Yliopistosanastoa

Abstrakti Tieteellisten artikkeleiden alussa oleva tiivistelmä.

Ainejärjestö ks. lisää

Aineopinnot Perusopintojen jälkeen suoritettava, yleensä noin 35 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus

AHOT Aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, ks. lisää

Aineopinnot opinnot on jäsennelty perus-ja aineopintoihin, joissa keskitytään tietyn oppiaineen teoriaan ja tieteellisen kehityksen seuraamiseen. Aineopinnot on suositeltavaa suorittaa perusopintojen jälkeen. Aineopintojen laajuus on yleensä vähintään 35 opintopistettä.

Aineyhdistelmä Opiskeltavassa tutkinnossa on pääaine ja yksi tai useampi sivuaine, jotka yhdessä muodostavat tutkinnon aineyhdistelmän

Akateeminen vartti opetus alkaa yliopistossa 15 minuuttia yli tasatunnin, ellei toisin ole ilmoitettu. Esim. luento 10–12 alkaa 10.15. Jos opetus on ilmoitettu alkavaksi klo 10.00, se alkaa tasan kymmeneltä. Tentit alkavat aina tasatunnein.

Alempi korkeakoulututkinto eli kandidaatin tutkinto on 180 opintopisteen laajuinen tutkinto.

Alumni yliopistosta valmistunut henkilö, ks. lisää

Amanuenssi on yliopiston tehtävänimike. Tehtävät voivat vaihdella hyvin laajasti hallinnollisista tehtävistä opettamiseen ja tutkimukseen.

Approbatur vanha nimitys perusopinnoille. Tarkoittaa myös alinta hyväksyttyä arvosanaa esim. pro gradu-tutkielmassa

Ateriatuki on osa opiskelijan opintoetuuksia, ks. lisää 

Avoin yliopisto tarjoaa yliopisto-opintoja kaikille. Avoimen yliopiston kautta ei voi suorittaa tutkintoa, mutta ne voivat olla väylä yliopisto-opintoihin. Itä-Suomen yliopistossa avoimesta yliopisto-opetuksesta vastaa Aducate.

Dekaani johtaa tiedekunnan toimintaa ja toimii tiedekuntaneuvoston puheenjohtajana. Dekaani valitaan tiedekuntaneuvoston professoreiden keskuudesta.

Demonstraatio eli demo Luentoon tai harjoitustyöhön liittyvä havaintoesitys tai havainnollistava harjoitus

Diploma Supplement (DS) on kansainväliseen käyttöön tarkoitettu tutkintotodistuksen liite. Se sisältää lisätietoja kyseessä olevasta tutkinnosta, oppilaitoksesta sekä koulutusjärjestelmästä maassa, jossa tutkintotodistus on myönnetty.

Dosentti tutkimustyössä ansioitunut henkilö, jolla on oikeus antaa omalta alaltaan opetusta. Hän voi myös osallistua tutkimustyöhön.

Edustajisto on ylioppilaskunnan korkein päättävä elin. Edustajisto valitaan edustajistovaaleilla kahden vuoden välein. Edustajistovaaleissa äänioikeutettuja ovat kaikki ylioppilaskunnan jäsenet.

Erityisjärjestelyt opiskelijalla voi olla haitta tai vamma, jonka takia hän tarvitsee erityisjärjestelyitä opintojen sujuvuuden takaamiseksi. Ks. lisää

Essee lyhyt kirjoitelma, jossa pohditaan jotain tiettyä aihepiiriä eri näkökulmista lähdekirjallisuutta hyödyntäen. Essee voi olla opintojakson suorittamisvaihtoehto.

Flippaus ks. Käänteinen opetus

Gradu ks. Pro gradu

HOPS opiskelijan suunnitelma siitä, mitä opintoja hän suorittaa, miten, milloin ja missä järjestyksessä. Apua HOPS:n laatimiseen saa oppiaineen nimeämältä henkilöltä joka voi olla hops-ohjaaja tai oppiainetuutori. Ks. lisää

ISYY Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta,

Jatko-opinnot Ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeisiä opintoja

JOO-opinnot (Joustava opinto-oikeus) Ks. lisää

Kampus tarkoittaa yliopistoaluetta. Itä-Suomen yliopistolla on kolme kampusta, jotka sijaitsevat Joensuussa ja Kuopiossa.

Kamu opiskelijoiden digitaalinen työympäristö, jossa nyt ollaan. Lue lisää: Mikä on Kamu?

Kandidaatin tutkinto Ks. Alempi korkeakoulututkinto.

Karonkka on ns. väitösjuhla.

Kirjatentti kuulustelu, jossa opintojaksoon kuuluva kirjallisuus tentitään. Kirjatenttiin luetaan ennalta ilmoitettu tai tentaattorin kanssa erikseen sovittu kirjallisuus.

Koulutusohjelma Yliopistossa opiskellaan pääaineessa tai koulutusohjelmassa. Koulutusohjelmalla tarkoitetaan monitieteistä opintojen kokonaisuutta, jolla on tieteelliset ja usein myös ammatilliset tavoitteet.

Koulutusohjelmassa ei välttämättä ole määriteltyjä pää- ja sivuaineita.

Kurssikirjat Opintojaksoon (eli kurssiin) kuuluva kirjallisuus. Yliopiston kirjastoissa on erillinen kurssikirjakokoelma ja sieltä löytyy ainakin yksi kappale kaikkia kurssikirjoja. Kurssikirjat voivat olla lainattavissa tai lukusalikappaleina.

Kuulustelu eli tentti

Kypsyysnäyte/kypsyyskoe laaditaan kandidaatin tai pro gradu- tutkielman jälkeen samasta aiheesta. Kypsyysnäytteen tarkoitus on osoittaa opiskelijan perehtyneisyys opinnäytetyön alaan sekä osoittaa äidinkielen taitoa. Laitos on opetusta ja tutkimusta järjestävä pienin yksikkö. Laitokseen voi kuulua yksi tai useampia oppiaineita.

Käänteinen opetus/oppiminen, “flippaus“, tarkoittaa opetuksen kääntämistä siten, että asiasisältöjä opiskellaan omatoimisesti ennen kontaktikertaa ja kontaktikerralla keskitytään soveltamaan ja analysoimaan opittua.  Kts. lisää esim.  Opiskelijalle – Flippaus opiskelumenetelmänä.

Laudatur voi tarkoittaa sekä syventäviä opintoja että korkeinta arvosanaa Lisensiaatti Jatkotutkinto, joka voidaan suorittaa ylemmän korkeakoulututkinnon jälkeen.

Luento Suullinen esitys jonkin asian opettamiseksi.

Lukari sähköinen lukujärjestys 

Lukukausi Lukuvuosi Ks. lisää

Lukuvuositarra osoittaa opiskelijakortin voimassaoloajan.

Läsnäoleva opiskelija perustutkinto-opiskelija, joka on maksanut ylioppilaskunnan jäsenmaksun. Hän voi suorittaa opintoja, saada opintotukea sekä on oikeutettu opiskelija-alennuksiin.

Maisterin tutkinto Ks. Ylempi korkeakoulututkinto.

Maisteriohjelma Koulutusohjelma, jossa tehdään pelkästään syventävät opinnot. Edellytyksenä on alemman korkeakoulututkinnon tai muiden soveltavien opintojen suorittaminen.

Moodle verkko-oppimisympäristö, ks. lisää

Oodi opiskelijarekisteri, ks. WebOodi

Opetussuunnitelma ks. tutkintosäännön pykälä 17

Opinnäyte Kaikkiin yliopistotutkin-toihin vaaditaan opinnäyte. Opinnäytteitä ovat kandidaatin ja pro gradu-tutkielmat, lisensiaatintyö ja väitöskirja. Ks. myös tutkintosääntö 35 §

Opinto-opas on tiedekunta- tai koulutusalakohtainen julkaisu, johon on koottu tutkintorakenteet ja tiedot suoritettavista opinnoista.

Opintojakso on tiedekunnan tutkintovaatimuksissa tai opetussuunnitelmassa mainittu opiskelun kohde. Opintojakson laajuus ilmoitetaan opintopisteinä. Opintojaksosta järjestettävää opetusta kutsutaan kurssiksi. Ks. myös tutkintosäännön 20 §.

Opintokokonaisuus on opintojaksoa laajempi kokonaisuus, ja se voi koostua useammasta opintojaksoista.

Opintosuoritusote sisältää kaikki opiskelijan suorittamat opintojaksot, arvosanat ja opintopisteet. Ks. lisää

Opintopiste Opintojen mitoituksessa käytettävä yksikkö, jolla ilmoitetaan opintojaksojen laajuus. Yksi opintopiste vastaa 27 tunnin työskentelyä.

Opiskelutodistus on virallinen asiakirja, jolla opiskelija voi osoittaa olevansa läsnäolevana opiskelijana. Toinen nimitys on läsnäolotodistus.

Oppiainetuutori on yliopiston henkilökunnan jäsen, joka auttaa uusia opiskelijoita mm. opintojen suunnittelussa.

Oppari Opiskelijoiden itseopiskeluun ja ryhmätyöskentelyyn tarkoitettu tila, jossa on myös tarjolla tietoteknistä tukipalvelua, ks. lisää

Opponentti vastaväittäjä

Perusopinnot noin 25 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, jossa perehdytään opiskeltavan aineen perusteisiin.

Perustutkinto kandidaatin ja/tai maisterin tutkinto.

Plagiointi toisen tekstin lainaamista ilman lupaa tai asiallisia lähdeviittauksia.

Poissaoleva opiskelija ei voi suorittaa opintoja, eikä ole oikeutettu opiskelija-alennuksiin tai opintotukeen. Ks. lisää

Professori on tohtorin tutkinnon suorittanut virkamies, joka tekee tieteellistä tutkimusta, ohjaa oppiaineessa tehtävää tutkimusta sekä antaa opetusta omalta erikoisalaltaan. Professori toimii yleensä oppiaineensa johtajana.

Pro gradu -tutkielma on syventävien opintojen loppuvaiheessa tehtävä tutkielma, jonka tarkoituksena on harjaannuttaa opiskelijaa tieteellisen tutkimuksen teossa.

Proseminaari on aineopintojen opintojakso, jonka tarkoituksena on perehdyttää opiskelijoita tutkimuksen tekemiseen. Proseminaarissa tehdään harjoituksena lyhyt tutkielma.

Pääaine Yliopistossa opiskellaan pääaineessa tai koulutusohjelmassa. Pääaineella tarkoitetaan oppiainetta, johon opiskelijalla on tutkinnon suoritusoikeus. Pääaineopinnot jäsennellään perus-, aine- ja syventäviksi opinnoiksi, joissa perehdytään koulutusalan tai oppiaineen sisältöön, sen keskeisiin käsitteisiin, teorioihin ja tutkimusmenetelmiin.

Referaatti on tiivistelmä toisesta tekstistä siihen mitään lisäämättä.

Sivuaine Tutkintorakenteeseen kuuluu usein pääaineopintojen lisäksi sivuaineita. Sivuaineiden laatu, laajuus ja määrä vaihtelevat tutkinnoittain, joten selvitä mahdolliset rajoitukset opinto-oppaastasi. Lue lisää Tutkintosäännön 10 §.

Syventävät opinnot ovat perus- ja aineopintojen jälkeen suoritettavia opintoja. Aiemmin on käytetty termiä laudatur-opinnot.

Sähköinen tentti Tentti, jonka ajankohdan opiskelija voi itse määritellä ja joka tehdään sähköisessä järjestelmässä. Ks. lisää.

Tentti eli koe.

Tiedekunta dekaanin johtamia hallinnollisia yksiköitä, joihin kuuluu laitoksia, osastoja ja oppiaineita. Tiedekuntaneuvosto on tiedekunnan hallinnossa ylintä päätäntävaltaa käyttävä elin. Tiedekuntaneuvostoon kuuluu myös opiskelijajäseniä.

Tohtorin tutkinto on korkein yliopistossa suoritettava tutkinto. Tutkintoa varten täytyy suorittaa tieteelliset jatko-opinnot sekä laatia väitöskirja.

Tuutori pienryhmän ohjaaja

Vertaistuutorit ovat saman alan ylemmän vuosikurssin opiskelijoita. Ks. lisää

Väitöskirja Tohtorin tutkinnon suorittamiseen kuuluva opinnäyte, jota sen laatija puolustaa väitöstilaisuudessa. Väitöskirja voi olla itsenäinen tutkimus tai koostua useista eri artikkeleista tai julkaisuista.

Väitöstilaisuus on julkinen tilaisuus, jossa tohtorin oppiarvoa tavoitteleva henkilö puolustaa julkisesti väitöskirjaansa.

WebOodi on opiskelijarekisterin verkkopalvelu, jossa opiskelija voi tehdä lukuvuosi-ilmoittautumisen, ilmoittautua opetukseen ja tentteihin, muuttaa osoitettaan, selata opintosuorituksiaan ja tehdä HOPSin. WebOodissa ovat myös opinto-oppaat ja opetustarjontatiedot. Ks. myös kappale 2.6.2.

Yleinen kuulustelu/tentti kuulustelu jossa tentitään etukäteen ilmoitettu kirjallisuus.

Ylempi korkeakoulututkinto eli maisterin tutkinto suoritetaan kandidaatin tutkinnon jälkeen. Lääketieteen ja hammaslääketieteen koulutusohjelmissa ylempi korkeakoulututkinto on lisensiaatin tutkinto.

Ylioppilaskunnan jäsenmaksu on pakollinen kaikille läsnäoleville perustutkinto-opiskelijoille. Ylioppilaskunta määrittelee vuosittain maksun suuruuden.

YTHS Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö, ks. lisää