Opinnäytteet

Kaikkiin tutkintoihin sisältyy opintojen loppuvaiheessa ohjattu kirjallinen tutkielma, jota kutsutaan opinnäytteeksi. Itä-Suomen yliopistossa opinnäytteitä ovat:

  • kandidaatin tutkielma, farmasian alalla lopputyö (alempi korkeakoulututkinto)
  • pro gradu –tutkielma (gradu), lääketieteessä ja hammaslääketieteessä syventävien opintojen opinnäyte, oikeustieteissä OTM-tutkielma (ylempi korkeakoulututkinto)
  • lisensiaatintutkimus (lisensiaatin tutkinto)
  • väitöskirja(tutkimus) (tohtorin tutkinto)

Opinnäytteiden laatimisessa tukena ovat seminaarit, joissa osallistujat tyypillisesti esittelevät ja kommentoivat toistensa opinnäytetöiden suunnitelmia ja niiden eri vaiheissa. Näin kaikki osallistujat saavat palautetta ja tukea omalle työskentelylleen myös muilta kuin opinnäytteen ohjaajilta.

Opinnäytteiden tavoitteista, muodosta, kielestä ja arviointiperusteista määrätään kyseessä olevan tiedekunnan ja/tai oppiaineen opetussuunnitelmassa. Tarkempia ohjeita on opinto-oppaissa, opintoyhteisöissä sekä lisensiaatin- ja väitöskirjatutkimusten osalta tohtoriohjelmien www-sivuilla.

Opinnäytteiden tarkastaminen ja arvostelu

Opinnäytteiden tarkastus- ja arvosteluprosessi vaihtelee opinnäytteen tason mukaan.

Kandidaatin tutkielman arvostelee opintojakson opettaja. Pro gradu –tutkielmat ja syventävien opintojen opinnäytteet arvostelee laitoksen tai osaston johtaja, ja niiden tarkastusprosessi on yhtenäinen koko yliopistossa.

Opiskelijoille, joiden pro gradu –tutkielma tai syventävien opintojen opinnäyte on viivästynyt tai jumissa, on tarjolla gradutalli-toimintaa.

Lisensiaatintutkimusten ja väitöskirjatutkimuksen tarkastusprosessi ja toimintaohjeet löytyvät tohtoriohjelmien www-sivuilta, ks. ”Opinnäyte ja valmistuminen”. Yleisohje on luettavissa myös tohtorikoulun www-sivulta.

Itä-Suomen yliopiston rehtorin päätöksen (18.12.2014) mukaisesti opinnäytteiden alkuperäisyys on tarkastettava plagiaatintunnistusjärjestelmässä.

Jos opiskelija on tyytymätön opinnäytteiden arvosteluun, hän saa hakea siihen muutosta päätöksen mukana annettavan oikaisupyyntöosoituksen mukaisesti.

Opinnäytteiden julkisuus ja julkaiseminen

Tutkintoon johtavassa koulutuksessa laaditut opinnäytteet ovat Suomen perustuslain ja julkisuuslain perusteella lähtökohtaisesti julkisia (Suomen perustuslaki 731/1999 12,2 §; Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999 1 §). Opetusministeriön ohjeen mukaan yliopistojen tulee huolehtia siitä, että opinnäytteisiin ei sisällytetä salassa pidettävää aineistoa ja että opinnäytteet ovat julkisia heti hyväksymisen jälkeen (OPM:n ohje Opinnäytteiden julkisuus 28.1.2004 Dnro 3/5000/2004).

Yliopistotutkinnossa harjaannutaan tutkimustyöhön, jonka yksi periaate on avoimuus.

Itä-Suomen yliopisto on sitoutunut avoimen tieteen periaatteisiin ja suosittaa ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytteiden ja lisensiaatintutkimusten Open Access -julkaisemista. Väitöskirjat julkaistaan aina, ja Itä-Suomen yliopiston väitöskirjasarjassa julkaistavista väitöskirjoista tehdään julkaisusopimus.

Pro gradu -tutkielman / syventävien opintojen opinnäytteiden julkaisemista koskevat ohjeet löytyvät Kamusta. Lisensiaatin tutkimusten ja väitöskirjatutkimusten julkaisuohjeet löytyvät löytyvät tohtoriohjelmien www-sivuilta, ks. ”Opinnäyte ja valmistuminen”.

Tiedekuntien ohjeet opinnäytetöihin liittyen

Tarkista myös, onko opintoyhteisöllä tarkentavia ohjeita.