Lisäaika tutkinnon suorittamiseen

Lisäajan hakeminen

Tutkinnon suoritusaikaan on mahdollista hakea lisäaikaa, kun suoritusajan voimassaolo on päättymässä. Jos suoritusaika päättyy 31.7., lisäaikaa on haettava toukokuun loppuun mennessä. Jos suoritusaika päättyy 31.12., lisäaikaa on haettava lokakuun loppuun mennessä.

Lisäaikaa tutkinnon suorittamista varten haetaan 14.8.2017 alkaen sähköisellä lomakkeella UEF-asiointipalvelussa (https://asiointi.uef.fi) ’Opiskelijan palvelut ’-osiossa. Hakemus siirtyy sähköisesti tiedekunnan virkailijalle valmisteltavaksi ja tämän jälkeen dekaanille päätettäväksi. Opiskelija voi seurata oman hakemuksensa etenemistä UEF-asiointipalvelussa ’Omat lomakkeet’ -osiossa. Opiskelijalla on mahdollisuus saada tehty päätös tiedoksi sähköpostilla. Valmiit päätökset arkistoidaan sähköisesti.

Lisäajan hakeminen sekä hakemusten käsittely on mahdollista myös mobiililaitteilla sekä yliopistokampuksen ulkopuolelta.

Asiointipalveluun kirjaudutaan UEF-käyttäjätunnuksella. Käyttäjätunnukset ovat voimassa puoli vuotta opinto-oikeuden päättymisen jälkeen. Jos et pysty täyttämään lomaketta asiointipalvelussa, tulosta paperinen lomake: lisäajan hakeminen (pdf)

Liitteet

Hakemukseen liitetään

  • Hyväksytty opintosuunnitelma, joka on päivitetty ja aikataulutettu. Suunnitelmasta on käytävä ilmi suoritettavat opinnot ja niiden aiottu suorittamisajankohta lukukauden tarkkuudella.
  • Gradu-ohjaajan lausunto
  • Selvitys viivästymiseen vaikuttaneista syistä. HUOM! Älä liitä terveystietoja sisältäviä liitteitä (esim. lääkärintodistus) hakemuksen liitteeksi. Niitä pyydetään tarvittaessa erikseen.

Lisäajan myöntöperusteet

Tiedekunta myöntää lisäajan, jos opiskelijalla on edellytykset suorittaa tutkintonsa loppuun kohtuullisessa ajassa, ottaen huomioon opiskelijan jo suorittamien sekä jäljellä olevien opintojen määrä ja laajuus. Myöntämisen edellytyksenä on toteuttamiskelpoinen opintosuunnitelma.

Lisäajan myöntämistä puoltaa opiskeluaikaan ajoittuva sairaus tai muu opiskelijasta riippumaton vaikea elämäntilanne, yhteiskunnallinen aktiivisuus, kansainväliseen opiskelija- tai harjoittelijavaihtoon osallistuminen sekä systemaattinen huippu-urheilu.

Lisäajan myöntämisessä otetaan huomioon myös lakiin perustuvat, tutkinnon suoritusaikaa kuluttamattomat poissaolot (äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa sekä vapaaehtoisen asepalveluksen tai maanpuolustusvelvollisuuden suorittaminen).

Jos opiskeluoikeus on päättynyt, se voidaan palauttaa hakemuksen perusteella. Jos opiskeluoikeus on päättynyt ennen lisäajan myöntämistä, opiskelijalta peritään uudelleenkirjoittautumismaksu (35 eur). Lisätietoja uudelleenkirjoittautumisesta.

Lisäajan kesto

Lisäaika myönnetään lukukausina. Lisäaika myönnetään kerrallaan vähintään yhdeksi ja enintään neljäksi lukukaudeksi. Jos opintojen loppuun saattaminen kestää hyväksytyn valmistumissuunnitelman mukaan pidempään kuin neljä lukukautta, lisäaika myönnetään tällöinkin enintään neljäksi lukukaudeksi. Loput lisäaikalukukaudet opiskelijan on haettava uudella hakemuksella.

Poissaoloilmoittautuminen lisäajalla ei pidennä opintoaikaa.

Lisäaikahakemusten palautus

Filosofinen tiedekunta
Satu Kouki, opintopalveluiden päällikkö
Joensuun kampus, Borealis

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta
Pauliina Karvinen, suunnittelija
Joensuun kampus, Borealis

Terveystieteiden tiedekunta
Mervi Silaste, opintopalveluiden päällikkö
Kuopion kampus, Medistudia

Lääketiede, hammaslääketiede
Pirjo Lindström-Seppä, opintoasiainpäällikkö
Kuopion kampus, Medistudia

Farmasia
Päivi Hartikainen, koulutussuunnittelija
Kuopion kampus, Canthia

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
Anne Korhonen, opintokoordinaattori
Joensuun kampus, Aurora

Heli Kemppainen, amanuenssi
Kuopion kampus, Snellmania

Muutoksenhaku

Muutoksenhausta opiskeluoikeuden menettämistä koskevaan päätökseen on säädetty yliopistolain 82 §:n 2 momentissa ja Itä-Suomen yliopiston tutkintosäännön 49 §:ssä.