Search Results: asetus

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annettu neuvoston direktiivi 78/687/ETY; 2) eläinlääkärien toimintaa koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annettu neuvoston direktiivi 78/1027/ETY; 3) tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muodollista kelpoisuutta…

TT Lääketiede opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…Yliopistolaki 558/2009 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajan- tasa/2009/20090558?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Yliopistolaki Valtionneuvoston asetus yliopiston tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1136/2009 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2009/20091136?search%5Btype%5D=pika&search% 5Bpika%5D=Valtioneuvoston%20asetus%20yliopiston%20tutkinnoista Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794?search%5Bnimike%5D=Valtioneuvos- ton%20asetus%20yliopistojen%20tutkinnoista&search%5Btype%5D=metadata 4.2 Itä-Suomen yliopiston ohjeita ja määräyksiä Itä-Suomen yliopiston…

Study regulations [page]

…Public Bodies (Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 424/2003) and the Government Decree on the Demonstration of Proficiency in the Finnish and Swedish Languages in the Civil Service (Valtioneuvoston asetus suomen…

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…LAIT JA ASETUKSET Yliopistolaki 558/2009 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090558?search%5Btype%5D=pi- ka&search%5Bpika%5D=Yliopistolaki Valtionneuvoston asetus yliopiston tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1136/2009 http://www.finlex.fi/fi/laki/akup/2009/20091136?search%5Btype%5D=pi- ka&search%5Bpika%5D=Valtioneuvoston%20asetus%20yliopiston%20tutkinnoista Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794?search%5Bnimike%5D=Valtioneuvos- ton%20asetus%20yliopistojen%20tutkinnoista&search%5Btype%5D=metadata 5.2 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTON OHJEITA JA…

TT Lääketiede opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…ja tieteellisen tai taiteellisen esitystavan hallintaa. tutkintoasetus tutkintoasetuksessa, joka on säädetty yliopistojen perus- ja jatkotutkintojen uudistamiseksi, määrätään tutkintojen sisältöä, järjestelyä ja suorittamista koskevat valtakunnalliset yleisperiaatteet tutkintosääntö on asetusta alempi ja…

TT Lääketiede opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2004/20040794?search%5Bnimike%5D=Valtioneu- voston%20asetus%20yliopistojen%20tutkinnoista&search%5Btype%5D=metadata Valtionneuvoston asetus yliopiston tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1136/2009 http://www.finlex.fi/fi/laki/al- kup/2009/20091136?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Valtioneuvos- ton%20asetus%20yliopiston%20tutkinnoista 4.2 Itä-Suomen yliopiston ohjeita ja määräyksiä Itä-Suomen yliopiston tutkintosääntö http://www.uef.fi/opiskelu/lait 1 § Tutkintosäännön soveltamisala Yliopistolain (558/2009)…

FILO Kapsy opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…joka johtaa psykologian lisen- siaatin tutkintoon jollakin psykologian viidestä erikoisalasta (asetus yliopistojen tutkinnoista 794/2004, OPM:n asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutus- ohjelmista ja erikoistumiskoulutuksesta 568/2005). Itä-Suomen yliopiston psykologian oppiaine on…

FILO Skope opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…luku Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 29 § Voimaantulo Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2005. 30 § Opiskelijoiden asema Opiskelijalla, joka tämän asetuksen voimaan tullessa opiskelee 29 §:ssä kumottujen asetusten…

TT Lääketiede opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…44 Terveystieteiden tdk 4 Ohjeet ja määräykset 4.1 Lait ja asetukset Yliopistolaki 558/2009 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajan- tasa/2009/20090558?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Yliopistolaki Valtionneuvoston asetus yliopiston tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttami- sesta 1136/2009 http://www.finlex.fi/fi/laki/al- kup/2009/20091136?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=Valtioneuvos- ton%20asetus%20yliopiston%20tutkinnoista Valtioneuvoston asetus

FILO Skope opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2005. UEF // Opinto-opas 2017-2018 160 30 § Opiskelijoiden asema Opiskelijalla, joka tämän asetuksen voimaan tullessa opiskelee 29 §:ssä kumottujen asetusten mukaista tutkintoa…