Epäasiallinen kohtelu ja häirintä

Itä-Suomen yliopiston opiskelijoilla on oikeus turvalliseen ja viihtyisään opiskeluympäristöön. Jokaisen yliopiston yksikön tulee huolehtia siitä, etteivät opiskelijat joudu opiskelu- tai ohjaustilanteissa häirinnän tai epäasiallisen kohtelun kohteeksi.

Yliopisto ei hyväksy minkäänlaista epäasiallista kohtelua, kiusaamista tai häirintää. Jokaisella yliopiston esimiehellä ja opettajalla on velvollisuus puuttua asiaan havaitessaan näin tapahtuvan työ- tai opiskeluyhteisössään.

Yliopisto on käynnistänyt työn ohjeistuksen, prosessin ja toimintamallin saamiseksi erilaisiin opiskelijoita koskeviin häirintätilanteisiin. Työstä vastaa opiskelijoiden opiskelukyky- ja hyvinvointityöryhmä (HYRY) ja työn on arvioitu valmistuvan syksyn 2018 aikana. Työn valmistuttua myös tämän sivun sisältö päivitetään.

Epäasiallinen kohtelu on toistuvaa kiusaamista, häirintää, mitätöintiä tai muuta kielteistä käyttäytymistä, jonka kohteena oleva ihminen kokee itsensä puolustuskyvyttömäksi. Epäasiallinen kohtelu voi olla työ- tai opiskelutovereiden välistä, esimiehen ja työtekijän välistä tai opettajan ja opiskelijan välistä. Näistä kuka tahansa voi kokea kiusaamista tai kiusata. Kielteisen käyttäytymisen kohteena olevan on vaikea käsitellä asiaa erityisesti silloin, jos tekijä pystyy käyttämään kohteeseen valta-asemaansa. Sukupuolinen häirintä on on epäasiallista käyttäytymistä räikeimmillään. Se on ei-toivottua, yksipuolista seksuaalisväritteistä käyttäytymistä, joka tuntuu toisesta epämiellyttävältä ja loukkaavalta. Seksuaalinen häirintä voi olla sanallista tai fyysistä. Sukupuolinen huomio muuttuu häirinnäksi, jos se jatkuu, vaikka toinen osapuoli ilmaisee pitävänsä sitä ei-toivottuna.

Häirintätilanteen selvittely

Toistaiseksi ja po. uuden toimintamallin valmistelun aikana opiskelijat voivat olla yhteydessä ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöihin tai Joensuun kampuksella opinto- ja hakijapalvelun päällikkö Erja Widgrén-Salliseen (erja.widgren-sallinen [at] uef.fi) tai Kuopion kampuksella henkilöstön kehittämispäällikkö ja työsuojelupäällikkö Marketta Rantamaan (marketta.rantama [at] uef.fi). Opiskelija voi olla tarvittaessa yhteydessä myös YTHSään.

Jos häiritsijä kuuluu yliopiston hen­kilökuntaan, on mahdollista ottaa yhteyttä myös hänen esimieheensä, jolla on velvolli­suus viedä asiaa eteenpäin.

Häirinnästä on ensisijaisesti vastuussa häiritsijä itse. Jos häirintä tai ahdistelu si­sältää fyysisen koskemattomuuden tahalli­sen loukkauksen, häiritsijä voi joutua rikos­oikeudelliseen vastuuseen teostaan. Yliopistolla on velvollisuus ryhtyä toimiin, mikäli häirintä koskee opiskelijaa. Tarkemmat säädökset ja ohjeet löytyvät tasa-arvolaista ja yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunitelmasta.

Voimassaolevia ohjeistuksia

Häirintä ja muu epäasiallinen kohtelu (vaatii kirjautumisen Heimoon)

Ohjeistus viihtyisän ja turvallisen työ- ja opiskeluympäristön takaamiseksi (4.6.2014, vaatii kirjautumisen Heimoon)

OKM: Seksuaalisen häirinnän ehkäiseminen oppimisyhteisöissä

Opetushallitus: Opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa  

Lainsäädäntöä

Yliopistolaki (2011/954) / Työturvallisuuslaki (738/2002) / Yhdenvertaisuuslaki (1325/14) / Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) / Laki naisten ja miesten välisestä tarsa-arvosta annetun lain muuttamisesta (1329/2014)

Linkkejä:

SORA

Esteetön opiskelu

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustoimikunnan julkinen sivusto

Opiskeluhyvinvointityö UEFissa