14827 YHKA opas: STJ ops

Laitoksen esittely

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella (avautuu uuteen välilehteen) voi opiskella pääaineena sosiaali- ja terveyshallintotiedettä, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoa ja terveystaloustiedettä. Useat laitoksen oppiaineista ovat ainutlaatuisia, eikä niitä voi opiskella pääaineena missään muualla Suomessa.

Laitoksella on mahdollista suorittaa joko terveystieteiden tai yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinto (TtM, YTM) sekä tieteellisenä jatkotutkintona joko terveystieteiden tai yhteiskuntatieteiden lisensiaatin (TtL, YTL) tai filosofian, terveystieteiden tai yhteiskuntatieteiden tohtorin (FT, TtT, YTT) tutkinto. Terveystaloustieteen opiskelijat suorittavat terveystieteiden maisterin tutkinnon, sosiaali- ja terveyshallintotieteen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelman opiskelijat voivat suorittaa joko terveystieteiden tai yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon.

Aikaisempien opintojen hyväksilukeminen

HOPS-keskusteluissa sovitaan aiemmin suoritettujen opintojen korvaavuuksista ja muualla suoritettujen opintojen sisällyttämisestä opintoihin. Korvaaminen tarkoittaa tutkintorakenteessa pakollisena olevan opintojakson korvaamista aiemmin suoritetulla opintojaksolla. Sisällyttäminen puolestaan tarkoittaa aiemmin suoritetun opintojakson tai opintokokonaisuuden sisällyttämistä tutkintoon sellaisenaan. Tämä koskee vapaasti valittavia opintoja. Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella noudatetaan tiedekunnan linjauksia hyväksi lukemisesta (katso tarkemmin tiedekunnan yhteisestä osuudesta: YHKA: AHOT-pysyväismääräysten tarkennukset). Aiempien opintojen perusteella hyväksytään korvaavia opintoja korkeintaan 15 opintopisteen verran. Yli kymmenen vuotta vanhoilla opintosuorituksilla ei voi korvata tutkintoon sisältyviä opintojaksoja.

Alemman ja ylemmän ammattikorkeakoulun opintoja ei lähtökohtaisesti hyväksytä sisällytettäväksi osaksi maisterin tutkintoa. Poikkeuksena tästä ovat maisterin tutkinto-opinto-oikeuden aikana ristiinopiskeluoikeuden kautta suoritetut, erikseen nimetyt opintojaksot. Jokainen ratkaisu katsotaan erikseen tapauskohtaisesti hops-ohjaajan kanssa.

Saman Itä-Suomen yliopiston opintojakson voi sisällyttää useaan (kaksoiskiinnitys) opintokokonaisuuteen laitosten tai oppiaineiden opetussuunnitelmien mukaisesti, jos kyseessä on opintokokonaisuuksiin kuuluva pakollinen opintojakso, jonka asemesta ei voi suorittaa muita opintoja eikä useasti kiinnittämistä ole opetussuunnitelmassa erikseen rajattu. Jos kaksoiskiinnitettäviä opintoja on enemmän kuin kuuden opintopisteen edestä, opiskelija sopii HOPS-ohjaajan kanssa täydentävästä suorituksesta kuuden opintopisteen ylittävien opintojen osalta.

Opintojen vanheneminen: 1.8.2019 ja tämän jälkeen opintonsa aloittavia koskee opintojen vanhenemissääntö. Maisterin tutkintoon voidaan sisällyttää enintään 10 vuotta vanhoja opintosuorituksia koskien sisältyvyyksiä ja hyväksilukuja.

Harjoittelu

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ja terveystaloustieteen opiskelijoilla maisteriopintoihin sisältyy 5 op laajuinen harjoittelu. Tutkintoon sisältyvä harjoittelu voi olla joko käytäntö- tai tutkimuspainotteinen. Oleellista on, että harjoittelu tukee tutkinnon tavoitteita ja opiskelijan urasuunnitelmien toteutumista. Harjoittelun tulee soveltua opiskelijan tutkintoon ja pääaineeseen. Harjoittelun soveltuvuus katsotaan yhdessä HOPS-ohjaajan kanssa.

Opiskelijoita kannustetaan hankkimaan harjoittelupaikka itsenäisesti, mutta mahdollisia harjoittelupaikkoja voi tiedustella myös HOPS-ohjaajalta. Opiskelijat voivat tutustua yliopistolle lähetettyihin harjoittelupaikkatarjouksiin Itä-Suomen yliopiston työharjoittelusivuilla Kamussa.

Harjoitteluun voi hakea vuosittain tiedekunnan laitoksille myöntämää määrärahaa eli harjoittelun tukikuukausia, jotka on tarkoitettu perustutkinto-opiskelijoille ja maksetaan työnantajalle. Harjoittelutukihaku on syksyisin (marras-joulukuu) ja mahdollinen täydennyshaku keväisin. Jäljellä olevia harjoittelutukia voi kysyä myös lukuvuoden aikana laitoksen amanuenssilta, joka toimii harjoittelun yhdyshenkilönä.

HOPS

Henkilökohtainen opintosuunnitelma eli HOPS on opiskelijan tärkein työväline, jonka jokainen opiskelija laatii opintojensa alussa. HOPS:lla tarkoitetaan koko opiskelun ajan kestävää tavoitteellista, vuorovaikutteista ja opiskelijalähtöistä ohjausprosessia. Ohjauksen määrä ja laatu ovat suhteessa kunkin opiskelijan henkilökohtaisiin tarpeisiin. HOPS-prosessin merkitys korostuu erityisesti työn ohessa opiskelevilla. Opiskelija suorittaa opintonsa aloitusvuoden mukaisella tutkintorakenteella.

HOPS:n teossa avustavat HOPS-ohjaajat:

 • Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma: yliopisto-opettaja Juha Rautiainen
 • Terveystaloustiede: yliopistonlehtori Eila Kankaanpää
 • Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto: yliopistonlehtori Ulla-Mari Kinnunen
 • Kaikkien koulutusten osalta kolmannen maisterivuoden ja tätä ennen aloittaneet opiskelijat: amanuenssi Heli Kemppainen

Laitoksen amanuenssi Heli Kemppainen antaa yleistä opintoneuvontaa ja neuvoo käytännön opiskeluasioissa (harjoittelutuki, tutkinnon hakeminen, opetuksen ja tenttien aikataulut, ilmoittautuminen ym.).

HOPS:lla pyritään edistämään aktiivisen havainnoinnin ajattelutapaa, jolla opiskelija tarkastelee omaa oppimistaan ja asiantuntijuutensa kehittymistä. HOPS ohjaa myös pohtimaan omia vahvuuksia, kiinnostuksen kohteita sekä uratavoitteita. HOPS on opiskelijan ja opettajan vuorovaikutuksessa syntyvä konkreettinen suunnitelma opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojen etenemisestä, valituista opintokokonaisuuksista ja ajankäytöstä. HOPS on paras työkalu myös opintojen etenemisen seuraamiseen.

Terveystaloustieteessä, jonka tutkintorakenteeseen kuuluu sivuaine, keskustellaan HOPS:n yhteydessä myös sivuainevaihtoehdoista. Opiskelija voi valita sivuaineensa omien mielenkiinnon kohteidensa mukaisesti työelämävalmiudet lähtökohtanaan. Viimeistään tutkintotodistuksen hakuvaiheessa sivuainekokonaisuudesta täytyy olla suoritusmerkintä. Muissa yliopistoissa suoritettujen sivuainekokonaisuuksien sisällyttämistä tutkintoon haetaan asiointipalvelun kautta HOPS-ohjaajalta.

Kun kaikki tutkintoon vaadittavat opinnot ovat suoritusrekisterissä, tarkista, että opintokokonaisuuksista on merkintä, myös syventävistä opinnoista. Itä-Suomen yliopiston muilla laitoksilla tai avoimessa yliopistossa suoritettujen sivuaineopintojen koostamista pyydetään ao. laitokselta ennen todistushakemuksen jättämistä. Täytä todistushakemus ja lähetä se amanuenssille. Tarkistettu ja hyväksytty HOPS on paras työkalu todistushakemuksen täyttämiseen.

Kansainvälisyys

Kansainvälisyys on olennainen osa sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen opetusta. Kansainvälisyyttä pyritään edistämään sekä kotikansainvälistymisenä että opiskelija- ja opettajavaihtona. Kotikansainvälistyminen opetuksessa tarkoittaa sitä, että laitoksen kaikissa oppiaineissa käytetään englanninkielistä oppimateriaalia ja osa opinnoista on yhteisiä kansainvälisten opiskelijoiden kanssa. Kotikansainvälistymistä on myös ulkomaalaisten opettajien antama opetus sekä kansainvälisten tutkijaryhmien toimintaan osallistuminen ja opinnäytetöiden esittely.

Opiskelija- ja opettajavaihdossa hyödynnetään laitoksen kansainvälisiä yhteistyösopimuksia (lähinnä Erasmus+ ja Nordplus). Vaihtoon lähtevän opiskelijan tulee sopia learnig agreementin sisällöstä yhdessä HOPS-ohjaajansa kanssa. Ajantasaista tietoa kansainvälisestä opiskelijavaihdosta, vaihto-ohjelmista, vaihtopaikoista, työharjoittelusta, hakuajoista ja ajankohtaisista tapahtumista löytyy yliopiston kansainvälisten opiskelijapalveluiden sivuilta Kamussa.

Opiskeluun liittyviä käytännön asioita

Opintorekisteri

WebOodista (avautuu uuteen välilehteen) löytyvät tutkintorakenne, opintojaksojen kuvaukset (mm. suoritustavat) ja voimassaolevat aikataulut. Myös mahdolliset lukuvuoden aikana tapahtuvat aikataulumuutokset päivitetään WebOodissa näkyviin aikatauluihin, joten WebOodia on tarpeen seurata säännöllisesti. Opiskelija tallentaa henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa (HOPS) myös WebOodiin (OodiHOPS).

Opintojaksoille ja kuulusteluihin ilmoittautuminen ja osallistuminen

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella noudatetaan tiedekunnan yleisiä määräyksiä kuulusteluista.

Tämän lisäksi Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksella noudatetaan seuraavaa käytäntöä:

 • Kaikille opintojaksoille ja kuulusteluihin ilmoittaudutaan viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kuulustelua tai opintojakson alkamista WebOodissa. Myöhästyneitä tentti-ilmoittautumisia ei oteta vastaan!
 • Jos opiskelija haluaa tenttiä useamman kuin yhden tentin samana tenttipäivänä, tulee jokaiseen tenttiin ilmoittautua erikseen.
 • Jos taas opiskelija haluaa suorittaa tentin etätenttinä, tulee WebOodin ilmoittautumisen yhteydessä antaa opiskelijan itse järjestämän paikan ja vastuuhenkilön yhteystiedot. Etätenttimisen edellytyksenä on se, että etätentti on samaan aikaan kuin vastaava laitoksen järjestämä tentti Kuopiossa (ks. lisäohjeistus tenttiin ilmoittautumisen yhteydestä).
 • Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksen opintojaksoja on mahdollista tenttiä vain tiettyinä tenttipäivinä. Yleisiä tenttipäiviä, joissa voisi tenttiä mitä tahansa opintojaksoa, ei ole.

Läsnäolovelvollisuus

Osallistumiseen ja läsnäolovelvoitteeseen vaikuttavat opintojaksoilla käytettävät opetusmenetelmät ja toteutustavat. Ensimmäiselle luentokerralle on osallistuttava, jotta opintojaksoon liittyvät käytännön asiat tulevat selviksi (läsnäolot/poissaolot, suoritukset, tentit). Säännöllinen luennoille osallistuminen on suositeltavaa. Tieto kumuloituu luentokerrasta toiseen, joten poissaolot vaikeuttavat kokonaisuuden ymmärtämistä.

Seminaari-, harjoitus- ja suurryhmäopetuksessa (ml. työpajat) on läsnäolovelvoite. Pääsääntöisesti läsnäolovelvollisuus on 80 %. Poissaolon peruste ei ole esim. työasiat, luottamustoimet tai lomamatkat. Jos jollakin opintojaksolla on tästä poikkeava läsnäolovelvollisuus, se on kirjattu opetussuunnitelmaan. Opintojaksokuvauksista löytyvät kullakin opintojaksolla käytettävät opetusmenetelmät ja toteutustavat.

Opintosuoritusten arviointi

Opintojaksokuvauksissa kuvataan arviointimenettely, ja tarkennettu arviointikäytäntö ja -kriteerit käydään läpi opintojakson ensimmäisellä kerralla. Opintosuorituksia arvioidaan useilla eri tavoilla. Opintosuoritukset arvioidaan kolmen viikon kuluessa tentistä tai opintojakson päättymisestä. Poikkeuksena ovat maisterin tutkintoon kuuluvat opinnäytteet, joiden tarkastusaika on opintojohtosäännön mukaisesti neljä viikkoa.

Opintosuoritukset tai sen osat on suoritettava ja palautettava asetetussa määräajassa. Sosiaali- ja terveysjohtaisen laitoksella on linjattu, että opiskelija voi yhden kerran täydentää hylättyä/määräajassa palautettua opintosuoritusta tai sen osaa (esim. oppimistehtävä).

Tiedotuskanavat

Laitos viestii ajankohtaisista asioista ja toiminnastaan Yammerin STJ/opiskelijat -ryhmässä. Laitoksen virallinen viestintä tapahtuu ryhmän kautta, joten ryhmän viestit kannattaa käydä tilaamassa heti opintojen alussa Yammerista. Kullakin pääaineella on myös oma Yammer-ryhmä, mihin on hyvä liittyä oman pääaineen osalta. Nämä ovat:

STJ / Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon opiskelijat
STJ terveystaloustieteen opiskelijat
STJ Sotehallinnon opiskelijat

Laitoksella on myös omat Facebook- (UEF Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos) ja Twitter-sivustot (UEF Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos @uef_stj) (linkit avautuvat uuten välilehteen), joita käytetään epäviralliseen ja vapaamuotoiseen viestintään sekä erilaisista alaan liittyvistä tapahtumista tiedottamiseen. Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon Twitter-tili on nimeltään @tiha_uef (avautuu uuteen välilehteen).

Kannattaa seurata!

Lisäksi huomioitavaa on, että UEF käyttää viestinnässään vain yliopiston sähköpostiosoitetta.

Lisätietoja opiskelusta, ohjauksesta ja toimintakäytännöistä löytyy laitoksen opintoyhteisöstä (avautuu uuteen välilehteen, vaatii kirjautumisen).

Ainejärjestö

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen, sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon ja terveystaloustieteen opiskelijoiden ainejärjestö on TERHO ry (avautuu uuteen välilehteen). TERHO ry:n tehtävänä on valvoa opiskelijoiden etuja opiskeluun liittyvissä asioissa, järjestää tapahtumia sekä liikunta-aktiviteetteja. TERHO ry löytyy myös Facebookista!

Tavoitetutkinnon muuttaminen

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen ja sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriopiskelijat voivat suorittaa joko terveystieteiden tai yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon. Tavoitetutkinnon muuttaminen tapahtuu vapaamuotoisella hakemuksella viimeistään siinä vaiheessa, kun gradu jätetään tarkastukseen. Hakemukset palautetaan sähköpostin liitetiedostona amanuenssi Heli Kemppaiselle (heli.kemppainen@uef.fi).

Sosiaali- ja terveyshallintotiede

Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma

Maisteritutkinto koostuu sosiaali- ja terveyshallintotieteen syventävistä opinnoista (101 op) ja vapaavalintaisista opinnoista (19 op). Sosiaali- ja terveyshallintotieteessä sovelletaan hallinto- ja yhteiskuntatieteiden teoreettisia ja metodologisia lähtökohtia sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristössä. Koulutuksen sisältö keskittyy kolmeen kokonaisuuteen: vaikuttavat sosiaali- ja terveyspalvelut, integroiva johtaminen sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen tutkiminen ja kehittäminen. Näitä tarkastellaan sekä kotimaisesta että kansainvälisestä näkökulmasta. Vapaasti valittavilla opinnoilla opiskelijat voivat suunnata osaamistaan työelämän kiinnostuksensa mukaisesti.

Maisteritutkinnon tavoitteena on
omaksua sosiaali- ja terveyshallintotieteen keskeinen tietosisältö ja tiedontuottamisen menetelmät sekä arvioida ja soveltaa näitä kriittisesti
vahvistaa tieteellistä lukutaitoa, kriittistä ja analyyttistä ajattelua sekä saada valmiuksia tietopääoman uudistamiseen
saada valmiuksia työskennellä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä monialaisissa ja -tieteellisissä toimintaympäristöissä
maisteriopintojen tavoitteena on lisäksi antaa jatko-opintokelpoisuus pääaineessa
Sosiaali- ja terveyshallintotieteen HOPS-ohjaajana toimii Juha Rautiainen (juha.rautiainen(@uef.fi) sekä opintonsa ennen 2017 aloittaneilla amanuenssi Heli Kemppainen (heli.kemppainen@uef.fi)

Tarkemmat tiedot tutkinnosta ja sen sisällöstä ovat WebOodissa (avautuu uuteen välilehteen) olevassa opinto-oppaassa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelma

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelman (Master’s Degree Programme in Health and Human Services Informatics) opetuksessa korostuu tiedonhallinnon ja johtamisen näkökulma sekä sosiaali- ja terveydenhuollon tietotekniikan arvioinnin, kehittämisen ja hyödyntämisen menetelmällisten valmiuksien vahvistaminen. Maisteriohjelman (120 op) lisäksi vaaditaan täydentävinä opintoina tietojenkäsittelytieteen perusopinnot, joilla varmistetaan tietotekniikan ja tietojenkäsittelyn perusosaaminen.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon maisteriohjelman opiskelijat voivat suorittaa joko terveystieteiden tai yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon. Tutkinto (120 op) sisältää sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon syventäviä opintoja 91 op, muita opintoja 13 op ja vapaavalintaisia opintoja 16 op sekä näiden lisäksi mahdollisia täydentäviä opintoja maksimissaan 60 op. Maisteritutkinnon suoritettuaan opiskelija on jatko-opintokelpoinen Welma-tohtoriohjelman Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon pääaineessa.

Maisteritutkinnon tavoitteena on, että valmistuttuaan opiskelija osaa

 • analysoida ja arvioida sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan keskeistä tietosisältöä ja tiedontuottamisen menetelmiä
 • analysoida ja edelleen kehittää tieteellisen tiedon haku-, luku-ja kirjoitustaitoa, kriittistä ja analyyttistä ajattelua sekä omaa tiedonhallinnan ja sen tutkimuksen tietopääomaan
 • suunnitella ja johtaa oman alansa asiantuntija- ja kehittäjätehtävissä monialaisissa ja -tieteellisissä toimintaympäristöissä

Kansainvälisyys on olennainen osa opetusta ja siksi sitä pyritään edistämään sekä kotikansainvälistymisenä että opiskelija- ja opettajavaihtona. Kotikansainvälistyminen opetuksessa tarkoittaa muun muassa ulkomaalaisten opettajien antamaa opetusta, kansainvälisten opiskelijoiden kanssa yhdessä opiskelua, vieraskielisen oppimateriaalin hyödyntämistä sekä kansainvälisten tutkijaryhmien toimintaan osallistumista ja opinnäytetöiden esittelyä.

Opintojen aikana opiskelijoilta kerätään palautetta sekä toiminnan ja opetuksen kehittämiseksi, että laadun arvioimiseksi. Opetuksessa kehitetään ja sovelletaan kriittisesti uusia opetus- ja oppimismenetelmiä kulloinkin käytettävissä olevien voimavarojen puitteissa kohderyhmän tarpeet huomioiden. Kehittämistyön taustalla on pyrkimys konstruktiiviseen oppimisnäkemykseen, jossa oppiminen lähtee joustavasti opiskelijan tarpeista. Tavoitteena on opiskelijalähtöisten oppimisprosessien ohjaaminen ja tukeminen, jossa otetaan huomioon työn ohella opiskelevien opiskelijoiden tarpeet mahdollisuuksien mukaan.

Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinnon HOPS-ohjaajana ja tutoropettajana toimii yliopistonlehtori Ulla-Mari Kinnunen, ulla-mari.kinnunen@uef.fi, puh 040 355 3953.

Tarkemmat tiedot tutkinnosta ja sen sisällöstä ovat WebOodissa (avautuu uuteen välilehteen) olevassa opinto-oppaassa.

Terveystaloustiede

Terveystaloustiede

Terveystaloustieteen (Health economics) opetuksessa painottuvat terveydenhuoltojärjestelmän taloudellinen organisointi, tehokkuus hyvinvoinnin tuottamisessa sekä terveyden, terveyspalvelujen käytön ja terveydenhuollon kustannusrasituksen jakauma. Terveystaloustieteen opiskelija perehtyy talousteorian soveltamiseen terveyteen ja terveydenhuoltoon, terveydenhuoltojärjestelmien toimintaan taloudellisina organisaatioina, taloudellisen arvioinnin menetelmiin ja terveystaloustieteelliseen tutkimukseen.

Syksyllä 2019 opintonsa aloittavat suorittavat terveystieteiden maisterin tutkinnon. Maisterin tutkinnon suorittaminen päätoimisena opiskelijana kestää noin 2 vuotta. Opiskelija suorittaa opintonsa aloitusvuoden mukaisella tutkintorakenteella.

Maisteritutkinnon tavoitteena on

 • omaksua oman pääaineen keskeinen tietosisältö ja tiedontuottamisen menetelmät sekä arvioida ja soveltaa näitä kriittisesti
 • vahventaa tieteellistä lukutaitoa, kriittistä ja analyyttistä ajattelua sekä saada valmiuksia tietopääoman uudistamiseen
 • saada valmiuksia työskennellä alan asiantuntijana ja kehittäjänä monialaisissa ja -tieteellisissä toimintaympäristöissä
 • maisteriopintojen tavoitteena on lisäksi antaa jatko-opintokelpoisuus pääaineessa.

Opinnot koostuvat suurimmaksi osaksi oman pääaineen opinnoista. Sivuaineilla tai muilla vapaasti valittavilla opintojaksoilla opiskelija voi täydentää ja suunnata osaamistaan haluamallaan tavalla. Sivuaineella tarkoitetaan yhden oppiaineen kokonaisuutta, esimerkiksi sivuaineen perus- tai aineopinnot. Sivuainevaihtoehtoja on runsaasti, ja niistä keskustellaan oman opettajatutorin kanssa HOPS-ohjauksessa. Valtakunnallisen joustavan opinto-oikeuden (JOO) sopimuksen mukaisesti tutkintoon on mahdollista sisällyttää myös sivuaine, jota Itä-Suomen yliopistossa ei ole tarjolla (lisätietoja JOO-opinnoissa kertovalla sivulla KAMUssa). Itä-Suomen yliopisto tukee taloudellisesti opiskelijoiden sivuopintoja ISY:n Avoimessa yliopistossa Aducatessa. Tuki on haettavana kaksi kertaa vuodessa ja sitä myönnetään määrärahojen puitteissa ja vain sellaisten sivuaineiden opiskeluun, joista ei järjestetä opetusta ISY:ssä.

Kansainvälisyys on olennainen osa opetusta ja siksi sitä pyritään edistämään sekä kotikansainvälistymisenä että opiskelija- ja opettajavaihtona. Kotikansainvälistyminen opetuksessa tarkoittaa muun muassa kansainvälisten opiskelijoiden kanssa yhdessä opiskelua ja vieraskielisen oppimateriaalin hyödyntämistä. Myös laitokselle tulevien vaihto-opiskelijoiden tutorina toimiminen on yksi tapa kansainvälistyä jo kotikampuksella. Opiskelijavaihtoon lähteminen kannattaa suunnitella jo opintojen alussa, jotta ne on mahdollista sisällyttää opintosuunnitelmaan.

Terveystaloustieteen oppiainetuutorina ja HOPS-ohjaajana toimii Eila Kankaanpää, eila.kankaanpaa@uef.fi, puh. 040 355 2672.

Tarkemmat tiedot tutkinnosta ja sen sisällöstä ovat WebOodissa (avautuu uuteen välilehteen) olevassa opinto-oppaassa.