vastaavalle varadekaanille.

Opiskelijalta voidaan evätä osallistuminen yksittäiselle opintojaksolle tai kaikille samaan aikaan käynnissä oleville opintojaksoille. Epääminen voi kohdistua kampuksilla tapahtuvaan opetukseen, harjoitteluun sekä digitaalisessa ympäristössä tapahtuvaan opiskeluun. Jälkimmäinen voidaan toteuttaa rajoittamalla opiskelijan käyttöoikeuksia ja estämällä pääsy digitaaliseen ympäristöön.

Epääminen voidaan tehdä riippumatta siitä, onko opiskelijaa pyydetty aikaisemmin poistumaan paikalta opetustilanteessa. Osallistumisoikeuden epäämisestä riippumatta opiskelijaan voidaan kohdistaa muita kurinpitotoimia.

Opettaja ilmoittaa epäämisen tarpeesta sähköpostitse ao. tiedekunnan koulutuspalvelupäällikölle. Tiedekunnan koulutuspalvelupäällikkö valmistelee epäämisilmoituksen dekaanille.

Epääminen toteutetaan lähettämällä opiskelijalle sähköpostilla (UEF-sähköpostiin) tieto asiasta. Sähköpostissa on todettava mille ajalle (maksimissaan kolme arkipäivää) ja mistä syystä epääminen on tehty. Lisäksi tulee tuoda yksilöidysti esille se, mitä opetusta epääminen koskee. Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmeksi arkipäiväksi. Aika lasketaan epäämisilmoituksen antamista seuraavasta arkipäivästä. Epäämisilmoituksesta tulee ilmetä opiskelijan nimi, mitä opintojaksoja epääminen koskee, epäämisen aikaväli ja epäämisen syy. Epäämisilmoitus säilytetään OPI arkisto – Teamsissa 12 kuukautta.

Epäämisilmoituksen valmistellut henkilö tiedottaa opettajia, jotka opettavat opintojaksoilla, joihin epääminen kohdistuu.

Häiritsevän tai turvallisuutta vaarantavan opiskelijan opiskeluun osallistumisen epäämisessä ei ole kyse yliopiston hallintoasiassa antamasta päätöksestä eikä siihen liity muutoksenhakuoikeutta.

Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen

Yliopistolain (558/2009) 45.1 §:n mukaan opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän häiritsee opetusta, käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti, menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo yliopiston järjestystä, kieltäytyy huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä, taikka on käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toimintakykynsä on heikentynyt.

Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa edellä 1 momentissa tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa yliopistosta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi.

Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää yliopiston rehtori ja määräaikaisesta erottamisesta yliopiston hallitus. Ennen kurinpitorangaistuksen antamista rehtori selvittää opiskelijan toimintaa ja päättää soveltuvien selvittämiskeinojen käyttämisestä. Opiskelijalle lähetetään kirjallisesti tiedoksi, mistä rikkomuksesta häntä epäillään ja varataan hänelle tilaisuus tulla kuulluksi asiassa. Ensisijaisesti opiskelijalta pyydetään kirjallinen lausunto. Tarvittaessa järjestetään kuulemistilaisuus. Lausuntopyyntö tai kutsu kuulemistilaisuuteen lähetetään tiedoksi opiskelijalle saantitodistuksella tai muuten todisteellisesti. Tarvittaessa voidaan kuulla myös muita henkilöitä, kuten opettajia tai muita opiskelijoita. Mikäli kuuleminen tapahtuu suullisessa tilaisuudessa, on se dokumentoitava allekirjoitetulla pöytäkirjalla. Opiskelija voi ottaa kuulemistilaisuuteen mukaan haluamansa henkilön tuekseen.

Kuulemisen jälkeen rehtori voi antaa opiskelijalle kirjallisen varoituksen, esittää hallitukselle opiskelijan määräaikaista erottamista tai katsoa, ettei asiassa ryhdytä kurinpitotoimiin. Rehtori arvioi opiskelijan toiminnan laajuutta, vakavuutta ja toistuvuutta.

Rehtorin tai hallituksen asiassa tekemä päätös annetaan tiedoksi opiskelijalle, dekaanille ja opintopalveluihin. Kirjallista varoitusta ja määräaikaista erottamista koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen.

Lähestymiskiellon hakemisesta

Jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan tai yliopistossa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi pidemmäksi ajaksi kuin kolmeksi työpäiväksi, kyseeseen voi tulla lähestymiskiellosta annetun lain (898/1998) soveltuminen. Lain mukaan lähestymiskielto voidaan määrätä henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan kohdistuvan rikoksen tai tällaisen rikoksen uhan tai muun vakavan häirinnän torjumiseksi. Lähestymiskieltoa haetaan käräjäoikeudelta. Väliaikaisesta lähestymiskiellosta päättää poliisi ja siitä voi päättää myös tuomioistuin.