Search Results: isyy-en

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…HOPS-työskentely Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opintojensuoritusjärjestys (ensimmäisen luku- vuoden HOPS-runko) on kirjoitettu osaksi tätä opetussuunnitelmaa. Ensimmäisen opiskeluvuoden helmikuussa opiskelijat käyvät opintokeskustelun amanuenssin kanssa. Toisen vuoden syksyllä opiskelijat laativat itselleen opintosuunnitelman YTK-tutkinnon… Continue Reading YHKA opinto-opas 2014-2015

yhka_2018-2019 [pdf]

…ja rahoitus Jokaisen yrityksen ja organisaation menestyksen salaisuus on sen kyky tuottaa lisäarvoa omistajilleen. Laskentatoimen ja rahoituksen maisterivaiheen suuntautumisopinnoissa keskitymme laskentatoimen ja rahoituksen laaja-alaiseen osaamiseen ja sen hyödyntämi- seen esimerkiksi… Continue Reading yhka_2018-2019

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…listen päätösten tekemiseen. Ympäristöoikeuden opinnot aloitetaan opintojaksolla Ym- päristöoikeuden perusteet. Ympäristöoikeuden perusopintokokonaisuuteen (25 op) kuu- luvat opintojaksot on määritelty, joten kokonaisuusmerkinnän saaminen edellyttää juuri näiden opintojaksojen suorittamista. Perusopintojen jälkeen osaamista… Continue Reading YHKA opinto-opas 2016-2017

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…oikeustieteen teorianmuodostuksen ja keskeiset tutkimusmenetelmät – omaa edellytykset tieteelliseen tutkimustyöhön ja uuden oikeudellisen tiedon tuotta- miseen Oikeustieteellisen koulutuksen Joensuun malli: johtoteema-ajattelu Itä-Suomen yliopistosta valmistuvien oikeusnotaarien ja oikeustieteen maistereiden tie- dollinenContinue Reading YHKA opinto-opas 2017-2018

FILO Hum opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…loppuvaiheessa, viimeistään ensimmäisen lukuvuoden neljännen periodin päättyessä. Suuntautumisvaihtoehto muuttuu pääaineeksi maisteriopinnoissa. Kääntämisen opiskelijoilta edellytetään hyvää suomen kielen taitoa. Venäjän kielen ja saksan kielen opiskelijoiden suomen kielen taito todennetaan venäjän perusopintojenContinue Reading FILO Hum opinto-opas 2014-2015

TT Hoitotiede opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…hoito- työssä. Perehtyminen ongelmalähtöiseen oppimiseen, verkko-oppimiseen, merkityksellisten oppimiskokemusten analyysiin ja yhteistoiminnalliseen oppimiseen terveysalan opettajan am- matillisen kasvun välineenä. Suoritustavat Seminaarit, opetusharjoittelu, yhteistoiminnallinen oppiminen, käänteinen oppiminen, merkityk- sellisten oppimiskokemusten analyysi. Toteutustavat… Continue Reading TT Hoitotiede opinto-opas 2016-2017