Tuutorit

Tuutoroinnin opintojaksot, niiden keskeiset tavoitteet ja sisältö

Perustutkintokoulutuksen vertaistuutorointikoulutuksen käytyään opiskelija

 1. osaa kertoa keskeiset asiat yliopistosta, sen palveluista ja ohjausjärjestelmästä
 2. on sisäistänyt vastuunsa ja roolinsa vertaistuutorina
 3. tuntee pienryhmätoiminnan keskeiset periaatteet ja osaa ohjata pienryhmää sekä pyrkii huomioimaan opiskelijoiden yksilöllisyyden
 4. pystyy kertomaan oman oppiaineensa tutkintorakenteesta, sisällöistä ja opiskelukäytännöistä sekä auttamaan tuutoroitavia opintojen alkuun.

Opiskelija hankkii käytännön tietoja ja taitoja uusien opiskelijoiden tuutoroinnin suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Opiskelija syventää tietämystään yliopiston ohjausjärjestelmästä, omaksuu tuutoroinnin yleiset tavoitteet, vertaistuutorin vastuun ja roolin osana ohjauspalvelujen kokonaisuutta sekä perehtyy pienryhmän toiminnan periaatteisiin. Oppiainekohtaisessa koulutuksessa opiskelija tutustuu opintojen alkuun ja opintojen suunnitteluun liittyviin koulutusalakohtaisiin kysymyksiin sekä mahdollisesti muihin uusille opiskelijoille tärkeisiin oppiaineen ajankohtaisiin asioihin. Opiskelija osallistuu koulutukseen ja tekee annetut tehtävät.

Lisäksi toimittuaan vertaistuutorina opiskelija

 1. osaa toimia ryhmän ohjaajana
 2. osaa reflektoida omaa toimintaansa vertaistuutorina

Vertaistuutorin tehtävä on opastaa uusia opiskelijoita opiskelukäytäntöihin liittyvissä asioissa ja yliopistomaailmaan tutustumisessa. Hän järjestää yhteisiä tapaamisia opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä toimii uusien opiskelijoiden tukena. Vertaistuutoroinnin tarkoituksena on helpottaa uuden opiskelijan orientoitumista yliopistoyhteisöön sekä antaa perustietoa opiskelusta yliopistossa siten, että uusi opiskelija pääsee opinnoissaan alkuun. Vertaistuutori ei kuitenkaan vastaa opintojen ohjauksesta.

Toimittuaan vertaistuutorina kansainvälisessä maisteriohjelmassa opiskelija

 1. osaa toimia ryhmän ohjaajana myös vieraalla kielellä
 2. omaa valmiuksia kohdata erilaisista kulttuureista tulevia opiskelijoita
 3. pystyy kertomaan englanninkielisestä opintotarjonnasta ja suomalaisista opiskelukäytännöistä sekä pystyy auttamaan kansainvälisiä maisteriohjelmien opiskelijoita opintojen suunnittelussa
 4. osaa opastaa suomalaisessa yhteiskunnassa toimimisessa
 5. osaa reflektoida omaa toimintaansa vertaistuutorina.

Vertaistuutorin tehtävä on opastaa uusia opiskelijoita opiskelukäytäntöihin liittyvissä asioissa ja yliopistomaailmaan tutustumisessa. Hän järjestää yhteisiä tapaamisia opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä toimii uusien opiskelijoiden tukena. Vertaistuutoroinnin tarkoituksena on helpottaa uuden opiskelijan orientoitumista yliopistoyhteisöön sekä antaa perustietoa opiskelusta yliopistossa siten, että uusi opiskelija pääsee opinnoissaan alkuun. Vertaistuutori ei kuitenkaan vastaa opintojen ohjauksesta.

Vaihto-opiskelijoiden vertaistuutorointikoulutus –opintojakson käytyään opiskelija

 1. osaa kertoa keskeiset asiat yliopistosta ja sen palveluista myös vieraalla kielellä
 2. on sisäistänyt vastuunsa ja roolinsa vaihto-opiskelijoiden vertaistuutorina
 3. tuntee pienryhmätoiminnan keskeiset periaatteet ja osaa ohjata pienryhmää sekä pyrkii huomioimaan opiskelijoiden yksilöllisyyden
 4. omaa valmiuksia kohdata erilaisista kulttuureista tulevia opiskelijoita
 5. pystyy kertomaan englanninkielisestä opintotarjonnasta ja suomalaisista opiskelukäytännöistä sekä pystyy auttamaan kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita opintojen suunnittelussa
 6. osaa opastaa suomalaisessa yhteiskunnassa toimimisessa.

Opiskelija hankkii käytännön tietoja ja taitoja saapuvien vaihto-opiskelijoiden tuutoroinnin suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Opiskelija syventää tietämystään yliopiston palveluista, englanninkielisestä opetustarjonnasta sekä vaihto-opiskelijoille tarpeellisista tiedoista, mm. suomalaisesta opiskelukäytännöistä sekä yhteiskunnassa toimimisesta. Opiskelija omaksuu vaihto-opiskelun vertaistuutoroinnin yleiset tavoitteet, vastuun ja roolin osana ohjauspalvelujen kokonaisuutta sekä perehtyy pienryhmän toiminnan periaatteisiin.

Toimittuaan kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden vartaistuutorina opiskelija

 1. osaa ohjata ryhmää myös vieraalla kielellä
 2. osaa reflektoida omaa toimintaansa vertaistuutorina.

Vertaistuutorin tehtävä on tutustuttaa uusia opiskelijoita suomalaiseen yhteiskuntaan, opastaa opiskelukäytäntöihin liittyvissä asioissa sekä auttaa yliopistomaailmaan tutustumisessa. Vertaistuutoroinnin tarkoituksena on helpottaa uuden opiskelijan orientoitumista yliopistoyhteisöön sekä antaa perustietoa opiskelusta yliopistossa siten, että uusi opiskelija pääsee opinnoissaan alkuun. Vertaistuutori ei kuitenkaan vastaa opintojen ohjauksesta.

Lisätietoja opintojaksoista Weboodista opintojakson koodilla:

Perustutkintokoulutuksen tuutorit:

 • 1131010 Vertaistuutorikoulutus, 2 op
 • 1131010 Toimiminen vertaistuutorina, 1 op

Kansainvälisten maisteriohjelmien ja vaihto-opiskelijoiden tuutorit:

 • 1131012 Toimiminen vertaistuutorina kansainvälisessä maisteriohjelmassa, 2 op
 • 1131013 Vaihto-opiskelijoiden vertaistuutorikoulutus, 1 op
 • 1131014 Toimiminen kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden vertaistuutorina, 2 op

Yhteystiedot

Perustutkintokoulutuksen tuutorointia koordinoivat:

Joensuun kampus: Outi Suorsa, puh. 029 44 58343, outi.suorsa@uef.fi

Kuopion kampus: Niina Räsänen, puh. 029 44 58310, niina.rasanen@uef.fi

Savonlinnan kampus: Päivi Peltoperä, puh. 029 44 52795, paivi.peltopera@uef.fi

Kansainvälisten maisteriohjelmien ja vaihto-opiskelijoiden tuutorointia koordinoi:

Kaikki kampukset: Kirsi Konttinen, puh. 029 44 58170, international@uef.fi

 

Lisätietoja tuutoroinnista Itä-Suomen yliopistossa myös: Tuija Pasanen, puh. 029 44 58261, tuija.pasanen@uef.fi

Tuutori-sivusto

Kamun TUUTORI-sivustoa kehitetään ja laajennetaan tuutorointiprosessin edetessä. Tämä sivusto palvelee tulevia tuutoreita haku- ja valintavaiheessa. Koulutusaineistot ovat Moodlessa. UEFin julkinen Tuutori-sivusto palvelee tuutoreita ja uusia opiskelijoita siinä vaiheessa, kun uudet opiskelijat on valittu ja tuutorit kontaktoivat heitä kesän ja alkusyksyn aikana. Myös uuden opiskelijan sivusto toimii tuutoroinnissa työkaluna ja on tärkeä osa kokonaisuutta.

Mikäli sinua kiinnostaa toimiminen kansainvälisten opiskelijoiden tuutorina, lue lisää kotikansainvälistymisestä!

Tuutorihaku 2018

HAE JA TULE TEKEMÄÄN YHDESSÄ KANSSAMME TÄRKEÄÄ TYÖTÄ, JOSTA HYÖDYT PALJON MYÖS ITSE!

Vertaistuutori on kunkin opiskelualan ylemmän vuosikurssin opiskelija, joka auttaa uutta opiskelijaa opintojen alun käytännön asioissa. Vertaistuutorit perehdyttävät uusia opiskelijoita yliopiston käytäntöihin, esittelevät opiskelijoille tarkoitettuja palveluita ja tutustuttavat yliopistoympäristöön sekä opiskelupaikkakuntaan. He voivat kertoa myös käytännön vinkkejä opiskelemisesta ja muusta opiskelijaelämästä.

Sinussa on potenttiaalia tuutoriksi, jos

 • olet sosiaalinen ja empaattinen ja tunnet yliopisto-opiskelun käytänteet ja tavat
 • olet reipas ja ns. hyvä tyyppi ja tunnet halua auttaa uusia opiskelijoita opintojensa alkutaipaleella
 • pystyt sitoutumaan tehtävään sisältyviin muutamiin koulutusjaksoihin (ajankohdat ilmoitetaan kevään hakulomakkeissa)

Tuutorit tekevät arvokasta työtä. Mukavan toiminnan lisäksi tuutoroinnista saa myös opintopisteitä ja arvokasta osaamista. Tule mukaan joukkoon isoon tuutoriperheeseemme!
Perustutkinto-opiskelijoiden ja kansainvälisten maisteriohjelmien ja vaihto-opiskelijoiden tuutoreiden haku on seuraavan kerran keväällä 2018. Olethan liikkeellä ajoissa! Yliopistomme tarvitsema tuutoreiden määrä kaikilla kolmella kampuksella on yli kolme sataa.

Hakulomakkeet (avoinna seuraavan kerran keväällä 2018):

Joensuu: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/15715/lomake.html

Kuopio: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/15707/lomake.html

Savonlinna: https://elomake.uef.fi/lomakkeet/15714/lomake.html

Työkaluja tuutorointiin

tuutorin_linkkikartta (pdf)