Vaikuta ja anna palautetta

Itä-Suomen yliopiston opiskelijoilla on useita mahdollisuuksia vaikuttaa yliopiston toimintaan. Opiskelijalla on mahdollisuus vaikuttaa opetukseen, ohjaukseen, neuvontaan ja niiden kehittämiseen antamallaan palautteella. Palautteita käsitellään säännöllisesti osana opetussuunnitelmatyötä ja opetuksen laatujärjestelmää.

Opiskelijoilla on tärkeä rooli yliopiston toiminnan laadun parantamisessa. Lue lisää Opiskelijoiden laatuoppaasta. Se on laadittu filosofisen tiedekunnan opiskelijoille, mutta soveltuu myös muiden tiedekuntien opiskelijoiden oppaaksi.

Opiskelijapalautekyselyt

Yliopistossa on käytössä useita erilaisia opiskelijapalautekyselyjä. Osa palautekyselyistä toteutetaan keskitetysti opintopalveluiden toimesta, osa palautteesta kerätään yksiköittäin niiden omien käytäntöjen mukaisesti.  Osa kyselyistä on valtakunnallisia ja osa yliopiston omia.

Opintojaksopalaute

Opetuksesta ja ohjauksesta voit kysyä suoraan lisätietoa tai antaa suoraa palautetta opettajalle tai kyseisestä opetuksesta tai ohjauksesta vastaavalle taholle (esim. opintojakson vastuuhenkilö, opintokoordinaattori ja amanuenssi). Näin palautteesi huomioidaan nopeammin.

Opintojaksoilta palautetta kerätään systemaattisesti. Välttämättä se ei kuitenkaan tarkoita palautteen keräämistä joka opintojaksolta joka vuosi, mikäli opetukseen ei ole tehty kyseisenä vuonna muutoksia. Näin toimitaan siksi, ettei opiskelijoita kuormiteta tarpeettomasti palautteen keruulla. Yleisesti palautevälineenä käytetään PalauteOodia, mutta myös esim. vuosikurssien keskustelutilaisuudet ja muut palautteen keruutavat ovat käytössä.

Lisätietoa ja akateemisen rehtorin päätös opintojaksopalau​tteesta (vaatii kirjautumisen)

Opintopolkupalaute

Opiskelijan opintojen aikana on myös mahdollisuuksia antaa palautetta ns. opintopolkupalautteiden muodossa. Ne ovat tyypillisesti koko yliopiston laajuisia palautekyselyitä, jotka kohdennetaan tietyssä vaiheessa opintoja oleville opiskelijoille (1. vuoden, kandivaiheen ja valmistuneiden kyselyt).

Kts. lisätietoa Heimosta (vaatii kirjautumisen)

Alkuohjauskysely

Alkuohjauskyselyn kohderyhmänä ovat syksyllä aloittaneet opiskelijat. Kysymykset kohdistuvat opintojen aloitukseen yliopistossa, esimerkiksi millaisia odotuksia oli ohjauksesta, miten ohjaus toteutui ja millaisiin asioihin opiskelija haki ohjausta. Kysely on sähköinen, ja se tehdään joka toinen vuosi marras-joulukuussa.

Kts. lisätietoa Heimosta (vaatii kirjautumisen)

Fuksikysely

Fuksikyselyn avulla selvitetään, miten uuden opiskelijan ensimmäinen opiskeluvuosi on sujunut. Aihealueina ovat mm. opetus ja oppiminen, oppimisympäristöt, opintojen suunnittelu ja tukitoimet, tasaveroinen kohtelu ja kiusaamisasiat. Kysely toteutetaan helmikuussa.

Katso lisätietoja Heimosta (vaatii kirjautumisen)

Kandipalaute

Valtakunnallinen kandipalautekysely lähtee kaikille kandidaatin tutkinnon suorittaneille. Kun tieto tutkinnon suorittamisesta kirjataan opiskelijarekisteriin, opiskelija saa yliopistolta sähköpostiviestin, jossa on pyyntö vastata kyselyyn. Hammaslääkäriksi tai lääkäriksi opiskeleville sähköpostilinkki lähetetään kandidaatin arvon ja Valvira-merkinnän kirjaamisen perusteella. Opiskelijoiden sähköpostiosoitteet on otettu opiskelijarekisteristä ja viesti on lähetetty ensisijaiseksi ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Kysely toteutetaan samalla tavalla kaikissa suomalaisissa yliopistoissa. Kyselylomakkeen ylläpidosta vastaa Tieteen tietotekniikkakeskus CSC. Kyselyyn vastataan nimettömänä eikä yliopisto pysty yhdistämään vastauksia yksittäisiin vastaajiin. Vastaajien anonymiteetti on siis taattu.

Kyselyn teemoja ovat opiskelu ja oppiminen, opetusjärjestelyt, opetus, tutkintovaatimukset, palaute- ja ohjaus, yleiset työelämävaatimukset. Vastaukset ovat tärkeitä yliopisto-opetuksen kehittämistyössä sekä tuloksellisuuden arvioinnissa. Palautekysely on myös osa yliopistojen tuloksellisuusmittaria. Opiskelijoiden vastauksilla on siis aidosti merkitystä!

Vuonna 2017 palautetta antoi yli 1000 Itä-Suomen yliopiston opiskelijaa.

Kts. lisätietoa Heimosta (vaatii kirjautumisen)

Työllistymis- ja uraseurantakyselyt

Työllistymiskyselyllä selvitetään loppututkinnon suorittaneilta heidän työllistymisestä ja valtakunnallisella uraseurantakyselyllä vastaavasti viisi vuotta valmistumisen jälkeen.

Katso lisätietoa työllistymiskyselystä ja uraseurantakyselystä Heimosta (vaatii kirjautumisen)

Mikä mättää? Ei toimi?

Voit milloin tahansa antaa kehitysehdotusta tai paljastaa toimimattomia kohtia yliopiston toiminnasta: eri palveluista, laitoksen/tiedekunnan tms. toiminnasta. Eri tahot ovat tehneet omia palautelomakkeitaan, joilla saavat nopeammin palautteet käsiteltäväksi.

  • Yleinen Aloitelaatikko (Heimossa, vaatii kirjautumisen)
  • Joissakin palveluissa (tämä Kamu, Heimon palvelut ja Asiointipalvelu) löytyy jokaiselta sivulta vasemmasta tai oikeasta alakulmasta puhekupla. Tästä “Hotjar” -palautteesta lähtee kuvakaappaus sivusta ja antamasi palaute Hotjariin, josta palvelun vastaavat käsittelevät saadut palautteet.

Reklamointi

Jos koet, ettei ääntäsi vieläkään kuulla tai et tunne saavasi oikeutettua asian käsittelyä tai oikeudenmukaista kohtelua, voit tehdä reklamaation. Reklamointi voi kohdistua esimerkiksi opetuksen laatuun tai saamaasi arviointiin, virheelliseen hallinnointikäytäntöön, laiminlyöntiin tai oikeuksien loukkaamiseen (reklamaatiolomake).

Aiheeseen liittyvät linkit