Hakutulokset: opintokokonaisuus

Sivuaineopiskelu UEFissa [sivu]

…avoimessa yliopistossa Humanistinen osasto Projektiosaamisen opintokokonaisuus 30 op Kansainvälisen kulttuuriosaamisen opintokokonaisuus 25 op Kulttuuritieteet Finnish Culture Study Programme 25 op Kirjallisuus 30/30/60 op Kulttuuriantropologia 30/30/60 op Mediakulttuuri ja viestintä 30/30/60…

1131020 Kansainvälistymisen opintokokonaisuus [sivu]

1131020 Kansainvälistymisen opintokokonaisuus 25–35 op on kaikille opiskelijoille vapaasti valittava sivuaine. Opintokokonaisuuteen voi kiinnittää opintoja, jotka liittyvät seuraaviin neljään moduuliin: kotikansainvälistyminen, kansainvälinen harjoittelu, opinnot ulkomailla sekä kulttuurien moninaisuus ja kieliopinnot….

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…Geoinformatiikan ja kartografian perusteet. 2.5 HISTORIA- JA MAANTIETEIDEN LAITOKSEN TARJOAMAT SIVUAINEOPINNOT 2.5.1 Geoinformatiikan opintokokonaisuus Geoinformatiikan opintokokonaisuus (25 op) 5118800 Geoinformatiikan opintokokonaisuus on monitieteinen opintokokonaisuus, jonka tuot- tavat yhdessä maantiede, metsätieteet,…

Filtdk sivuainevalinnat 2018 [pdf]

…Opiskelija voi hakeutua opettajan pedagogisiin opintoihin haluamanaan opintovuonna. Haettava opintokokonaisuus tulee sisältyä kandidaatin tai maisterintutkinnon hyväksyttyyn henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (hops). Itä-Suomen yliopistoon siirto-opiskelijana tuleva opiskelija, jolla on lähtöyliopistossaan sivuaineoikeus opettajan pedagogisiin…

Filtdk-sivuainevalinnat-2019 [pdf]

…kulttuuriosaamisen opintokokonaisuus 25 op Kansainvälisen kulttuuriosaamisen opintokokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden tutustua ja perehtyä tiettyjen kieli- ja kulttuurialueiden kulttuurisiin ilmiöihin ja kysymyksiin sekä erityisesti monikulttuurisuuteen kulttuurintutkimuksen näkökulmasta. Opintokokonaisuuden pakollisiin opintoihin kuuluu 10…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…ja kulttuuri, suomen kieli ja kääntäminen, suomen kieli ja kulttuuri vieraskielisille, käännöstiede, yleinen kielitiede ja kieliteknologia, kansainvälinen kulttuuriosaamisen opintokokonaisuus sekä projektiosaamisen opintokokonaisuus. Humanistisen osaston sivuaineista ja sivuainekokeista sekä valintakriteereistä on…

Yliopistosanastoa [sivu]

Abstrakti Tieteellisten artikkeleiden alussa oleva tiivistelmä. Ainejärjestö ks. lisää Aineopinnot Perusopintojen jälkeen suoritettava, yleensä noin 35 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus AHOT Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, ks. lisää Aineopinnot opinnot…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…vapaavalinnaisista joka toinen vuosi opetettavista opintojaksoista (kursseista) päättyy WebOodissa kuukautta ennen kurssin alkamista. Opintojen arvostelu Metsätieteen perusopintojen opintokokonaisuus (3511000) arvostellaan asteikolla hy- väksytty/hylätty. Metsätieteen aineopintojen opintokokonaisuus (3512300) arvostellaan asteikolla 0-5….

Vaihto-opinnot ja hyväksilukeminen [sivu]

…hyväksiluetaan eri tavoin. Hyväksilukemiseen kuuluvat sekä suorat korvaavuudet että sisällyttäminen vapaavalintaisiin opintoihin, sivuaineeksi, täydentäviksi kursseiksi jne. Uutena hyväksilukemisen mahdollisuutena on Kansainvälistymisen opintokokonaisuus, laajuudeltaan 25–35 op. Kansainvälistymisen opintokokonaisuus on kaikille opiskelijoille…