Tarkenna hakuasi

Kuopion Sykettä-liikuntapalvelut kesäkaudella 2024

Kuopion Sykettä-liikuntapalveluiden kesäkauden ryhmäliikuntatunnit pidetään touko- ja kesäkuussa 20.6.–14.6.2024 sekä elokuussa 19.8.–31.8.

Tunteja pidetään sekä Studentian liikuntasalissa että ulkona porrastreenien merkeissä. Pääset osallistumaan tunneille lukuvuoden 2023–2024 sekä kevään 2024 ryhmäliikunta- ja palloilutarroilla, jotka ovat voimassa 31.8.2024 saakka. Tunneille voi ilmoittautua tuttuun tapaan verkkosivujen liikuntakalenterin ja Sykettä-mobiilisovelluksen kautta.

Kesällä on tarjolla myös palloiluvuoroja ja vapaasti valittavissa olevia vuoroja Studentialla. Lisäksi kuntosalit ovat auki läpi kesän. Lue lisää kesäkauden palveluista verkkosivuilta.

Digipalvelujen aukioloajat vappuna

Joensuun ja Kuopion asiakaspalvelupisteemme ovat avoinna
Tiistaina 30.4. 10.00–13.00.
Keskiviikkona 1.5. toimipisteemme ovat suljettu.

Puhelinpalvelu on avoinna
Tiistaina 30.4. 8.00 -14.00
Keskiviikkona 1.5. palvelu on suljettu.

Chat on avoinna
Tiistaina 30.4. 9.00 -14.00
Keskiviikkona 1.5. palvelu on suljettu.

Asiointi.uef.fi kautta voi jättää normaalisti palvelupyyntöjä.

Toivotamme kaikille aurinkoista Vappua!

Ida Kokkosen ja Walter William Hill’in apurahat haettavissa nyt!

Apuraha on suuruudeltaan 300 euroa kuukaudessa ja se myönnetään lukuvuoden ajalle (1.9.-31.5., yhteensä 9 kk). Apurahoja jaetaan lukuvuodelle 2024-2025 yhteensä 25 opiskelijalle ensimmäisen ylemmän korkeakoulututkinnon tai sellaisen alemman tutkinnon suorittamiseen, jonka suorittaneella ei ole oikeutta suorittaa ylempää korkeakoulututkintoa. Apuraha on tarkoitettu mahdollistamaan kokopäiväinen opiskelu, jotta apurahan saajan ei tarvitsisi käydä ansiotyössä apurahakauden aikana. Lahjoittajan tahdon mukaisesti apurahan saaneen opiskelijan toivotaan valmistumisen jälkeen muistavan rahastoa lahjoituksen muodossa, jotta rahaston jatko tulevaisuudessakin on turvattu.

Lahjoituksen ehtojen mukaisesti apuraha on tarkoitettu ensisijaisesti Pohjois-Savon maakunnan ja toissijaisesti Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella syntyneille ja asuville, vähävaraisille, Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille. Mikäli em. hakijoita ei ole riittävästi, apuraha voidaan myös myöntää muualla Suomessa syntyneille ja asuville Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille. Ainoastaan Suomen kansalaiset ja maassa vakinaisesti asuvat voivat hakea apurahaa. Apuraha on tarkoitettu opintojen loppuun saattamiseen, joten tutkinnosta saa enintään puuttua yhden lukuvuoden (enintään 60 op) verran opintoja. Apurahaa ei voi käyttää vaihto-opiskeluun. Lahjoittajat ovat toivoneet myös, että apurahaa myönnettäessä otettaisiin huomioon hakijan opintomenestys sekä yhteiskunnallinen aktiivisuus, kuten esimerkiksi osallistuminen opiskelijajärjestöjen toimintaan.

Mikäli kriteerit täyttäviä ja samantasoisia hakijoita on enemmän kuin tarjolla olevia apurahoja, apurahan saajat arvotaan. Apurahan saaja on velvollinen toimittamaan selvityksen opinnoistaan apurahakauden jälkeen (31.7.mennessä).

Apurahan myöntämisen kriteerit tiivistetysti:

 • hakijan on oltava vähävarainen Itä-Suomen yliopiston opiskelija
 • tutkinnosta saa puuttua enintään 60 opintopistettä
 • hakijan tulee olla Suomen kansalainen ja Suomessa vakituisesti asuva
 • etusijalle asetetaan Pohjois-Savosta kotoisin olevat ja tällä hetkellä asuvat hakijat, seuraavaksi huomioidaan Varsinais-Suomesta tai Satakunnan alueelta kotoisin olevat ja tällä hetkellä asuvat hakijat. Mikäli edellä mainituilta paikkakunnilta ei ole riittävästi kriteerit täyttäviä hakijoita, apuraha voidaan myöntää muualta Suomesta kotoisin oleville tai muualla Suomessa asuville hakijoille
 • apuraha myönnetään ensimmäisen ylemmän korkeakoulututkinnon tai sellaisen alemman korkeakoulututkinnon, jonka suorittaneella ei ole oikeutta suorittaa ylempää korkeakoulututkintoa, loppuunsaattamiseen
  • päättyviä alempia ja ylempiä tutkintoja ovat: farmaseutin tutkinto, varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto, maisterin tutkinto, proviisorin tutkinto, hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto ja lääketieteen lisensiaatin tutkinto
  • apurahaa ei voi saada vaihto-opiskeluun
 • apurahaa myönnettäessä huomioidaan hakijan opintomenestys sekä yhteiskunnallinen aktiivisuus
 • mikäli kriteerit täyttäviä ja tasavertaisia hakijoita on enemmän kuin 25, apurahan saajat arvotaan

Hakeminen

Hakulomake täytetään webropolissa. Linkki lomakkeelle: https://link.webropolsurveys.com/S/61CAB51410CD4B7F. Hae viimeistään maanantaihin 20.5.2024 mennessä!

Henkilötietojen keräämisessä noudatetaan Itä-Suomen yliopiston tietosuojaohjeita.

Hakijoille ilmoitetaan apurahapäätöksestä henkilökohtaisesti kesäkuun 2024 aikana.

Lisätietoja antaa:
Outi Suorsa
Ida Kokkosen ja Walter William Hill’in rahaston toimikunnan sihteeri
Koulutuspalvelut
Joensuun kampus
puh. 050 375 2155
sähköposti: outi.suorsa (at)uef.fi

Opiskelijakaupunki Kuopio -selvityksen tulokset kertovat, miten opiskelijat kehittäisivät Kuopiota

Miten Kuopio voisi olla houkuttelevampi opiskelijakaupunki, johon opiskelijat haluaisivat asettua valmistumisen jälkeen? Tähän kysymykseen etsittiin näkemyksiä Opiskelijakaupunki Kuopio -selvityksessä, jossa kuultiin Savon ammattiopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun ja Itä-Suomen yliopiston opiskelijoita.

Selvityksessä kerättiin kyselyn ja työpajojen avulla tietoa opiskelijoiden arjen tärkeimmistä osa-alueista, kuten opiskelutiloista, yhteisöllisyydestä, työmahdollisuuksista sekä liikkumisesta. Tammikuussa 2024 toteutettuun kyselyyn saatiin yhteensä 1061 vastausta. Helmikuussa järjestettiin opiskelijoille kolme työpajaa, joissa tuloksia jalostettiin toimenpide-ehdotuksiksi.

Opiskelijat suosittelevat Kuopiota opiskelijakaupunkina

Opiskelijat kokevat Kuopion hyväksi ja opiskelijaystävälliseksi kaupungiksi. Jopa 46 % opiskelijoista on valmis suosittelemaan Kuopiota, kun taas 13 % suhtautuu opiskelijakaupunkiinsa kriittisesti. Loput 42 % ovat passiivisia, eli heidän näkemyksensä sijoittuu kahden ryhmän välimaastoon.

Joka neljännellä opiskelijalla vaikeuksia löytää mieluisa yhteisö

26 % opiskelijoista kokee haastavaksi löytää itselleen mieluisaa yhteisöä. Erityisen haastavaa yhteisön löytäminen on kansainvälisille opiskelijoille, joista jopa 46 % kokee yhteisön löytämisen haastavaksi. Myös opiskelijan ikä vaikuttaa asiaan: vanhemmat opiskelijat kokevat yhteisön löytämisen nuoria haastavampana.

Yhteisön löytämisen vaikeuteen vaikuttaa muun muassa opiskelijoiden hyvinvointi, taloudellinen tilanne sekä etä- ja monimuoto-opiskelun yleistyminen. Lisäksi ongelma on myös osin viestinnällinen, sillä moni kokee hankalana löytää omiin mielenkiinnon kohteiden ympärille rakentuvaa yhteisöä.

Toiveena viihtyisät ja saavutettavat itseopiskelutilat

Opiskelijat ovat pääosin tyytyväisiä Savilahden kampuksen opiskelutiloihin, 90 % vastaajista kokee opiskelutilat erittäin laadukkaiksi. Suurin kehitystoive on kuitenkin lisätä viihtyisien ja saavutettavien itseopiskelutilojen määrää Kuopiossa. Itä-Suomen yliopiston ja Savonian kirjastot saivat opiskelijoilta kehuja, mutta ne ovat usein täynnä. 

Opetuksessa tapahtuneet muutokset ovat yksi syy itseopiskelutilojen toiveeseen. Ryhmätyöt ja etäluennot ovat yleistyneet, minkä vuoksi opiskelijat toivovat uudistuneeseen opiskeluun sopivia tiloja.

Bussilla sujuvasti Savilahteen ja keskustaan

Jopa 46 % opiskelijoista kulkee bussilla vähintään viikoittain. Tärkeimpiä kehitystoiveita kysyttäessä moni (52 %) toivookin halvempia hintoja opiskelijoille. Myös Puijonlaakso–Savilahti-välille toivottiin suoraa yhteyttä. Myös Matkuksen, keskustan, Neulamäen, lentoaseman ja Saaristokaupungin yhteyksiin toivottiin parannusta.

Lisäksi opiskelijat toivovat, että Kuopiosta olisi sujuvammat liikenneyhteydet erityisesti Helsinkiin ja Joensuuhun. Moni Itä-Suomen yliopiston opiskelija tekee opintoja myös Joensuuhun, minkä vuoksi toimiva yhteys koetaan tärkeänä.

Työllistyminen huolettaa kansainvälisiä opiskelijoita

Suomalaisista opiskelijoista 68 % uskoo löytävänsä Kuopiosta tai lähialueilta helposti oman alan töitä valmistumisen jälkeen. Vahvin usko seudulle työllistymisestä oli Sakkyn ja Savonian opiskelijoilla.

Kansainvälisten opiskelijoiden työllistyminen puolestaan on haastavaa. Vain 21 % heistä uskoo, että työllistyminen alueelle on helppoa valmistumisen jälkeen. Kv-opiskelijoilla on vaikeuksia löytää myös opiskelujen ajalle harjoittelu- ja työmahdollisuuksia, mikä vaikuttaa myös opintojen etenemiseen. Verkostoitumistilaisuudet, uraneuvonta ja ohjaus mainittiin tärkeimpinä tapoina tukea työllistymistä.

Tuloksia hyödynnetään Opiskelija-asioiden neuvottelukunnassa

Selvityksen tuloksia tullaan hyödyntämään laajasti Kuopion kaupungin toimielimissä sekä oppilaitosten toiminnassa. Toukokuussa käynnistyy myös Opiskelija-asioiden neuvottelukunta, jonka alle on tarkoitus perustaa työryhmiä edistämään toimenpiteiden toteutusta.

“On hienoa, että tästä selvityksestä tuli konkreettisia tuloksia ja toimenpide-ehdotuksia, ja että kehityskohteita löytyi runsaasti. Tuloksia tulee jalkauttaa järjestelmällisesti ja kehitystyöhön tulee ottaa mukaan myös opiskelijat itse”, Kuopion kaupungin markkinointijohtaja Kirsi Soininen kertoo.

Selvityksen valmisteluun osallistuivat Kuopion kaupunki, Savonia, Sakky ja Itä-Suomen yliopisto. Toteutuksesta vastasi Männikkömetsä Oy. 

Selvityksen tulokset ja toimenpide-ehdotukset ovat luettavissa kokonaisuudessaan osoitteessa: www.kuopio.fi/uploads/2024/04/opiskelijakaupunki-kuopio-tulokset.pdf

Opiskelijoille tietoa Kuopiosta: www.kuopio.fi/opiskelijankuopio

Apurahakuulutus: Ida Kokkosen ja Walter William Hill’in rahaston apuraha

Apuraha on suuruudeltaan 300 euroa kuukaudessa ja se myönnetään lukuvuoden ajalle (1.9.-31.5., yhteensä 9 kk). Apurahoja jaetaan lukuvuodelle 2024-2025 yhteensä 25 opiskelijalle ensimmäisen ylemmän korkeakoulututkinnon tai sellaisen alemman tutkinnon suorittamiseen, jonka suorittaneella ei ole oikeutta suorittaa ylempää korkeakoulututkintoa. Apuraha on tarkoitettu mahdollistamaan kokopäiväinen opiskelu, jotta apurahan saajan ei tarvitsisi käydä ansiotyössä apurahakauden aikana. Lahjoittajan tahdon mukaisesti apurahan saaneen opiskelijan toivotaan valmistumisen jälkeen muistavan rahastoa lahjoituksen muodossa, jotta rahaston jatko tulevaisuudessakin on turvattu.

Lahjoituksen ehtojen mukaisesti apuraha on tarkoitettu ensisijaisesti Pohjois-Savon maakunnan ja toissijaisesti Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella syntyneille ja asuville, vähävaraisille, Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille. Mikäli em. hakijoita ei ole riittävästi, apuraha voidaan myös myöntää muualla Suomessa syntyneille ja asuville Itä-Suomen yliopiston opiskelijoille. Ainoastaan Suomen kansalaiset ja maassa vakinaisesti asuvat voivat hakea apurahaa. Apuraha on tarkoitettu opintojen loppuun saattamiseen, joten tutkinnosta saa enintään puuttua yhden lukuvuoden (enintään 60 op) verran opintoja. Apurahaa ei voi käyttää vaihto-opiskeluun. Lahjoittajat ovat toivoneet myös, että apurahaa myönnettäessä otettaisiin huomioon hakijan opintomenestys sekä yhteiskunnallinen aktiivisuus, kuten esimerkiksi osallistuminen opiskelijajärjestöjen toimintaan.

Mikäli kriteerit täyttäviä ja samantasoisia hakijoita on enemmän kuin tarjolla olevia apurahoja, apurahan saajat arvotaan. Apurahan saaja on velvollinen toimittamaan selvityksen opinnoistaan apurahakauden jälkeen (31.7.mennessä).

Apurahan myöntämisen kriteerit tiivistetysti:

 • hakijan on oltava vähävarainen Itä-Suomen yliopiston opiskelija
 • tutkinnosta saa puuttua enintään 60 opintopistettä
 • hakijan tulee olla Suomen kansalainen ja Suomessa vakituisesti asuva
 • etusijalle asetetaan Pohjois-Savosta kotoisin olevat ja tällä hetkellä asuvat hakijat, seuraavaksi huomioidaan Varsinais-Suomesta tai Satakunnan alueelta kotoisin olevat ja tällä hetkellä asuvat hakijat. Mikäli edellä mainituilta paikkakunnilta ei ole riittävästi kriteerit täyttäviä hakijoita, apuraha voidaan myöntää muualta Suomesta kotoisin oleville tai muualla Suomessa asuville hakijoille
 • apuraha myönnetään ensimmäisen ylemmän korkeakoulututkinnon tai sellaisen alemman korkeakoulututkinnon, jonka suorittaneella ei ole oikeutta suorittaa ylempää korkeakoulututkintoa, loppuunsaattamiseen
  • päättyviä alempia ja ylempiä tutkintoja ovat: farmaseutin tutkinto, varhaiskasvatuksen opettajan tutkinto, maisterin tutkinto, proviisorin tutkinto, hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinto ja lääketieteen lisensiaatin tutkinto
  • apurahaa ei voi saada vaihto-opiskeluun
 • apurahaa myönnettäessä huomioidaan hakijan opintomenestys sekä yhteiskunnallinen aktiivisuus
 • mikäli kriteerit täyttäviä ja tasavertaisia hakijoita on enemmän kuin 25, apurahan saajat arvotaan

Hakeminen

Henkilötietojen keräämisessä noudatetaan Itä-Suomen yliopiston tietosuojaohjeita.
Hakijoille ilmoitetaan apurahapäätöksestä henkilökohtaisesti viimeistään kesäkuussa 2024.

Lisätietoja antaa:
Outi Suorsa
Ida Kokkosen ja Walter William Hill’in rahaston toimikunnan sihteeri
Koulutuspalvelut
Joensuun kampus
puh. 050 375 2155
sähköposti: outi.suorsa (at)uef.fi

Ilmoittautuminen kielikeskuksen kevään opetukseen alkaa 1.12.2023!

Ilmoittaudu tutkintoosi kuuluville kielikeskuksen opintojaksoille Pepissä HOPSisi kautta. Parhaiten näet kaikki opintojakson tulevat toteutukset, eli ryhmät, niiden aikataulut ja lisätiedot opinto-oppaan kautta. Tarkastele opintojakson tulevia ryhmiä oman tutkintorakenteesi kautta tai hakua käyttäen.

Jos tutkintoosi kuuluvasta opintojaksosta järjestetään useita eri ryhmiä, ilmoittaudu sinulle parhaiten sopivaan ryhmään. Paikat täytetään pääsääntöisesti ilmoittautumisjärjestyksessä, ryhmäkoko tutkintoon kuuluvilla kursseilla max. 25 opiskelijaa.

 • Lue kurssikuvaus ja toteutuksen lisätiedot ennen ilmoittautumista. Tarkista toteutuksen aikataulu, että ryhmä varmasti sopii sinulle.
 • Käytä ilmoittautumiseen Peppiä, ei Tuudoa, jotta kurssikohtaiset tiedot näkyvät oikein.
 • Ruotsin opintojaksoille (kirjallinen ja suullinen) ilmoittaudutaan ruotsin kirjallisen taidon opintojakson kautta. Opiskelija suorittaa molemmat osiot yhtä aikaa.
 • Tutustu myös valinnaisten kielten tarjontaamme, Savonian ja Karelian valikoimaan sekä KiVANET-verkoston kursseihin.

Jos et olet varma, mitä kieli- ja viestintäopintoja tutkintoosi kuuluu, löydät tiedon opintoyhteisöstämme. Päivitä tarvittaessa opintojaksot HOPSiisi, ohjeet löytyvät Peppi-käsikirjasta.

Tervetuloa kielikeskuksen kursseille!

Kirjaston kahdeksas kirjajoulukuusi. Osallistu arvauskisaan!

Kirjajoulukuusi on jälleen pystytetty Kuopion kampuskirjastoon ja kirjajoulukuusen kirjojen määrän arvauskilpailu on avattu. 

Jätä arvauksesi Kuopion kampuskirjastossa olevaan laatikkoon tai verkkolomakkeella viimeistään 6.1.2024. Lähimmäksi oikean kirjojen määrän arvannut palkitaan.

Palkinto on noudettava Kuopion kampuskirjastosta. 

Kirjajoulukuusen kirjojen määrä selviää loppiaisen jälkeen.

Onnea arvaukseen!

Punaisista ja vihreistä kirjoista koottu joulukuusi kirjastossa.

YTHS:n influenssarokotukset alkavat marraskuussa 2023

YTHS:n influenssarokotukset alkavat Kuopiossa ja Joensuussa marraskuussa 2023. Maksuttoman rokotteen voivat saada YTHS:ltä sote-alojen korkeakouluopiskelijat sekä riskiryhmiin kuuluvat opiskelijat. Lue lisätietoja verkosta, kenelle YTHS antaa ilmaisen influenssarokotuksen.

Sote-alan opiskelijat voivat varata rokotusajan YTHS:n Self-verkkopalvelusta löytyvällä INF5 -ajanvarausluvalla Kuopion ja Joensuun palvelupisteeseen. Saat ajanvarausluvan viikon 43 aikana. Rokotusaikoja annetaan Kuopiossa pääsääntöisesti marraskuusta helmikuuhun, Joensuussa pääsääntöisesti marraskuulta tammikuulle.

YTHS Kuopion palvelupisteen osoite on Niiralankatu 23.

YTHS Joensuun palvelupisteen osoite on Yliopistokatu 2.

Riskiryhmiin kuuluvia rokotetaan Kuopion palvelupisteessä ilman ajanvarausta torstaina 16.11.2023 klo 9–11 ja torstaina 30.11.2023 klo 13–15. Joensuun palvelupisteessä riskiryhmiin kuuluvia rokotetaan ilman ajanvarausta keskiviikkona 15.11.2023 klo 13–15 ja torstaina 30.11.2023 klo 9–11.

Influenssarokotuksiin liittyen on tärkeää muistaa seuraavat asiat:

 • Kuume on este rokotukselle.
 • Sinun tulee todistaa henkilöllisyytesi kuvallisella kortilla (esimerkiksi henkilökortilla, kuvallisella Kela-kortilla tai opiskelijakortilla).
 • Koronarokotuksia ei ole tarjolla YTHS:llä. Jos tarvitset koronarokotuksen, varaa aika hyvinvointialueesi toimipisteeseen, jossa samalla annetaan influenssarokotus.
 • Saavu varatulle ajalle ajoissa.
 • Ulkovaatteet on hyvä riisua jo odotustilassa.
 • Rokotuksen saamisen jälkeen kannattaa istua 10–15 minuutin ajan odotustilassa mahdollisten rokotusreaktioiden varalta.
 • Siirrä tai peru aikasi tarvittaessa ajoissa.

Lisätietoja: https://www.yths.fi/ajankohtaista/2023/influenssarokotusten-tiedot/

Kuvituskuvassa vaahteranlehtiä

Kansainvälinen viikko 23.-27.10.!

Kansainvälinen viikko tulee taas!

Kv-liikkuvuuspalvelut järjestää viikon aikana infotilaisuuksia eri vaihto-opiskelumahdollisuuksista ja vaihtoon liittyvistä käytännön asioista. Viikon kalenterin ja linkit infoihin löytyvät Kamun vaihto-opiskelu ja kansainvälistyminen -kokonaisuuden sivulta vaihto-opiskelun tapahtumat.

Teamsissa pidettävien infojen lisäksi pidämme molemmilla kampuksilla infotiskit tiistaina 24.10. klo 10-13. Joensuussa tiskin löytää Aurora-rakennuksen aulasta, Aura-ravintolan vierestä (A-ovi), Kuopiossa taas Canthian kakkoskerroksesta.

Infotilaisuudet järjestetään suomeksi ja englanniksi, opiskelijoiden on mahdollista osallistua kaikkiin tilaisuuksiin omien mahdollisuuksien mukaan. Tilaisuudet tallennetaan ja julkaistaan katsottavaksi 30.10. alkavalla viikolla, ja tallenteet ovat katsottavissa kahden viikon ajan.

Muista myös lukuvuoden alkavat hakukierrokset!

Marraskuun hakukierros alkaa jälleen 1.11. ja päättyy 15.11. kello 15:00. Hakukierroksella opiskelijoiden on mahdollista hakea kahdenväliseen vaihtoon syyslukukaudelle 2024, kevätlukukaudelle 2025, tai lukuvuodeksi 2024-2025. ISEP-ohjelman ja north2north-ohjelman vaihtoihin voi marraskuun haussa hakea joko syyslukukaudelle 2024 tai kevätlukukaudelle 2025.

Hakuilmoitukset julkaistaan Kamussa viimeistään 30.10., tutustuthan hakuilmoituksiin ennen hakemuksen aloittamista!

Opiskelijoille tarkoitettu info harjoittelutuen muutoksista

Harjoittelutuki uudistuu 1.1.2024 alkaen. Mitä vaikutuksia tällä on opiskelijoihin? Tervetuloa kuuntelemaan infoa maanantaina 23.10.2023 klo 16.00-17.15. Info pidetään webinaarina Teams’ssa.

Ohjelma:

16.00-16.30      Harjoittelutukiuudistus – mikä muuttuu ja mitä ei/suunnittelija Outi Suorsa (kalvot täältä)

16.30-16.45      Harjoitteluportfolio/opetusharjoittelija Roosa Makkonen

16.45-17.00      EU:n tarjoamat mahdollisuudet/EU-uralähettiläs Sanni Heinonen

17.00-17.15      Kysymyksiä, kommentteja

Tilaisuuden tallenne ei ole enää nähtävillä.