Hakutulokset: tutkinnot

Tutkinnot ja opiskeluoikeus [sivu]

Itä-Suomen yliopistossa voi suorittaa perus- ja jatkotutkintoja seuraavilta aloilta: farmasia, hammaslääketiede, humanistiset tieteet, kasvatustieteet, kauppatieteet, luonnontieteet, lääketiede, metsätieteet, oikeustiede, psykologia, teologia, terveystieteet ja yhteiskuntatieteet. Koulutustarjonta on esitelty UEFin…

LUMET opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…ja tutkintorakenteet ……………………………………….23 Biologia …………………………………………………………………………………………………………………. 26 Perustutkinnot …………………………………………………………………………………………………….. 30 Kansainvälinen maisteriohjelma biologiassa …………………………………………………………….. 43 Fysiikka…………………………………………………………………………………………………………………. 48 Perustutkinnot …………………………………………………………………………………………………….. 49 Kansainvälinen maisteriohjelma fysiikassa ………………………………………………………………. 66 Kemia ……………………………………………………………………………………………………………………. 70 Perustutkinnot …………………………………………………………………………………………………….. 72…

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan opinto-opas [pdf]

…Venäjä- ja rajatutkimuksen sivuainekokonaisuutta. Historian pääaineopiskelijat suorittavat humanististen tieteiden kandidaatin (HuK) ja fi- losofian maisterin (FM) tutkinnot. Tutkinnot suoritetaan joko aineenopettajan tai asiantun- tijan suuntautumisvaihtoehdossa. Tutkinnon pääaine (Suomen tai yleinen…

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston opinto-opas [pdf]

…suorittaa käsityö- ja kotitaloustieteen aineenopetta- jan tutkinnot, luokanopettajan ja varhaiskasvatuksen koulutuksen tutkinnot. Osasto to- teuttaa myös aineenopettajien koulutusta humanistisella, matemaattis-luonnontieteelli- sellä ja teologisella alalla. Yhteistyötä tehdään vahvasti myös erityispedagogiikan oppi-…

Kasvatustieteiden ja psykologian osaston opinto-opas [pdf]

…kieliai- neet ja opettajan pedagogiset opinnot. Lisätietoja luvussa 5 ja 8 sekä osaston verkkosi- vuilla http://www.uef.fi/web/kapsy/sivuaineopinnot. 4.1 SUORITETTAVAT TUTKINNOT Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta yliopistojen tutkinnot ovat kaksiportaisia: Opiskelijat suorittavat ensin…

Humanistisen osaston opinto-opas [pdf]

…sivuaineen valintakokeessa. Näitä ovat esimerkiksi kieliaineet ja opettajan peda- gogiset opinnot. Lisätietoja luvussa 5 ja Kamussa (kamu.uef.fi > Sivuaineopiskelu UEFissa). 4.1 Suoritettavat tutkinnot Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta yliopistojen tutkinnot ovat…

Hammaslääketieteen opinto-opas [pdf]

…sellaisia, joita oma yliopisto ei tarjoa. korkeakoulututkinto korkeakoulututkintoja ovat yliopistoissa suoritettavat alemmat korkeakoulututkinnot ja ylemmät korkeakoulututkinnot, jatkotutkintoina suoritettavat lisensiaatin tutkinnot ja tohtorin tutkinnot, Maanpuolustuskorkeakoulussa suoritettavat tutkinnot sekä ammattikorkeakouluissa suoritettavat ammattikorkeakoulututkinnot

UEF Lääketiede opinto-opas 2018-2019 [pdf]

…sensiaatin (TtL) ja terveystieteiden tohtorin (TtT) tutkinnot. 12 § Jatkotutkintovaatimukset Tiedekuntaneuvoston 31.10.2012 ja 18.12.2012 päättämän mukaan tohtoriohjelmakohtai- set tavoitetutkinnot, niiden laajuudet ja rakenteet ovat seuraavat: Hoitotieteen tohtoriohjelma terveystieteiden lisensiaatin ja…

Tiedekunnan opiskelun pysyväismääräykset [pdf]

…ja harjoittaa luonnontieteellisen ja metsätieteellisen alan tutkimusta, antaa siihen liittyvää ylintä opetusta sekä toimia vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa. 2 § Tiedekunnan tutkinnot Tiedekunnassa voidaan suorittaa 1) alempana korkeakoulututkintona luonnontieteiden kandidaatin…