, Maintenance 17.6. at 8 PM – 11 PM, UEF Kamu, UEF Kamu