Opiskeluhyvinvointityö UEFissa

Kuinka yliopistossamme voidaan edistää opiskelijoiden ja opiskeluyhteisön hyvinvointia? Mitä tarkoitetaan opiskeluhyvinvointityöllä? Kenelle kuuluu vastuu yliopistoyhteisön hyvinvoinnista? Millaista ohjausta ja tukea opiskelijoille tarjotaan Itä-Suomen yliopistossa?

Opiskeluhyvinvointityön tavoitteena on edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä sekä opiskeluyhteisöjen hyvinvointia ja ehkäistä syrjäytymistä. Toisaalta tavoitteena on sekä yhteisöllisen että yksilöllisen tuen avulla luoda terve ja turvallinen oppimis- ja opiskeluympäristö sekä suojata opiskelijan mielenterveyttä.

Yliopistoon on nimetty Opiskelijoiden opiskelukyky- ja hyvinvointiryhmä (HYRY), joka tekee tiivistä yhteistyötä Ohjauksen koordinointi- ja kehittämisryhmän (Okke) kanssa. Moniammatillisen hyvinvointiryhmän työ tukee 1.1.2018 käynnistynyttä kolmivuotista Ohjauksen, opiskeluhyvinvoinnin ja työelämäyhteyksien kehittämisohjelmaa. Hyvinvointiryhmän puheenjohtajana toimii ja opiskeluhyvinvointityötä koordinoi UEFissa opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen (etunimi.sukunimi@uef.fi). Työryhmässä on edustus kaikista tiedekunnista, Kielikeskuksesta, Ylioppilaskunnasta, Aducatesta sekä Opintopalvelut –yksiköstä. Työryhmän kokoukset ovat teemoitettuja ja se kutsuu ja kuulee kokouksissaan laajasti asiantuntijoita. Yhteistyötä tehdään tiiviisti HYRY-asiantuntijaverkoston sekä henkilökunnan hyvinvoinnin kanssa ml. Henkilöstön hyvinvoimaa –toimintaohjelma huomioiden.

Toimivat ja kattavat opiskelijoiden ohjauspalvelut ovat tärkeä osa opiskelu- ja työhyvinvointia. Ks. Ohjausta opintoihin.

Psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi on hyvän opiskelun ja elämän edellytys. Opiskelun ohella opiskelijalla on oltava aikaa myös itselle, ystäville ja harrastuksille.

Yliopistomme kampuksilla suoritetaan kolmen vuoden välein lakisääteiset opiskeluympäristöjen terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastukset (Terveellinen, turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitos –   Opas ympäristön ja yhteisön monialaiseen tarkastamiseen; Hietanen-Peltola & Korpilahti, 2015, pdf). Tarkastukset on tehty v. 2015 ja v. 2018.

 

Linkkejä:

YTHS, Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö > Tutustu palveluihin

Opintopsykologipalvelut Itä-Suomen yliopistossa

Esteetön opiskelu ja opetuksen erityisjärjestelyt

Nyyti ry:n ohjeita opiskelijan elämänhallintaan ja hyvinvointiin