Tuutorointi

Näiltä sivuilta löydät tuutoreille kohdennettua perustietoa UEFin tuutoritoiminnasta. UEFissa toimii vuosittain yli 300 tuutoria. Vertaistuutoroinnista opintojensa aloittaville opiskelijoille kerrotaan uuden opiskelijan kokonaisuudessa.

Vertaistuutori on kunkin opiskelualan ylemmän vuosikurssin opiskelija, joka auttaa uutta opiskelijaa opintojen alun käytännön asioissa. Vertaistuutorit perehdyttävät uusia opiskelijoita yliopiston käytäntöihin, esittelevät opiskelijoille tarkoitettuja palveluita ja tutustuttavat yliopistoympäristöön sekä opiskelupaikkakuntaan. He voivat kertoa myös käytännön vinkkejä opiskelemisesta ja muusta opiskelijaelämästä.

Myös kansainvälisiä tuutoreita (kv-tuutori) tarvitaan ohjaamaan kampukselle saapuvia uusia kansainvälisiä opiskelijoita (vaihto-opiskelijat ja kv-maisteriopiskelijat). Lisätietoja kv-tuutoroinnista.

Tuutoreiksi valitut saavat perehdytyksen ja koulutuksen tuleviin tehtäviinsä. Ensimmäiset koulutukset järjestetään vuosittain huhtikuussa. Vertaistuutoroinnin koulutusaineistot sijaitsevat Moodlessa.

Tuutorit tekevät arvokasta työtä. Sen lisäksi, että tuutorointi on opettavaa toimintaa, siitä saa lisäksi opintopisteitä sekä arvokasta osaamista. Osa vertaistuutoreista voi jatkaa edelleen seniorituutoriksi ja voi siten saada Palkittu UEF-Tuutori –kunniamaininnan.

Tuutorihaku 2019 on käynnissä 28.1. – 10.2.2019, hae:

 • Vertaistuutoriksi, tai
 • Kv-maisterituutoriksi ja vaihto-opiskelijoiden tuutoriksi

Vuoden 2019 Seniorituutorit ja KV-seniorituutorit haetaan helmikuun aikana erikseen ilmoitettavana ajankohtana.

Tervetuloa mukaan tuutoriperheeseen!

Materiaalia tuutoroinnin tueksi:

 1. Uusi tuutori, perehdythän tuutoroinnin opintojaksojen keskeisiin tavoitteisiin ja sisältöihin Weboodissa
  • 1131010 Vertaistuutorikoulutus 2 op ja 1131011 Toimiminen vertaistuutorina 1 op
  • 1131012 Toimiminen vertaistuutorina kansainvälisessä maisteriohjelmassa 2op, 1131013 Vaihto-opiskelijoiden vertaistuutorikoulutus, 1131014 Toimiminen kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden vertaistuutorina
 2. Tuutoroinnin työkalut

Lisä- ja yhteystiedot

 • Vertaistuutorointi
  • Joensuun kampus: Suunnittelija Piia Tiainen, piia.tiainen [at] uef.fi, puh. 050 582 6868
  • Kuopion kampus: Suunnittelija Niina Räsänen, niina.rasanen [at] uef.fi, puh. 040 355 3058
 • Kansainvälisten maisteriohjelmien ja vaihto-opiskelijoiden tuutorointi
  • Molemmat kampukset: Kv. opiskelijapalvelun päällikkö Kirsi Konttinen, kirsi.konttinen [at] uef.fi, puh. 040 3552146
 • Tuutoroinnin ja orientaation kokonaisuus (Tulopalvelut)
  • Opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen, tuija.pasanen [at] uef.fi, puh. 029 44 5826
 • Tulopalveluiden yhteystiedot

Tuutoreiden koulutuspäivät ja opintojaksojen esittelyt

Joensuussa 2019:

 • 8-9.4.2018 klo 12-16 Tuutoristart, ohjelmassa on tuutoristarttiin merkittynä kaksi päivää, tuutori osallistuu näistä jompaankumpaan myöhemmin ilmoitettavalla jaolla
 • 20.-22.5.2018 Tuutoricamp Vaiviossa (kaksi työpäivää)
  • 20.-21.5. Tuutorcamp: opiskelijajako tarkennetaan myöhemmin.
  • 21.-22.5. Tuutoricamp: opiskelijajako tarkennetaan myöhemmin.

  Leiripaikka on Vaivion leiri- ja kurssikeskus. Aikaa tulee varata kokonaiset työpäivät, yöpyminen Vaiviossa. Aikataulu vahvistetaan lähempänä ajankohtana.

 • 27.8.2018 klo 9-17 Tuutorifact-koulutuspäivä kampuksella
 • 26.9.2018 klo 16-18 Tuutoricheck, kokemuksia tuutoroinnista-ilta
 • 15.1.2019 Tuutorithanks

Kuopiossa:

 • 10.4. klo 12-16 Tuutoristart ja klo 17-> Ömeising Reis
 • 13.-14.5 Tuutoricamp Hirvijärvellä (kaksi työpäivää + yöpyminen), aikataulu tarkentuu lähempänä leiriä, aikaa tulee varata kaksi työpäivää
 • 26.8 klo 9-17 Tuutorifact koulutuspäivä kampuksella
 • 19.9 klo 16-18 Tuutoricheck, kokemuksia tuutoroinnista-ilta
 • 21.1.2019 illalla Tuutorithanks.

Joensuussa 2019:

 • 11.4. klo 10-14
 • 22.4. klo 10-14
 • kv-maisterituutoreille järjestetään lisäkoulutus erikseen ilmoitettavana ajankohtana
 • elokuun koulutusajankohta sovitaan huhtikuun koulutuksessa

Kuopiossa 2019:

 • 8.4. klo 16-20
 • 10.4. klo 16-20
 • kv-maisterituutoreille järjestetään lisäkoulutus erikseen ilmoitettavana ajankohtana
 • elokuun koulutusajankohta sovitaan huhtikuun koulutuksessa

 

Seniorituutorit osallistuvat tuutoreiden koulutuksiin, lisäksi heille järjestetään perehdytystilaisuus erikseen ilmoitettavana ajankohtana maalis-huhtikuussa.

Huom! Tiedot perustuvat lukuvuoden 2018-2019 opetussuunnitelmiin weboodissa julkaistuihin ko. lukuvuoden kuvauksiin. Uusia kuvauksia pääsee katsomaan elokuun alussa. Tuutoroinnin kuvauksiin ja sisältöihin ei ole tulossa suurempia muutoksia.

Vertaistuutorit

 • 1131010 Vertaistuutorikoulutus, 2 op
 • 1131010 Toimiminen vertaistuutorina, 1 op
 • 1131015 Toimiminen seniorituutorina, 1-2 op

Kansainvälisten maisteriohjelmien ja vaihto-opiskelijoiden tuutorit:

 • 1131012 Toimiminen vertaistuutorina kansainvälisessä maisteriohjelmassa, 2 op
 • 1131013 Vaihto-opiskelijoiden vertaistuutorikoulutus, 1 op
 • 1131014 Toimiminen kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden vertaistuutorina, 2 op

Lisätietoja opintojaksoista Weboodista opintojakson koodeilla.

Vertaistuutorointikoulutuksen käytyään opiskelija

 1. osaa kertoa keskeiset asiat yliopistosta, sen palveluista ja ohjausjärjestelmästä
 2. on sisäistänyt vastuunsa ja roolinsa vertaistuutorina
 3. tuntee pienryhmätoiminnan keskeiset periaatteet ja osaa ohjata pienryhmää sekä pyrkii huomioimaan opiskelijoiden yksilöllisyyden
 4. pystyy kertomaan oman oppiaineensa tutkintorakenteesta, sisällöistä ja opiskelukäytännöistä sekä auttamaan tuutoroitavia opintojen alkuun.

Opiskelija hankkii käytännön tietoja ja taitoja uusien opiskelijoiden tuutoroinnin suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Opiskelija syventää tietämystään yliopiston ohjausjärjestelmästä, omaksuu tuutoroinnin yleiset tavoitteet, vertaistuutorin vastuun ja roolin osana ohjauspalvelujen kokonaisuutta sekä perehtyy pienryhmän toiminnan periaatteisiin. Oppiainekohtaisessa koulutuksessa opiskelija tutustuu opintojen alkuun ja opintojen suunnitteluun liittyviin koulutusalakohtaisiin kysymyksiin sekä mahdollisesti muihin uusille opiskelijoille tärkeisiin oppiaineen ajankohtaisiin asioihin. Opiskelija osallistuu koulutukseen ja tekee annetut tehtävät.

Lisäksi toimittuaan vertaistuutorina opiskelija

 1. osaa toimia ryhmän ohjaajana
 2. osaa reflektoida omaa toimintaansa vertaistuutorina

Vertaistuutorin tehtävä on opastaa uusia opiskelijoita opiskelukäytäntöihin liittyvissä asioissa ja yliopistomaailmaan tutustumisessa. Hän järjestää yhteisiä tapaamisia opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä toimii uusien opiskelijoiden tukena. Vertaistuutoroinnin tarkoituksena on helpottaa uuden opiskelijan orientoitumista yliopistoyhteisöön sekä antaa perustietoa opiskelusta yliopistossa siten, että uusi opiskelija pääsee opinnoissaan alkuun. Vertaistuutori ei kuitenkaan vastaa opintojen ohjauksesta.

Senioriperehdytyksen jälkeen ja toimittuaan seniorituutorina opiskelija lisäksi

 1. ymmärtää yliopiston tuutoritoiminnan ja ohjausjärjestelmän periaatteita ja kehittämistavoitteita
 2. on aktiivinen toimija tuutorikoulutusprosessissa ja osaa reflektoida omaa toimintaansa seniorituutorina

Toimittuaan vertaistuutorina kansainvälisessä maisteriohjelmassa opiskelija

 1. osaa toimia ryhmän ohjaajana myös vieraalla kielellä
 2. omaa valmiuksia kohdata erilaisista kulttuureista tulevia opiskelijoita
 3. pystyy kertomaan englanninkielisestä opintotarjonnasta ja suomalaisista opiskelukäytännöistä sekä pystyy auttamaan kansainvälisiä maisteriohjelmien opiskelijoita opintojen suunnittelussa
 4. osaa opastaa suomalaisessa yhteiskunnassa toimimisessa
 5. osaa reflektoida omaa toimintaansa vertaistuutorina.

Vertaistuutorin tehtävä on opastaa uusia opiskelijoita opiskelukäytäntöihin liittyvissä asioissa ja yliopistomaailmaan tutustumisessa. Hän järjestää yhteisiä tapaamisia opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä toimii uusien opiskelijoiden tukena. Vertaistuutoroinnin tarkoituksena on helpottaa uuden opiskelijan orientoitumista yliopistoyhteisöön sekä antaa perustietoa opiskelusta yliopistossa siten, että uusi opiskelija pääsee opinnoissaan alkuun. Vertaistuutori ei kuitenkaan vastaa opintojen ohjauksesta.

Vaihto-opiskelijoiden vertaistuutorointikoulutus –opintojakson käytyään opiskelija

 1. osaa kertoa keskeiset asiat yliopistosta ja sen palveluista myös vieraalla kielellä
 2. on sisäistänyt vastuunsa ja roolinsa vaihto-opiskelijoiden vertaistuutorina
 3. tuntee pienryhmätoiminnan keskeiset periaatteet ja osaa ohjata pienryhmää sekä pyrkii huomioimaan opiskelijoiden yksilöllisyyden
 4. omaa valmiuksia kohdata erilaisista kulttuureista tulevia opiskelijoita
 5. pystyy kertomaan englanninkielisestä opintotarjonnasta ja suomalaisista opiskelukäytännöistä sekä pystyy auttamaan kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita opintojen suunnittelussa
 6. osaa opastaa suomalaisessa yhteiskunnassa toimimisessa.

Opiskelija hankkii käytännön tietoja ja taitoja saapuvien vaihto-opiskelijoiden tuutoroinnin suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Opiskelija syventää tietämystään yliopiston palveluista, englanninkielisestä opetustarjonnasta sekä vaihto-opiskelijoille tarpeellisista tiedoista, mm. suomalaisesta opiskelukäytännöistä sekä yhteiskunnassa toimimisesta. Opiskelija omaksuu vaihto-opiskelun vertaistuutoroinnin yleiset tavoitteet, vastuun ja roolin osana ohjauspalvelujen kokonaisuutta sekä perehtyy pienryhmän toiminnan periaatteisiin.

Toimittuaan kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden vertaistuutorina opiskelija

 1. osaa ohjata ryhmää myös vieraalla kielellä
 2. osaa reflektoida omaa toimintaansa vertaistuutorina.

Vertaistuutorin tehtävä on tutustuttaa uusia opiskelijoita suomalaiseen yhteiskuntaan, opastaa opiskelukäytäntöihin liittyvissä asioissa sekä auttaa yliopistomaailmaan tutustumisessa. Vertaistuutoroinnin tarkoituksena on helpottaa uuden opiskelijan orientoitumista yliopistoyhteisöön sekä antaa perustietoa opiskelusta yliopistossa siten, että uusi opiskelija pääsee opinnoissaan alkuun. Vertaistuutori ei kuitenkaan vastaa opintojen ohjauksesta.