Hakutulokset: opintosuunnitelma

Opintojen suunnittelu ja HOPS [sivu]

Henkilökohtainen opintosuunnitelmalla eli HOPSilla tarkoitetaan opiskelijan opintojen ajaksi tekemää opiskelun suunnittelutyötä. HOPS on työkalu omien opintojen suunnitteluun ja tavoitteiden selkiyttämiseen. HOPSin avulla pääset lähtötilanteestasi kohti tavoitteitasi ja teet opintoihisi liittyvät…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…tehtäviin tutkinnon suorittamisen jälkeen Tämän toteuttamiseksi jokaiselle opiskelijalle nimetään HOPS-ohjaaja/opettajatuutori, jonka ohjauksessa opiskelija laatii henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa ja etenee opinnoissaan. Opiskelija arvioi opintosuunnitelmaansa ja sen toteutumista ja tarvittaessa muuttaa sitä. Ohjauksessa…

UEF_Vaihto-opiskelu ja harjoittelu ulkomailla_opas_2018-2019_A5_NETTIVERSIO [pdf]

…-lomakkeelle ja sen allekirjoittaa laitoksen/osaston kansainvälisten asioiden yh- teyshenkilö. Opintosuunnitelmaa joutuu usein muuttamaan vielä vaihdon aikana. Muutoksista opintosuunnitelmaan tulee aina sopia laitoksen/osaston kanssa. Eri lai- tosten/osastojen kansainvälisten asioiden yhteyshenkilöiden yhteystiedot…

Lisäaika tutkinnon suorittamiseen [sivu]

opintosuunnitelma, joka on päivitetty ja aikataulutettu. Suunnitelmasta on käytävä ilmi suoritettavat opinnot ja niiden aiottu suorittamisajankohta lukukauden tarkkuudella. Pro gradu -tutkielman ohjaajan lyhyt lausunto työn aiheesta, etenemisestä, jäljellä olevasta työmäärästä…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa ensimmäi- sen opiskeluvuoden aikana. HOPS-ohjaaja hyväksyy sen osana HOPS-opintojaksoa, jonka jälkeen suunnitelmaa päivitetään opintojen edetessä. LuK-opintojen lopussa opis- kelija päivittää FM-tutkintoon tähtäävän henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa. UEF // Opinto-opas 2018-2019…

UEF Farmasian opinto-opas_2018-2019 [pdf]

…tavoitteet………………………………………………………………… 18 3.3 Farmaseutin tutkinnon rakenne lukuvuonna 2018-2019 opintonsa aloittaville………… 21 3.4 Yhteenveto 1. lukuvuoden opetussuunnitelmasta…………………………………………. 27 3.5 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) ja aikaisemmin suoritettujen opintojen hyväksilukeminen….…….………………………………………………….……….…. 28 3.6 Tutkintoon kuuluva…

Tiedekunnan opiskelun pysyväismääräykset [pdf]

…kuin jatkokoulutuksen pohjana olevan tutkinnon pääaine, opintosuunnitelmaan voidaan edellyttää sisällytettäväksi opintoja enemmän kuin tohtoriohjelman opintovaatimusten normilaajuus edellyttää. Henkilökohtaisesta jatko- opintosuunnitelman laadinnasta ja jatko-opintojen ohjauksesta tiedekunta on antanut yksityiskohtaisemmat ohjeet. Lisensiaatintutkimukseksi…

Lumet tutkintoja ja opintoja koskevat pysyväismääräykset 2017 [pdf]

…ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman opinnot vähintään 1 opintopiste. Opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte. Lisäksi tutkintoon voi sisältyä vapaasti valittavia opintojaksoja. Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamisesta aineenopettajan koulutuksessa määrätään 14 §:ssa. Luonnontieteiden ja metsätieteiden…