Search Results: etiikka

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

Etiikka 1, luennot 2 op 5313116 Etiikka 1, kirjatentti 2 op 5313130 Teoreettisen filosofian perusteet 8 op 5313131 Tieteenfilosofia 1, luennot 2 op 5313117 Tieteenfilosofia 1, kirjatentti 2 op 5313140…

TT Hoitotiede opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…op 4314003 Hoitotieteen tutkimusmenetelmien käyttö: kvalitatiiviset menetelmät 8 op 4314006 Hoitotieteen tutkimusmenetelmien käyttö: kvantitatiiviset menetelmät 8 op 4314013 Arvot ja etiikka hoitotieteessä 5 op 4314007 Hoitotieteen pro gradu -seminaarit 5…

TT Hoitotiede opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…perustuvan hoitotyön kehittäminen 4 op 4314003 Hoitotieteen tutkimusmenetelmien käyttö: kvalitatiiviset menetelmät 8 op 4314006 Hoitotieteen tutkimusmenetelmien käyttö: kvantitatiiviset menetelmät 8 op 4314013 Arvot ja etiikka hoitotieteessä 5 op 4314007 Hoitotieteen…

TT Hoitotiede opinto-opas 2017-2018 [pdf]

etiikka hoitotyössä 4 op 4310207 Hoitotieteen kandidaatintutkielma ja seminaari 8 op 4310208 Kypsyysnäyte op 8020150 Hoitotieteen tiedonhaku 1 op 3622230 Tilastotieteen johdantokurssi tai vastaavat tiedot 5 op Hoitotyön johtamisen suuntaavat…

YHKA opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…2 op 5313122 Etiikka 1, luennot 2 op 5313116 Etiikka 1, kirjatentti 2 op 5313150 Tieteenfilosofian perusteet 4 op 5313131 Tieteenfilosofia 1, luennot 2 op 5313117 Tieteenfilosofia 1, kirjatentti 2…

YHKA opinto-opas 2017-2018 [pdf]

Etiikka 1, luennot 2 op 5313116 Etiikka 1, kirjatentti 2 op 5313150 Tieteenfilosofian perusteet 4 op 5313131 Tieteenfilosofia 1, luennot 2 op 5313117 Tieteenfilosofia 1, kirjatentti 2 op 5313160 Filosofian…

yhka_2018-2019 [pdf]

…5313120 Käytännöllisen filosofian perusteet 8 op 5313121 Yhteiskuntafilosofia, luennot 2 op 5313118 Yhteiskuntafilosofia, kirjatentti 2 op 5313122 Etiikka 1, luennot 2 op 5313116 Etiikka 1, kirjatentti 2 op 5313150 Tieteenfilosofian…

TT Hoitotiede opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…op 4314006 Hoitotieteen tutkimusmenetelmien käyttö: kvantitatiiviset menetelmät 8 op 4314013 Arvot ja etiikka hoitotieteessä 5 op 4314007 Hoitotieteen pro gradu -seminaarit 5 op 4314008 Hoitotieteen pro gradu -tutkielma 30 op…

FILO Teologia opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…oppiaineita ovat muun mu- assa eksegetiikka, kirkkohistoria, systemaattinen teologia (ja patristiikka ortodoksisessa teolo- giassa), käytännöllinen teologia, uskonnonpedagogiikka, uskontotiede ja kirkkomusiikki. Jokaisessa oppiaineessa suoritetaan vähintään perusopinnot. Pääaineella tarkoitetaan sitä op- piainetta,…