Search Results: korona-en-2

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…HOPS-työskentely Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opintojensuoritusjärjestys (ensimmäisen luku- vuoden HOPS-runko) on kirjoitettu osaksi tätä opetussuunnitelmaa. Ensimmäisen opiskeluvuoden helmikuussa opiskelijat käyvät opintokeskustelun amanuenssin kanssa. Toisen vuoden syksyllä opiskelijat laativat itselleen opintosuunnitelman YTK-tutkinnon… Continue Reading YHKA opinto-opas 2014-2015

yhka_2018-2019 [pdf]

…ja rahoitus Jokaisen yrityksen ja organisaation menestyksen salaisuus on sen kyky tuottaa lisäarvoa omistajilleen. Laskentatoimen ja rahoituksen maisterivaiheen suuntautumisopinnoissa keskitymme laskentatoimen ja rahoituksen laaja-alaiseen osaamiseen ja sen hyödyntämi- seen esimerkiksi… Continue Reading yhka_2018-2019

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…listen päätösten tekemiseen. Ympäristöoikeuden opinnot aloitetaan opintojaksolla Ym- päristöoikeuden perusteet. Ympäristöoikeuden perusopintokokonaisuuteen (25 op) kuu- luvat opintojaksot on määritelty, joten kokonaisuusmerkinnän saaminen edellyttää juuri näiden opintojaksojen suorittamista. Perusopintojen jälkeen osaamista… Continue Reading YHKA opinto-opas 2016-2017

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…oikeustieteen teorianmuodostuksen ja keskeiset tutkimusmenetelmät – omaa edellytykset tieteelliseen tutkimustyöhön ja uuden oikeudellisen tiedon tuotta- miseen Oikeustieteellisen koulutuksen Joensuun malli: johtoteema-ajattelu Itä-Suomen yliopistosta valmistuvien oikeusnotaarien ja oikeustieteen maistereiden tie- dollinenContinue Reading YHKA opinto-opas 2017-2018

LuMet opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…ymmärtämiseen. Ympäristöekologian opintokokonaisuus keskittyy ekosysteemeissä esiintyvien vuorovaikutusten ymmärtämiseen sekä ympäristömuutosten merkitykseen ekosysteemien vuorovaikutustilanteissa. Biogeokemian Opinto-opas 2014–2015 143 opintokokonaisuudessa perehdytään ilmastomuutoksen taustatekijöihin ja biogeokemiallisten prosessien merkitykseen ympäristömuutoksissa. Opetus toteutetaan englanninkielisenä, ja… Continue Reading LuMet opinto-opas 2014-2015

LuMet opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…hyväksyttää ennen niiden kirjaamista OodiHopsiin laitoksen AHOT- vastaavalla. Ennen tutkintojen hakemista päivitetyt ja haettavien tutkintojen mukaiset HOPSit tulee hyväksyttää oppiaineen vastuuhenkilöllä. Ensimmäisen lukuvuoden aikana opiskelija osallistuu yliopiston yhteiseen orientaatiokoulutukseen sekä… Continue Reading LuMet opinto-opas 2015-2016