Search Results: vr-en

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…HOPS-työskentely Ensimmäisen vuoden opiskelijoiden opintojensuoritusjärjestys (ensimmäisen luku- vuoden HOPS-runko) on kirjoitettu osaksi tätä opetussuunnitelmaa. Ensimmäisen opiskeluvuoden helmikuussa opiskelijat käyvät opintokeskustelun amanuenssin kanssa. Toisen vuoden syksyllä opiskelijat laativat itselleen opintosuunnitelman YTK-tutkinnon… Continue Reading YHKA opinto-opas 2014-2015

yhka_2018-2019 [pdf]

…ja rahoitus Jokaisen yrityksen ja organisaation menestyksen salaisuus on sen kyky tuottaa lisäarvoa omistajilleen. Laskentatoimen ja rahoituksen maisterivaiheen suuntautumisopinnoissa keskitymme laskentatoimen ja rahoituksen laaja-alaiseen osaamiseen ja sen hyödyntämi- seen esimerkiksi… Continue Reading yhka_2018-2019

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…listen päätösten tekemiseen. Ympäristöoikeuden opinnot aloitetaan opintojaksolla Ym- päristöoikeuden perusteet. Ympäristöoikeuden perusopintokokonaisuuteen (25 op) kuu- luvat opintojaksot on määritelty, joten kokonaisuusmerkinnän saaminen edellyttää juuri näiden opintojaksojen suorittamista. Perusopintojen jälkeen osaamista… Continue Reading YHKA opinto-opas 2016-2017

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…oikeustieteen teorianmuodostuksen ja keskeiset tutkimusmenetelmät – omaa edellytykset tieteelliseen tutkimustyöhön ja uuden oikeudellisen tiedon tuotta- miseen Oikeustieteellisen koulutuksen Joensuun malli: johtoteema-ajattelu Itä-Suomen yliopistosta valmistuvien oikeusnotaarien ja oikeustieteen maistereiden tie- dollinenContinue Reading YHKA opinto-opas 2017-2018

Jatko opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin • saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tie- teenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen. Eurooppalaisen korkeakoulujen tutkintojen viitekehyksen mukaan jatkotutkinto myönnetään… Continue Reading Jatko opinto-opas 2014-2015

TT Hammas opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…den vuoden kuluessa ensimmäisen opintojakson alkamispäivämäärästä. Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon kuuluvat aine- ja syventävien opintojaksojen opintojaksot on suoritettava seitsemän vuoden kuluessa kliinisen vaiheen ensimmäisen opintojakson alkamispäivämäärästä. Lääketieteen laitoksen johtaja voi määrätä… Continue Reading TT Hammas opinto-opas 2015-2016

TT Hammaslääketiede opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…terveystieteiden koulutusalan pääaineet: o terveyden edistäminen (suuntautumisvaihtoehdot: ergonomian ja työhyvinvoinnin edistäminen, terveysliikunnan edistäminen, väestön terveyden edistäminen) www.uef.fi/kttravi/terveyden-edistamisen-ohjelmat o hoitotiede (suuntautumisvaihtoehdot: hoitotyön johtaminen, preventiivinen hoitotiede, terveystieteiden opettajankoulutus) www.uef.fi/hoitotiede o ravitsemustiede www.uef.fi/ravitsemustiede…. Continue Reading TT Hammaslääketiede opinto-opas 2016-2017

TT Hammas opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…Suominen. Lääketieteen laitos on terveystieteiden tiedekunnan suurin laitos. Laitos jakautuu biolääketieteen yksikköön, hammaslääketieteen yksikköön, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikköön sekä kliinisen lääketieteen yksikköön. Laitos vastaa lääketieteen, hammaslääketieteen, biolääketieteen sekä terveystieteidenContinue Reading TT Hammas opinto-opas 2017-2018