Refine your search

30863 Opiskeluhyvinvointityö

Varhainen välittäminen ja huolen puheeksiottaminen

Asioiden puheeksi ottaminen on tärkeää, mutta ei aina helppoa. Jos olet huolissasi vaikkapa opiskelukaverisi hyvinvoinnista, kannattaa rohkeasti kysyä "Mitä sinulle kuuluu?". Yliopistossamme on käytössä opiskelua koskeva Toimintamalli varhaiseen välittämiseen ja huolen puheeksiottamiseen sekä Toimintamalli opiskelijan häiriökäyttäytymisen seuraamuksiin. Toimintamallikokonaisuutta täydentää 1.8.2023 alkaen Epäasiallisen kohtelun ja häirinnän toimintamalli opiskelussa. Kun huoli herää opiskelussa -toimintamalli ja ohjeet on kuvattu henkilökunnalle Opetuksen tuki -sivustolla (avautuu uuteen ikkunaan, vaatii kirjautumisen) ja toimintamallikokonaisuus opiskelijoille KAMUssa.

Tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja saavutettavuus

Monimuotoinen yliopistoyhteisömme arvostaa jokaista yksilöä. Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo ovat yliopiston opetuksen ja tutkimuksen peruslähtökohtia. On tärkeää, että sitoudumme kohtelemaan jokaista yksilöä ja ryhmää kunnioittavasti ja arvokkaasti. Yliopisto edistää monikulttuurisuutta eikä suvaitse syrjintää ja häirintää.

Saavutettavuus on yhdenvertaisuuden edistämistä. Se tarkoittaa kohteen tai verkkopalvelun helppoa lähestyttävyyttä kaikille ihmisille. Saavutettavuudella on useita eri osa-alueita. Yliopistoomme on valmisteltu Saavutettavuussuunnitelma vv. 2023-2024 (pdf).

Tiedekuntien opintoneuvonta ja opintojen ohjaus

Opintojen ohjaus tukee orientoitumista ja sitoutumista opiskeluun, ammattitaidon kehittämistä, opintojen etenemistä ja työelämään siirtymistä. Hyvinvoiva opiskelija on opiskelukykyinen ja opinnot etenevät.

Opintoneuvontaa ja hops-ohjausta antavat amanuenssit, opettajat ja ohjelmakoordinaattorit oppiaineesta riippuen.

Huippu-urheilevat opiskelijat (urheiluakatemiat).

Auttavia tahoja

Pyydä apua, kun sitä tarvitset! Sinun ei tarvitse jäädä yksin huolta aiheuttavien ajatustesi kanssa. Jos haluat keskustella tilanteesta tai tarvitset apua, voit aina kääntyä puoleemme. Olemme tänne koonneet keskeisimmät yhteystiedot ja tukipalvelut. 

Hyvinvointihankkeet opiskelussa

Yliopistolla ei ole tällä hetkellä käynnissä OKM:n rahoittamia erityisavustushankkeita opiskelijoiden hyvinvointiin liittyen.

OKM myönsi yliopistolle erityisavustukset vuosille 2021-2023 (Sillat I ja II) koronaepidemian vuoksi tarvittaviin toimenpiteisiin opiskelijoiden ohjauksen ja opiskelijahyvinvoinnin tuen vahvistamiseksi. Kaksivuotiset Sillat -hankkeet 2021-2022 ja 2022-2023 sisälsivät toimenpiteitä, joilla edistettiin opiskelijoiden hyvinvointia, vahvistettiin opiskelijoiden kiinnittymistä ja osallisuutta sekä ehkäistiin syrjäytymistä.  Hankkeen verkkosivut.

Uef Sillat Logo Fin Eng

Opiskelijoiden opiskelukyky- ja hyvinvointiryhmä (HYRY)

Yliopistoon on nimetty Opiskelijoiden opiskelukyky- ja hyvinvointiryhmä (HYRY). Moniammatillisen hyvinvointiryhmän työn lähtökohdat ovat yliopiston strategiassa ja sen opetusta koskevassa toimenpideohjelmassa. Ryhmän tehtävänä on mm.:

  • tiedottaa yliopistoyhteisölle opiskeluhyvinvointiin liittyvistä asioista sekä edistää opiskeluhyvinvointia tukevien tahojen yhteistyötä,
  • toimia moniammatillisena keskustelufoorumina, jossa kehitetään ja jaetaan hyviä käytäntöjä opiskelijan opiskelukyvyn ja vastuullisen opiskelun tukemiseksi,
  • valmistella ja ottaa käsittelyyn opiskeluhyvinvoinnin kokonaisuuteen liittyviä asioita ja teemoja esim. linjata ja yhdenmukaistaa UEFin opiskelun (ml. opiskelijavalinnan) esteettömyys- ja yksilöllisten järjestelyjen, SORA- ja opiskelijoiden päihdeohjelmaan liittyviä prosesseja sekä käytäntöjä sekä edistää puheeksiottomallin käyttöönottoa yliopistossa,
  • seurata saavutettavuuden ja esteettömyyden toteutumista yliopistossa,
  • tehdä yhteistyötä paikallisten hyvinvointitoimijoiden ja yliopiston työhyvinvointitoimijoiden kanssa sekä
  • toimia valtakunnallisessa yhteistyössä muiden hyvinvointityötä korkeakouluissa tekevien tahojen kanssa,
  • pitää yllä yliopiston opiskeluhyvinvointiverkostoa,
  • järjestää ja suunnitella koulutuksia ja tapahtumia itsenäisesti tai yhteistyössä muiden paikallisten ja UEFin toimijoiden kanssa,
  • raportoida vuosittain opetus- ja ohjausneuvostolle opiskelijoiden hyvinvoinnista opiskelukykymallin mukaisesti.

Työryhmässä on edustus kaikista tiedekunnista (tiedekuntien päihdeyhdyshenkilöt), Kielikeskuksesta, Ylioppilaskunnasta, Jatkuvan oppimisen keskuksesta sekä Koulutuspalvelut-yksiköstä. Työryhmän kokouksissa valmistellaan ja käsitellään ajankohtaisia asioita sekä teemoja ja se kutsuu ja kuulee kokouksissaan laajasti asiantuntijoita. Yhteistyötä tehdään tiiviisti erilaisten verkostojen sekä UEFin henkilökunnan hyvinvoinnin ja kehittämisen sekä työsuojelun kanssa.

Hyvinvointiryhmän (HYRY) puheenjohtajana toimii ja opiskeluhyvinvointityötä koordinoi opiskelijapalvelun päällikkö Tuija Pasanen (sähköposti: etunimi.sukunimi@uef.fi).

Opiskeluympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin tarkastus (OPY)

Yliopistomme kampuksilla suoritetaan kolmen vuoden välein lakisääteinen opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden tarkastus (Terveellinen, turvallinen ja hyvinvoiva oppilaitos -   Opas ympäristön ja yhteisön monialaiseen tarkastamiseen; Hietanen-Peltola & Korpilahti, 2015 (pdf, avautuu uuteen välilehteen). Viimeisin tarkastus on tehty keväällä 2022 ja seuraava toteutetaan vuoden 2025 aikana.

Lisätietoa tarkastuksesta löytyy Opetuksen tuki -sivustolta (avautuu uuteen välilehteen, vaatii kirjautumisen).