Search Results: kelpoisuus

Jatko opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…Terveystieteiden tdk Lääketieteen alat Jatko-opintokelpoisuus ja valintaperusteet Kelpoisuus jatko-opintoihin on esitetty kappaleessa 1.4. Elämänkulku kontekstissa -toh- toriohjelmaan voidaan hyväksyä jatko-opiskelijaksi sellaiset henkilöt, jotka ovat suoritta- neet ylemmän korkeakoulututkinnon pääaineenaan kasvatustiede,…

UEF jatko-opinto-opas 2015-2016 taitettu [pdf]

…kinto. JATKO-OPINTOKELPOISUUS JA VALINTAPERUSTEET Kelpoisuus jatko-opintoihin on esitetty kappaleessa 1.4. Kliiniseen tohtoriohjelmaan ha- kevalla henkilöllä tulee olla valmis tai tekeillä oleva Kliiniseen tohtoriohjelmaan sovel- tuva korkeakoulututkinto, käynnissä tai suunnitteilla oleva…

FILO Kapsy opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…tai vastaava määrä muita valinnaisia opintoja henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti Opettajan pedagogiset opinnot 60 op erityisopettajien koulutuksessa Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (A 986/1998) mukaan osana opettajan kelpoisuusvaatimuksia on opettajan pedagogiset…

YHKA opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…tuota sosiaalityön ammatillista pätevyyttä. 1.8.2005 voi- maan tulleen sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista an- netun lain (272/2005) mukaan ”kelpoisuusvaatimuksena sosiaalityöntekijän tehtä- viin on ylempi korkeakoulututkinto, johon sisältyy tai jonka lisäksi on…

LuMet opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…opinnot (60 op) saadaan kelpoisuus opettaa perusopetuksen alemmilla luokilla (1-6). Lisäksi koulutuksessa suoritetaan sivuaineopintoina opettajan pedagogiset opinnot (60 op) (ks kelpoisuus yllä). Siirtyminen kemistiohjelmasta kemistitutkijaohjelmaan Kemistin koulutusvaihtoehdon opiskelija voi hakea…

LuMet opinto-opas 2014-2015 [pdf]

…opinnot (60 op) saadaan kelpoisuus opettaa perusopetuksen alemmilla luokilla (1-6). Lisäksi koulutuksessa suoritetaan sivuaineopintoina opettajan pedagogiset opinnot (60 op) (ks kelpoisuus yllä). 60 Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta Siirtyminen kemistiohjelmasta kemistitutkijaohjelmaan…

FILO Kapsy opinto-opas 2017-2018 [pdf]

…7.1.4 Psykologia …………………………………………………………………………………………………… 76 7.2 Erilliset kelpoisuusopinnot ………………………………………………………………………….. 81 8 Osaston sivuainetarjonta ………………………………………………………. 83 8.1 Kelpoisuuden tuottavat sivuaineopinnot …………………………………………………….. 83 8.2 Muut sivuaineopinnot ………………………………………………………………………………… 90 9 Liitteet …………………………………………………………………………………… 98 ITÄ-SUOMEN…

FILO Kapsy opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…osasto 8 Osaston sivuainetarjonta 8.1 Kelpoisuuden tuottavat sivuaineopinnot Aikuisopettajan pedagogiset opinnot Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (ks. tarkemmin A 986/1998) mukaan osana opettajan kelpoisuusvaatimuksia ovat vähintään 60 opintopisteen laa- juiset…

FILO Kapsy opinto-opas 2015-2016 [pdf]

…opintoja tai vastaava määrä muita valinnaisia opintoja henkilökohtaisen suunnitel- man mukaisesti Opettajan pedagogiset opinnot 60 op erityisopettajien koulutuksessa Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (A 986/1998) mukaan osana opettajan kelpoisuusvaatimuksia on…

LuMet Teologia opinto-opas 2016-2017 [pdf]

…aineenopet- tajan maisterin tutkintoa tuottaa kelpoisuuden myös luokanopettajaksi. Filosofinen tie- dekunta tiedottaa hausta em. opintoihin vuosittain. Aineenopettajan kelpoisuusvaatimuksista on säädetty asetuksella (986/1998, muutos 865/2005) seuraavasti: UEF // Opinto-opas 2016-2017 24…