Koetko häirintää tai ahdistelua?

Sukupuolinen häirintä on henkistä väkivaltaa ja vallankäyttöä. Seksuaalisena häirintänä voidaan esi­merkiksi pitää ei-toivottua ja yksisuuntais­ta, fyysistä, sanallista tai kirjallista suku­puolista lähestymistä, johon usein liittyy avointa tai piilevää painostusta, sekä jollain tavalla negatiivisia seuraamuksia tai nii­den uhkaa ahdistelun kohteeksi joutuneel­le.

Kiusaaminen tarkoittaa opiskelijan joutumista toistuvasti yhden tai useamman opiskelijan, opettajan tai hallintohenkilön negatiivisten tekojen kohteeksi. Teot voivat olla fyysisiä, verbaalisia tai sosiaalista manipulointia kuten esimerkiksi syrjimistä tai ryhmän ulkopuolelle jättämistä. Kiusaaminen on toistuvaa, ja sen kohteena oleva ihminen kokee itsensä puolustuskyvyttömäksi. Itä-Suomen yliopistossa ei missään tilanteessa hyväksytä minkäänlaista kiusaamista tai syrjintää.

Opiskelijat voivat olla yhteydessä YTHS:ään tai ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenki­löihin. Jos häiritsijä kuuluu yliopiston hen­kilökuntaan, on mahdollista ottaa yhteyttä myös hänen esimieheensä, jolla on velvolli­suus viedä asiaa eteenpäin.

Häirinnästä on ensisijaisesti vastuussa häiritsijä itse. Jos häirintä tai ahdistelu si­sältää fyysisen koskemattomuuden tahalli­sen loukkauksen, häiritsijä voi joutua rikos­oikeudelliseen vastuuseen teostaan. Yliopistolla on velvollisuus ryhtyä toimiin, mikäli häirintä koskee opiskelijaa. Tarkemmat säädökset ja ohjeet löytyvät tasa-arvolaista ja yliopiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusohjelmasta.

Ylioppilaskunnan häirintäyhdyshenkilöt on kerrottu ISYYn sivuilla.​