Opiskelutaidot

Yliopisto-opiskelu ja sen erityispiirteet

Yliopisto-opiskelijana tulet osaksi tiedeyhteisöä, yliopistoa. Yliopistolle ominaisia piirteitä ovat tieteellisyys ja akateeminen vapaus. Niinpä opiskelu yliopistossa voi poiketa melkoisesti opiskelusta muissa oppilaitoksissa. Tieteellisyys näkyy siinä, että yliopisto tuottaa jatkuvasti uutta tutkimustietoa. Myös opetuksen tulisi perustua juuri uusimpaan tutkimukseen. Akateeminen vapaus näkyy siinä, että opiskelijalla on suuri vapaus suunnitella ja ohjata omia opintojaan. Omaan opiskelutahtiin, sisältöihin ja opiskelumuotoihin voi vaikuttaa. Vapauden mukana tulee myös vastuu: viime kädessä vain opiskelija itse on vastuussa opintojensa sujumisesta. Puhutaankin itseohjautuvuudesta eli opiskelijan tulee osata itse suunnitella opintojaan, asettaa tavoitteita ja tarvittaessa muuttaa niitä.

Yliopisto-opinnoille on tyypillistä, että hallittavat opinto-kokonaisuudet ovat laajoja ja ne voivat olla myös käsitteellisesti vaikeita. Tällöin pelkkä mekaaninen tiedon omaksuminen ei enää välttämättä riitä. Tarvitaan uusia ja erilaisia opiskelustrategioita. Uusien asioiden omaksumisessa auttaa kriittisyys, asioiden pohdinta ja pitkäjänteisyys. Oppimiselle on varattava riittävästi aikaa. Yliopisto-opiskeluun kuuluu, että opiskelija osaa perustella asioita johdonmukaisesti. Myös vieraskielisen opiskelumateriaalin käyttö kuuluu akateemiseen opiskeluun.

Yliopisto-opiskelijalle tärkeä taito on myös oppimaan oppimisen taito. Tällä tarkoitetaan tietoisuutta omasta oppimisesta ja oppimistyylistä, kykyä vaihdella ja sopeuttaa opiskelustrategioita opittavan asian suhteen sekä kykyä arvioida, millaista oppimista opittava asia vaatii.

Harjoitusta akateemisiin opiskelutaitoihin saa mm. kaikille opiskelijoille avoimelta Akateemisen opiskelun taidot -opintojaksolta. Opintojaksolla tutustutaan erilaisiin oppimistyyleihin ja -tekniikoihin, akateemiseen opiskeluun ja tiedeyhteisöön sekä opiskelun tekniseen ympäristöön (Moodle, tieto- ja viestintätekniikan työkalut). Myös omien opintojen suunnittelu, stressinhallinta, oman oppimisen arviointi ja kehittäminen, opiskelijan kansainvälisyys sekä opintojen työelämänäkökulma tulevat tutuksi.

Tieto- ja viestintätekniikka opiskelun tukena -opintojaksolla käsitellään Windows-käyttöjärjestelmän perustaidot. Opintojaksolla tutustutaan Itä-Suomen yliopiston sähköpostiin ja Moodleen. Käsiteltäviä aiheita ovat myös tietoturva sekä tekijänoikeudet. Tekstinkäsittelyohjelman perusominaisuuksien lisäksi käsitellään mm. taulukoiden ja sisällysluettelon luonti ja tyylien hyödyntäminen. Taulukkolaskenta- ja esitysgrafiikkaohjelman perusominaisuuksista käsitellään mm. peruskaavat ja funktiot, kaaviot sekä esityspohjan laatiminen

Lisätietoja WebOodista.