Hakutulokset: erikoistumiskoulutus

Erikoistumiskoulutukset [sivu]

Erikoistumiskoulutus on uusi koulutusmuoto tutkintoon johtavan koulutuksen ja täydennyskoulutuksen rinnalla. Se on tarkoitettu työelämässä toimiville, korkeakoulututkinnon jo suorittaneille tai muuten vastaavan osaamisen hankkineille. Yliopistoissa erikoistumiskoulutus suoritetaan pääsääntöisesti ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen….

Erillisopiskelijan ilmoittautuminen (ei-tutkintoon johtava koulutus) [sivu]

…erillisopiskeluoikeuksissa (kuten JOO-opiskelijat ja erikoistumiskoulutusta suorittavat opiskelijat) ilmoittautuminen merkitään opintojen alussa koko opiskeluajalle, eli em. opiskelijoiden ei tarvitse ilmoittautua lukuvuosittain. Lisätietoja opintopalveluista Jos sinulla on kysyttävää ilmoittautumisesta, ota yhteyttä opintopalveluihin….

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…suoritusajoista säädetään yliopistolaissa ja valtioneuvoston asetuksessa yli- opistojen tutkinnoista (794/2004). 6 § Erikoistumiskoulutusten ja tilauskoulutusten järjestäminen Erikoistumiskoulutuksista säädetään yliopistolain 7b §:ssä ja tilauskoulutuksesta 9§:ssä. Tiedekuntaneuvosto päättää tiedekunnassa järjestettävästä erikoistumiskoulutuksesta ja…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…Eräiden alempien korkeakoulututkintojen pohjalta suoritettava erikoistumiskoulutus Farmaseutin tutkinnon tai muun vastaavan tutkinnon pohjalta voidaan suorittaa farma- seutin erikoistumiskoulutus. Farmaseutin erikoistumiskoulutukseen kuuluu syventymi- nen erikoisalaan, tutkimus erikoisalalta ja erikoisalan ohjattu työkokemus….

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…ammatillisen henkilöstön kel- poisuusehdoista annetun asetuksen (608/2005) 2 §:n mukainen erikoistumiskoulutus lastentarhanopettajille. Koulutus antaa ammatilliset valmiudet ja kelpoisuuden erityis- opetuksen tehtäviin varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa. Uusi varhaiskasvatuslaki on esitetty voimaantulevaksi 1.8.2018….

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

…op Vastuuyksikkö: kasvatustieteiden ja psykologian osasto Varhaiskasvatuksen erityisopettajan sivuaineopinnot ovat sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusehdoista annetun asetuksen (608/2005) 2 §:n mukainen 60 opintopisteen laajuinen erikoistumiskoulutus lastentarhanopettajille. Koulutus antaa ammatilliset valmiudet ja…

TT tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset 2013 [pdf]

…voidaan liittää sairaalakemistin erikoistumiskoulutus tiedekunnan erikseen määräämällä tavalla. Tutkintojen ja opintojen järjestämisessä sekä niiden suorittamisessa noudatetaan, mitä yliopistolaissa (558/2009), asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004), Valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista annetun valtionneuvoston asetuksen…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…tasoltaan vastaava koulutus. Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta // UEF 227 Tiedekunnassa suoritettavaan lisensiaatin tai tohtorin tutkintoon voidaan liittää sairaa- lafyysikon erikoistumiskoulutus tiedekunnan erikseen määräämällä tavalla. Tutkintojen ja opintojen järjestämisessä sekä…

Tiedekunnan opiskelun pysyväismääräykset [pdf]

…sairaalafyysikon erikoistumiskoulutus tiedekunnan erikseen määräämällä tavalla. Tutkintojen ja opintojen järjestämisessä sekä niiden suorittamisessa noudatetaan, mitä yliopistolaissa (558/2009), asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (794/2004), asetuksessa yliopistojen maisteriohjelmista (1665/2009), asetuksessa opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista (986/1998),…