Hakutulokset: laki

oodin rekisteriseloste [pdf]

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 § Laatimispvm: 10.1.2010. Päivitetty 22.1.2016 1. Rekisterinpitäjä Itä-Suomen yliopisto Joensuun kampus Yliopistokatu 2 PL 111 80101 Joensuu Puhelin 0294 45 1111 (vaihde) Kuopion kampus Yliopistonranta 1…

Ravitsemustieteen opinto-opas [pdf]

…27 21.6.2018 10.57.53 UEF // Opinto-opas 2018-2019 26 4 Ohjeet ja määräykset 4.1 LAIT JA ASETUKSET Yliopistolaki 558/2009 http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2009/20090558?search%5Btype%5D=pika&search% 5Bpika%5D=Yliopistolaki Valtionneuvoston asetus yliopiston tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1136/2009 http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/…

Lyhyt johdatus työnhakuun [pdf]

…joilta oli opiskelemaan tultukin tai muuttoliike suuntautuu suurempiin kaupun- kimaisiin kuntiin. Jälkimmäinen tarkoittaa käytännössä, että suuremmalla paikkakunnalla on enemmän potentiaalisia työnantajia ja työmahdollisuuksia. Ja joillakin pienemmillä paikkakun- nilla niitä ei…

TT tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset 2013 [pdf]

…myös se mitä Laki yliopistolain muuttamisesta (556/2005, §§ 18d, 18e ja 18f) asiasta määrää. 18 § Voimaantulomääräys Nämä pysyväismääräykset, joissa on huomioitu 1.1.2013 alkaen Itä-Suomen yliopistossa toteutettu tohtorikoulutusuudistus, tulevat voimaan…

Opiskelijatietojen luovutushakemus [pdf]

…Saapunut OPISKELIJAREKISTERIN TIETOJEN LUOVUTUSPERUSTEET JA PERIAATTEET Itä-Suomen yliopiston opiskelijarekistereiden käyttöä ja tietojen luovutusta säätelevät EU:n yleinen tietosuoja- asetus (GDPR, EU 2016/679) ja sitä täydentävä kansallinen lainsäädäntö sekä laki viranomaisen toiminnan…

Lyhyt_Johdatus_Tyonhakuun [pdf]

…joilta oli opiskelemaan tultukin tai muuttoliike suuntautuu suurempiin kaupun- kimaisiin kuntiin. Jälkimmäinen tarkoittaa käytännössä, että suuremmalla paikkakunnalla on enemmän potentiaalisia työnantajia ja työmahdollisuuksia. Ja joillakin pienemmillä paikkakun- nilla niitä ei…

Opiskelijan ohje_yksilölliset opintojärjestelyt UEF [pdf]

…huomioon vammaisen ihmisen tarpeiden lisäksi 1 momentissa tarkoitetun toimijan koko, taloudellinen asema, toiminnan luonne ja laa- juus sekä mukautusten arvioidut kustannukset ja mukautuksia varten saatavissa oleva tuki. (Yhdenvertaisuuslaki 15/2014). Tämä…

Ohjeet_esteetön uef_2019 (1) [pdf]

…luonne ja laajuus sekä mukautusten arvioidut kustannukset ja mukautuksia varten saatavissa oleva tuki. (Yhden- vertaisuuslaki 15/2014). Tämän ohjeistuksen tarkoitus on kuvata, kuinka Itä-Suomen yliopistossa sovitaan tarpeellisista ja asianmukaisista järjestelyistä sekä…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…hakeminen Mikäli opintoaika loppuu eikä opiskelijalla ole lakiin perustuvaa poissaolon syytä, lisäai- kaa on haettava filosofisen tiedekunnan dekaanilta. Lisäaikaa tutkinnon suorittamista varten haetaan sähköisellä lomakkeella UEF-asiointipalvelussa (https://asiointi.uef.fi) ’Opiskelijan palvelut ’-osiossa….

Tehdään_töitä_2019_ohjelma_info [pdf]

…myös ympäri Suomen. Harjoittelupaikkoja tarjotaan muun muassa seuraavilta aloilta:  Asiakaspalvelu ja yleishallinto  HR  IT, teknologia ja teollisuus  Konsultointi ja koulutus  Laki  Myynti, markkinointi ja…