15086 YHKA opas: Tenttikäytännöt ja tentteihin ilmoittautuminen

YHKA: Tenttikäytännöt ja tentteihin ilmoittautuminen

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa järjestetään laitoskohtaisia tai laitosten yhteisiä tenttejä. Laitokset antavat tarkemmat ohjeet siitä, mitä kursseja ko. tenttipäivinä voi suorittaa. Oppiaineet voivat lisäksi järjestää luentokuulusteluja ja antavat niistä tarkemmat ohjeet. Yleisiin/laitostentteihin on ilmoittauduttava viimeistään 10 päivää ennen tenttiä. Luentokuulusteluihin ilmoittautumisesta tarkemmat ohjeet antaa opetuksen järjestävä laitos. Eri yksiköiden/laitosten ja oppiaineiden järjestämät tentit vahvistetaan opetusohjelman yhteydessä.

Tenttitilaisuuksissa noudatetaan seuraavia määräyksiä:

  • Yksilöllisiä järjestelyjä tarvitsevan opiskelijan on pyydettävä yksilöllisiä järjestelyjä tenttiin ilmoittauduttaessa.
  • Tenttijällä, joka saapuu 30 minuutin kuluessa kuulusteluajan alkamisesta, on oikeus osallistua kuulusteluun. Kuulusteluajan katsotaan alkavan aina tasatunnilta.
  • Kuulustelutilaisuudesta ei saa poistua ennen kuin on kulunut 30 minuuttia kuulusteluajan alkamisesta.
  • Kuulustelutilaisuuteen saa tuoda vain kuulustelussa tarvittavat välineet.
  • Kuulustelutilaan saa mennä vasta sitten, kun valvoja antaa siihen luvan.
  • Tenttijän on valvojan niin vaatiessa todistettava henkilöllisyytensä.
  • Kuulustelussa jaetut kysymykset on aina palautettava vastauspaperin mukana, jos kysymyspaperissa ei muuta ilmoiteta.
  • Etätentti voidaan hylätä sillä perusteella, että tenttijärjestelyt eivät ole olleet asianmukaiset.
  • Suoritusvilpin (mm. huijaaminen, akateeminen epärehellisyys) tullessa ilmi opiskelijan suoritus hylätään.

Osalla yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan laitoksista on käytössä sähköinen tentti (EXAM). Sähköisestä tenttijärjestelmästä ja sen käytännöistä lisätietoja Kamussa.

Laitokset voivat antaa tarkevia määräyksiä tenteistä omissa opetussuunnitelmissaan.

Etätenttiminen

Opiskelijan tulee varmistaa tentistään vastaavalta laitokselta, onko etätenttiminen mahdollista.

Itä-Suomen yliopiston sisäiset etätentit (eli tentti suoritetaan jommalla kummalla Itä-Suomen yliopiston kampuksella) ovat pääsääntöisesti mahdollisia siten, että opiskelija selvittää kampuksella (Joensuu, Kuopio) mahdollisesti kuulustelunsa kanssa samanaikaisesti pidettävät kuulustelut ja pyytää saada suorittaa oman kuulustelunsa toisen kampuksen tentin järjestäjän valvomana. Opiskelijan velvollisuutena on valvonnan järjestämisen lisäksi ilmoittaa tenttipaikasta ja valvojasta (yhteyshenkilöstä) kuulusteluun ilmoittautuessaan WebOodin lisätieto-kentässä tai laitoksen muuten määräämällä tavalla. Sisäiset etätentit ovat maksuttomia.

Itä-Suomen yliopiston ulkoiset etätentit (tentti suoritetaan muun tahon kuin Itä-Suomen yliopiston valvonnassa) ovat mahdollisia joidenkin laitosten kuulusteluissa. Laitokset antavat tarkempia ohjeita etätenttien mahdollisuudesta, etätenttiin ilmoittautumisesta ja tenttipaikoista. Tällöin opiskelija vastaa mahdollisista kustannuksista. Opiskelijan tulee ilmoittaa WebOodissa tenttiin ilmoittauduttaessa tentin suorituspaikka, yhteyshenkilö ja yhteyshenkilön yhteystiedot. EXAM-järjestelmässä olevia tenttejä voi tehdä tenttivierailuina niissä yliopistoissa, jotka ovat mukana tenttivierailuyhteistyössä. Tenttivierailuista lisätietoja EXAM-tenttivierailusivustolla (avautuu uuteen välilehteen).

Muiden yliopistojen opiskelijat voivat suorittaa oman yliopistonsa tenttejä vain yleisissä tenteissä (tästä poikkeuksena tenttivierailuna tehtävät EXAM-tentit). Tentin suorittamiseksi tulee ottaa yhteyttä kuulustelun järjestävän laitoksen amanuenssiin.